Διδασκαλία γραμματικής

Διδακτική πρόταση: Προσωπικές αντωνυμίες

Κλιτικά, συμφωνία με Ονοματική Φράση (ΟΦ) αναφοράς.

Η δραστηριότητα στοχεύει στο να αποκτήσουν επίγνωση οι σπουδαστές ότι τα κλιτικά (οι αδύνατοι τύποι των αντωνυμιών) συμφωνούν σε γένος και αριθμό με την ΟΦ στην οποία αναφέρονται. Επίσης, η δραστηριότητα στοχεύει στο να κατευθύνει την προσοχή των σπουδαστών στην ύπαρξη γραφηματικής διαφοροποίησης ανάμεσα στο κλιτικό με αντικείμενο αναφοράς θηλυκού γένους και ενικού αριθμού (της) και το κλιτικό με αντικείμενο αναφοράς θηλυκού γενους και πληθυντικού αριθμού (τις), παρά τη φωνολογική τους ταύτιση.

comments powered by Disqus