Εργαλεία 

Λογισμικό αναγνωσιμότητας ελληνικών κειμένων 

 

Ευκολία ανάγνωσης κειμένων

Τα κριτήρια αναγνωσιμότητας αποτελούν ενδείξεις του βαθμού ευκολίας ανάγνωσης και κατανόησης ενός κειμένου και μπορούν να εφαρμοστούν σε οποιαδήποτε γλώσσα. Πιο συγκεκριμένα, αποτελούν στατιστικούς δείκτες βαθμολόγησης ενός κειμένου όσον αφορά την ευκολία ή δυσκολία που το κείμενο αυτό παρουσιάζει κατά την ανάγνωσή του.

Ο υπολογισμός της αναγνωσιμότητας ενός κειμένου εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, υπολογίσιμους ή μη. Οι μετρήσιμοι παράγοντες αναφέρονται στην "υλική" διάσταση ενός γραπτού κειμένου και στις ενδείξεις της επιφάνειας του κειμένου. Σ' αυτή την κατηγορία συντελεστών περιλαμβάνονται λόγου χάρη ο αριθμός των συλλαβών ανά λέξη και των λέξεων ανά πρόταση, ο αριθμός των πολυσύλλαβων λέξεων ενός κειμένου, ενδείξεις δηλαδή που μπορούν να υπολογιστούν και μάλιστα με τρόπο αντικειμενικό και χωρίς αποκλίσεις οφειλόμενες στον κάθε αναγνώστη ξεχωριστά.

Το λογισμικό που αναπτύξαμε υπολογίζει τον βαθμό αναγνωσιμότητας κειμένων στα νέα ελληνικά με βάση 4 δείκτες, τους FleschReadingEase, Flesch-KincaidGradeLevel, SMOG και FleschFogIndex. Από την ποικιλία των δεικτών αναγνωσιμότητας που έχουν προταθεί ως σήμερα, οι δείκτες που επιλέξαμε να εφαρμόσουμε αποτελούν τους πιο διαδεδομένους τύπους υπολογισμού και βασίζονται σε έναν αντικειμενικό τρόπο εξαγωγής του βαθμού αναγνωσιμότητας.

Τελευταία Ενημέρωση: 07 Φεβ 2008, 16:42