Εργαλεία 

Λογισμικό αναγνωσιμότητας ελληνικών κειμένων 

 

Ιστογράμματα και πίνακες

Πριν από την ολοκλήρωση του προγράμματος δημιουργήσαμε 10 πειραματικές εκδόσεις του λογισμικού (εκδόσεις grval 1 ως 10) που αποτελούσαν σταδιακές βελτιώσεις του. Επίσης, κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης της εφαρμογής, διεξαγάγαμε στατιστικές μελέτες σχετικέ με την αναπροσαρμογή των τεσσάρων δεικτών αναγνωσιμότητας στην ελληνική γλώσσα και στην πιστότητα των αποτελεσμάτων που παρέχει το λογισμικό.

Ενδεικτικά παραθέτουμε τον πίνακα στον οποίο καταλήξαμε όσον αφορά τις τιμές που λαμβάνουν οι τέσσερις δείκτες αναγνωσιμότητας που εφαρμόσαμε.

Πίνακας Α: Διαβάθμιση δεικτών Flesch Reading Ease, Flesch Grade Level, SMOG και FleschFogIndex

SMOGEυκολία Aναγνωσιμότητας (Flesch Reading Ease)Tάξη ή ηλικιακό επίπεδο μαθητή (Flesch-Kincaid Grade Level)Flesch Fog Index
1-2> Στοιχειώδες100 - 90 -> πολύ εύκολο->A΄- Β΄- Γ΄ Δημοτικού0-13> πολύ εύκολο
2-3> Α΄ Δημοτικού90 - 80 ->εύκολο -> Δ΄- Ε΄- ΣΤ΄ Δημοτiκού13+-20> εύκολο
3-4> Β΄ Δημοτικού80 - 70 ->αρκετά εύκολο-> A΄- B΄ Γυμνασίου20+-29> αρκετά εύκολο
4-5> Γ΄Δημοτικού70 - 60 ->μέσο -> Γ΄ Γυμν. - A΄ Λυκείου29+-36> μέσο
5-6> Δ΄ Δημοτικού60 - 50 ->αρκετά δύσκολο B΄- Γ΄ Λυκείου36+-43> αρκετά δύσκολο
6-7> Ε΄ Δημοτικού50 - 35 -> δύσκολo -> AEI - TEI43+-52> δύσκολο
7-8>ΣΤ΄ Δημοτικού35 - 0 -> πολύ δύσκολο -> AEI - TEI52+-> πολύ δύσκολο
8-9> Α΄ Γυμνασίου  
9-10> Β΄ Γυμνασίου  
10-11> Γ΄Γυμνασίου  
11-12> Α΄ Λυκείου  
12-13> Β΄ Λυκείου  
13-14>Γ΄ Λυκείου  
14-> ΤΕΙ-ΑΕΙ  

Σε καθεμιά από τις 10 πειραματικές εκδόσεις του λογισμικού μας εξαγάγαμε στατιστικές μελέτες με σκοπό να υπολογίσουμε τις τιμές αναγνωσιμότητας των κειμένων που χρησιμοποιήθηκαν για τα θέματα των εξετάσεων Πιστοποίησης Ελληνομάθειας κατά τα έτη 1999, 2000 και 2001. Αναλυτικότερα, πρόκειται για συνολικά 32 μελέτες που εφαρμόζονται στο σύνολο των γραπτών και προφορικών κειμένων των τριών αυτών εξεταστικών περιόδων.

Παρακάτω παραθέτουμε τρεις από τις στατιστικές μελέτες που διεξαγάγαμε με σκοπό τη μέτρηση των τιμών που λαμβάνουν αυτοί οι δείκτες αναγνωσιμότητας. Συγκεκριμένα, πρόκειται για τη διαβάθμιση των δεικτών FleschReadingEase (διάγραμμα 1) και SMOG (διάγραμμα 2) για τα 19 κείμενα της εξεταστικής περιόδου 2001. Το διάγραμμα 3 αφορά στη σύγκριση των τιμών που εξαγάγαμε με τρεις διαφορετικές εκδόσεις του λογισμικού μας (grval 7,9, και 10) για τον δείκτη FleschFogIndex. Όλες οι μελέτες που διενεργήσαμε συνέβαλαν στην οριστικοποίηση των αποφάσεών μας και στην επιβεβαίωση της σωστής λειτουργίας του λογισμικού μας.

Διάγραμμα 1: τιμές δείκτη FleschReadingEase για τα κείμενα των εξετάσεων Μαΐου 2001

Διάγραμμα 2: τιμές του δείκτη SMOGγια τα κείμενα των εξετάσεων Μαΐου 2001

Διάγραμμα 3: τιμές του δείκτη FleschFogIndex για τα κείμενα των εξετάσεων 2001 με τις πειραματικές εκδόσεις grval 7,9 και 10 του λογισμικού μας

Τελευταία Ενημέρωση: 07 Φεβ 2008, 16:42