ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΒΑΣΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Εγκυκλοπαιδικός Οδηγός 

Το γλωσσικό ζήτημα [Δ2] 

Ρένα Σταυρίδη-Πατρικίου (2001) 

Κείμενο 14: Δημαράς, Α. επιμ. 1974. Η μεταρρύθμιση που δεν έγινε. Αθήνα: Ερμής, σελ. 121, © Ερμής.

130. ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΟΙΝΗΝ ΟΜΙΛΟΥΜΕΝΗΝ

Διάταγμα 2585 (11 Μαΐου 1917) της Προσωρινής Κυβερνήσεως Θεσσαλονίκης ("Σύμβουλος επί της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως", ο Γ. Αβέρωφ)

Προτάσει του Ημετέρου επί της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως και των Θρησκευμάτων Συμβούλου απεφασίσαμεν και διατάσσομεν […]

Άρθρον 5. Ίνα τύχη εγκρίσεως διδακτικόν βιβλίον, οφείλει:

γ)[…] Να είναι όσον το δυνατόν απλούν και σαφές κατά την γλώσσαν και το ύφος. Τα δια τας τέσσαρας πρώτας τάξεις των δημοτικών σχολείων προοριζόμενα αναγνωστικά, ως και τα βιβλία των αριθμητικών ασκήσεων διά την γ΄, δ΄, ε΄ και ς΄ τάξιν των αυτών σχολείων, οφείλουσι να είναι γεγραμμένα εις την κοινήν ομιλουμένην (δημοτικήν) γλώσσαν, απηλλαγμένην παντός αρχαϊσμού ή ιδιωτισμού. […]

Τελευταία Ενημέρωση: 16 Ιούν 2010, 12:07