Τύπος διδασκαλίας

31 εγγραφές [1 - 10]

Α1 (για παιδιά 8 – 12)
Διδασκαλία λεξιλογίου: Ζωγραφομαχίες
 

Πρόκειται για ένα παιχνίδι που στοχεύει στην ανάκληση λέξεων που έχουν ήδη διδαχθεί.

Βασίζεται στην ομαδοσυνεργατική μέθοδο και υποστηρίζεται τόσο από τη γνωστική προσέγγιση όσο και από την κοινωνικοδομική θεωρία (Vygotsky 1978)

Περισσότερα

Α2 - Βασική γνώση
Διδασκαλία γραμματικής: Προσωπικές αντωνυμίες
 

Κλιτικά, συμφωνία με Ονοματική Φράση (ΟΦ) αναφοράς.

Η δραστηριότητα στοχεύει στο να αποκτήσουν επίγνωση οι σπουδαστές ότι τα κλιτικά (οι αδύνατοι τύποι των αντωνυμιών) συμφωνούν σε γένος και αριθμό με την ΟΦ στην οποία αναφέρονται. Επίσης, η δραστηριότητα στοχεύει στο να …

Περισσότερα

Α2 - Βασική γνώση, Β1 - Μέτρια γνώση
Διδασκαλία λεξιλογίου: Σύνθετες λέξεις
 

Η δραστηριότητα ανταποκρίνεται στην ανάγκη των υποψηφίων να κατανοούν σύνθετες λέξεις από τα πρώτα επίπεδα ελληνομάθειας, καθώς αρκετές από αυτές συναντούνται συχνά σε καθημερινές καταστάσεις επικοινωνίας. Άλλωστε, η σύνθεση λέξεων αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους …

Περισσότερα

Β1 - Μέτρια γνώση
Διδασκαλία γραμματικής: Ενεργητική - Παθητική Φωνή
 

Η δραστηριότητα στοχεύει στο:

  • να αποκτήσουν επίγνωση οι σπουδαστές ότι υπάρχουν τύποι που έχουν ίδια φωνολογική αναπαράσταση αλλά διαφορετική γραφηματική αναπαράσταση, καθώς και διαφορετική ερμηνεία και μορφοσυντακτική λειτουργία,
  • να συνειδητοποιήσουν ότι η …

Περισσότερα

Β1 - Μέτρια γνώση
Διδασκαλία γραμματικής: Ρηματική όψη
 

Η δραστηριότητα στοχεύει στο να αποκτήσουν οι σπουδαστές συνειδητή αντίληψη των μορφολογικών διακρίσεων που αφορούν τη ρηματική όψη στην ελληνική γλώσσα και να μπορούν να τις χρησιμοποιούν σωστά στον γραπτό λόγο.

Περισσότερα

Β2 - Καλή γνώση
Διδασκαλία γραμματικής: Υποτακτική
 

Η δραστηριότητα ανταποκρίνεται στην ανάγκη των μαθητών να εμπεδώσουν τη χρήση της υποτακτικής και τις καταλήξεις της, στο πλαίσιο της επικοινωνιακής προσέγγισης για τη διδασκαλία της Γ2, μέσω των διαδικασιών της αυτοδιόρθωσης και της αλληλοδιόρθωσης, αλλά και της …

Περισσότερα

Β2 - Καλή γνώση
Διδασκαλία λεξιλογίου: Αξιοποίηση σωμάτων κειμένων
 

Η διδακτική πρόταση που ακολουθεί επικεντρώνεται στις σημασιολογικές διαφορές μεταξύ δύο επιθέτων («φαρδύς/ιά/ύ» και «πλατύς/ιά/ύ»). Τα επίθετα αυτά, αν και συνώνυμα σε αρκετά συγκείμενα, διαφοροποιούνται ως προς τη χρήση τους, με αποτέλεσμα να μην είναι πάντοτε επιλέξιμα …

Περισσότερα

Α2 - Βασική γνώση
Διδασκαλία λεξιλογίου: Το Σχολείο μου
 

Επειδή οι δυνατότητες διδασκαλίας του λεξιλογίου στην τάξη είναι χρονικά περιορισμένες, οι διδάσκοντες, πέρα από τις στρατηγικές που χρησιμοποιούν οι ίδιοι κατά τη διεξαγωγή του μαθήματος, πρέπει να ασκούν τους μαθητές στη χρήση και ειδικών στρατηγικών, που θα τους δίνουν …

Περισσότερα

Β1 - Μέτρια γνώση
Διδασκαλία γραμματικής: Ερωτηματικές αντωνυμίες
 

Η παρακάτω διδακτική πρόταση βασίζεται στην Επικοινωνιακή Προσέγγιση, η οποία δίνει έμφαση στην κατάλληλη χρήση της γλώσσας προκειμένου να επιτευχθεί αποτελεσματικότερη επικοινωνία. Προκειμένου να επιτευχθεί ο επικοινωνιακός στόχος της διδασκαλίας, οι μαθητές εργάζονται σε …

Περισσότερα

Β1 - Μέτρια γνώση
Διδασκαλία λεξιλογίου: Ιδιωματισμοί
 

Οι ιδιωτισμοί ως πρωτότυπο δημιούργημα κάθε γλώσσας συνήθως δε μεταφράζονται κατά λέξη από τη μια γλώσσα στην άλλη, εκτός από τις περιπτώσεις που υπάρχει αμοιβαία γλωσσική επίδραση (π.χ. ανάμεσα στις στερεότυπες εκφράσεις της ελληνικής και της αλβανικής), χαρακτηριστικό …

Περισσότερα