επιστημική τροπικότητα [epistemic modality]

επιστημική τροπικότητα [epistemic modality]

Bλ. >τροπικότητα<

 

Πεδίο

σημασιολογία