Οδηγός 

ΑΕΙ και διδασκαλία της Ελληνικής Γλώσσας 

Μεταπτυχιακές σπουδές στα ελληνικά πανεπιστήμια 

Μεταπτυχιακές Σπουδές

Στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης λειτουργεί μεταπτυχιακό πρόγραμμα σε τρεις κατευθύνσεις:

 • στη «Σχολική παιδαγωγική και Νέες Τεχνολογίες» (με αναγραφή της ειδίκευσης ως εξής: «Σύγχρονες Διδακτικές Μέθοδοι», «Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών» και «Εκπαιδευτική Πολιτική»).
 • Στην κατεύθυνση «Ανθρωπιστικές Σπουδές και Νέες Τεχνολογίες» (με αναγραφή της ειδίκευσης ως εξής: «Γλώσσα», την «Ιστορία», τον «Πολιτισμό»).
 • Στην κατεύθυνση «Θετικές Επιστήμες και Νέες Τεχνολογίες» (με αναγραφή της ειδίκευσης ως εξής: «Διδακτική των Μαθηματικών», «Διδακτική των Φυσικών Επιστημών»)

Η κατεύθυνση στην οποία διδάσκονται μαθήματα σχετικά με την διδασκαλία της νέας ελληνικής, είναι μόνο η δεύτερη

Δικαίωμα συμμετοχής:

Στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι όσοι έχουν πτυχίο πανεπιστημιακών τμημάτων της ημεδαπής ή ομοταγών τμημάτων της αλλοδαπής.

Αίτηση συμμετοχής:

Η αίτηση, στην οποία πρέπει να αναφέρεται η επιλογή κατεύθυνσης και ειδίκευσης συνοδεύεται από φάκελο υποψηφιότητας, ο οποίος πρέπει να περιλαμβάνει απαραιτήτων τα εξής:

 • αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
 • τίτλος σπουδών και αναλυτικές βαθμολογίες
 • υπάρχουσες δημοσιεύσεις
 • βεβαιώσεις συμμετοχής σε σεμινάρια, συνέδρια, ερευνητικά προγράμματα

Κριτήρια Επιλογής:

 • βιογραφικό
 • επαρκής γνώση μιας ξένης γλώσσας
 • ενημέρωση στις επιστήμες της αγωγής
 • συνέντευξη στις Νέες Τεχνολογίες
 • προσωπική συνέντευξη

Ενδεικτική βιβλιογραφία για την εξέταση στις Επιστήμες της Αγωγής:

 1. Πυργιωτάκης, Ι. 2000. Εισαγωγή στην Παιδαγωγική Επιστήμη. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα
 2. Ξωχέλλης, Π. 1991. Παιδαγωγική του Σχολείου. Θεσσαλονίκη: Αφοι Κυριακίδη
 3. Καψάλης, Α. & Ε. Νημά. 2002. Σύγχρονη Διδακτική. Θεσσαλονίκη: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Σημαντικές ημερομηνίες:

Οι αιτήσεις συμμετοχής υποβάλλονται στο διάστημα 1-30 Σεπτεμβρίου και η διαδικασία επιλογής γίνεται το πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου.

Αριθμός εισακτέων:

6 για κάθε κατεύθυνση, 18 συνολικά

Πρόγραμμα:

Για την κατεύθυνση «Ανθρωπιστικές Σπουδές»:

Υποχρεωτικά μαθήματα (κοινά και για τις δύο κατευθύνσεις):

 • μεθοδολογία έρευνας: μέθοδοι και τεχνικές των κοινωνικών ερευνών
 • σύγχρονες διδακτικές μέθοδοι
 • στατιστική
 • ψυχολογία της παιδικής ηλικίας
 • Διδακτικές χρήσεις των Νέων Τεχνολογιών στην εκπαίδευση Ι
 • Διδακτικές χρήσεις των Νέων Τεχνολογιών στην εκπαίδευση ΙΙ
 • Σύγχρονες προσεγγίσεις της γλώσσας
 • Συντακτικό της εικόνας
 • Εκπαιδευτική πολιτική
 • Νεότερη ιστορία

Τα σχετικά με τη διδασκαλία νέας ελληνικής μαθήματα:

ΤμήμαΤίτλος μεταπτυχιακού μαθήματοςΔιδάσκων
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής ΕκπαίδευσηςΣύγχρονες προσεγγίσεις της γλώσσας
Τελευταία Ενημέρωση: 08 Σεπ 2010, 11:22