Διδασκαλία λεξιλογίου

Διδακτική πρόταση: Αξιοποίηση σωμάτων κειμένων

Η διδακτική πρόταση που ακολουθεί επικεντρώνεται στις σημασιολογικές διαφορές μεταξύ δύο επιθέτων («φαρδύς/ιά/ύ» και «πλατύς/ιά/ύ»). Τα επίθετα αυτά, αν και συνώνυμα σε αρκετά συγκείμενα, διαφοροποιούνται ως προς τη χρήση τους, με αποτέλεσμα να μην είναι πάντοτε επιλέξιμα και τα δύο. Η διδακτική πρόταση έχει στόχο την ενσυνείδηση των μαθητών σχετικά με τις σημασιολογικές και πραγματολογικές διαφορές μεταξύ των δύο επιθέτων.

comments powered by Disqus