Εργαλεία 

Λογισμικό αναγνωσιμότητας ελληνικών κειμένων 

 

Σχεδιασμός και υλοποίηση του λογισμικού grval 1.1

To λογισμικό grval 1.1 αποτελεί κατά πρώτο λόγο μία αυτοματοποιημένη μέθοδο εξαγωγής συμπερασμάτων ως προς το βαθμό αναγνωσιμότητας για τα νέα ελληνικά. Κατά δεύτερο λόγο, με την εφαρμογή τεσσάρων διαφορετικών κριτηρίων αναγνωσιμότητας εξασφαλίζεται η συνολική και αξιόπιστη εικόνα της ευκολίας ή δυσκολίας ανάγνωσης ενός συγκεκριμένου κειμένου καθώς ο καθένας από τους τέσσερις δείκτες υπολογίζει διαφορετικές παραμέτρους του εν λόγω κειμένου. Κατά συνέπεια, ο ερευνητής έχει στη διάθεσή του μία έγκυρη ένδειξη της αναγνωσιμότητας του κειμένου που κρίνεται με βάση ποικίλους συντελεστές ταυτόχρονα.

Το λογισμικό που αναπτύξαμε είναι επίσης ένα χρήσιμο εργαλείο στη συστηματική επιλογή των γραπτών και προφορικών κειμένων για τις Εξετάσεις Πιστοποίησης Ελληνομάθειας καθώς εξασφαλίζεται η επιθυμητή διαβάθμιση, συνέχεια και συνέπεια τόσο εσωτερικά στο κάθε επίπεδο όσο και μεταξύ των επιπέδων.

Η τελική μορφή που παίρνει το grval 1.1 μετά την εισαγωγή του προς εξέταση κειμένου είναι η εξής:

Όπως προαναφέρθηκε, το λογισμικό που αναπτύξαμε υπολογίζει το βαθμό αναγνωσιμότητας κειμένων στα νέα ελληνικά με βάση 4 δείκτες, τους FleschReadingEase, Flesch-KincaidGradeLevel, SMOG και FleschFogIndex. Ο δείκτης Flesch Reading Ease αξιολογεί ένα κείμενο με βάση μία κλίμακα εκατό βαθμών όπου όσο υψηλότερος είναι ο βαθμός τόσο πιο ευκολονόητο είναι το κείμενο. Η τιμή που θα εξαχθεί από το λογισμικό για το δείκτη FleschReadingEase θα πρέπει να αντιστοιχιστεί με το ηλικιακό επίπεδο ή την τάξη του μαθητή, ένδειξη που αποτελεί τον Flesch-Kincaid Grade Level. Κατά τρίτο λόγο ο δείκτης SMOG αποτελεί και αυτός έναν αξιόπιστο δείκτη αναγνωσιμότητας ο οποίος χρησιμοποιείται κυρίως στις Ηνωμένες Πολιτείες και ιδιαίτερα σε επίσημα κρατικά έγγραφα. Τα αποτελέσματά που εξάγονται με το δείκτη αυτόν ανάγονται στις βαθμίδες βασικής εκπαίδευσης. Τέλος, ο δείκτης Flesch Fog Index of Readability αποτελεί έναν πιο σύνθετο δείκτη ο οποίος λαμβάνει υπόψη του, εκτός από τις παραμέτρους του FleschReadingEase, τον αριθμό προθημάτων και επιθημάτων των λέξεων που συνθέτουν ένα κείμενο.

Τονίζουμε σε αυτό το σημείο ότι οι δείκτες αναγνωσιμότητας που εφαρμόζονται στην αγγλική γλώσσα δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν αυτούσιοι χωρίς προηγουμένως να προσαρμοστούν στην ελληνική γλώσσα. Καθώς οι δείκτες FleschReadingEase, Flesch-KincaidGradeLevel, SMOG και FleschFogIndex είναι προσαρμοσμένοι στα μορφολογικά στοιχεία της αγγλικής γλώσσας, είναι σαφές ότι δε θα μπορούσαμε να αξιολογήσουμε ελληνικά κείμενα ως προς την αναγνωσιμότητά τους βασισμένοι στα μορφολογικά χαρακτηριστικά της αγγλικής. Αναπόφευκτα ακολούθησε η προσαρμογή της κλίμακας των δεικτών Flesch Reading Ease, SMOG και Flesch Fog Index στα νέα ελληνικά.

Τελευταία Ενημέρωση: 07 Φεβ 2008, 16:42