Διδασκαλία γραμματικής

Διδακτική πρόταση: Ερωτηματικές αντωνυμίες

Η παρακάτω διδακτική πρόταση βασίζεται στην Επικοινωνιακή Προσέγγιση, η οποία δίνει έμφαση στην κατάλληλη χρήση της γλώσσας προκειμένου να επιτευχθεί αποτελεσματικότερη επικοινωνία. Προκειμένου να επιτευχθεί ο επικοινωνιακός στόχος της διδασκαλίας, οι μαθητές εργάζονται σε ζευγάρια ή ομάδες και αναφέρουν συχνά στον καθηγητή και στην υπόλοιπη τάξη τα αποτελέσματα της εργασίας τους. Η εκμάθηση του γραμματικού φαινομένου προκύπτει αβίαστα καθώς εξελίσσεται η δραστηριότητα και δεν τίθεται ως στόχος από την αρχή του μαθήματος.

Ο στόχος της δραστηριότητας είναι να διδάξει στοιχεία γεωγραφίας στους μαθητές μέσα από το μάθημα της ξένης γλώσσας και το αντίστροφο, δηλαδή, στοιχεία της ελληνικής (ως ξένης γλώσσας) όπως οι ερωτηματικές αντωνυμίες μέσα από το μάθημα της Γεωγραφίας.

comments powered by Disqus