Αντίστροφο λεξικό 

Αντίστροφο λεξικό (Αναστασιάδη-Συμεωνίδη) 

 

6. Ηλεκτρονική μορφή του Αντίστροφου λεξικού


Τ
ο ΑΛΝΕ διατίθεται σε έντυπη μορφή αλλά και σε ηλεκτρονική. Αποτελεί το πρώτο αντίστροφο λεξικό της νέας ελληνικής του οποίου η ηλεκτρονική μορφή επιτρέπει αναζήτηση (βλ. σημ. 4) είτε ως προς το τέρμα ή ένα τεμάχιο λεξικής μονάδας είτε σε συνδυασμό με τη γραμματική κατηγορία.

Σε αντίθεση με τα αντίστροφα λεξικά των Γ. Κουρμούλη και Ε. Μπαλαφούτη, όπου μερικές μόνο γραμματικές κατηγορίες είναι κωδικοποιημένες με ρητό τρόπο, στο ΑΛΝΕ όλα τα λήμματα είναι κωδικοποιημένα με τη γραμματική τους κατηγορία. Κατ' αυτόν τον τρόπο οι διαδικασίες της μορφολογικής παραγωγής γίνονται πιο εμφανείς για το χρήστη.

Συγχρόνως, ο εξαντλητικός τρόπος κωδικοποίησης καθιστά το ΑΛΝΕ κατάλληλο για να χρησιμοποιηθεί από προγράμματα αυτόματης επεξεργασίας φυσικών γλωσσών. Κατά την αντίστροφη αλφαβήτιση των λημμάτων οι καταλήξεις ομαδοποιούνται, γεγονός που διευκολύνει την παραγοντοποίηση των επιθημάτων και τη συμπίεση των δεδομένων και του χώρου που κατέχει το λεξικό στα ηλεκτρονικά προγράμματα. Έτσι διευκολύνεται η διαχείριση μεγάλου όγκου γλωσσικών πληροφοριών σε μικρό χρονικό διάστημα. Επίσης είναι εφικτός ο διαρκής εμπλουτισμός του λεξικού.

Η ηλεκτρονική μορφή του ΑΛΝΕ θα συμπληρωθεί σύντομα με το μορφολογικό λεξικό, το οποίο ύστερα από ειδική επεξεργασία θα επιτρέπει την αυτόματη γένεση όλων των μορφολογικών τύπων των λημμάτων. Η ηλεκτρονική μορφή του ΑΛΝΕ είναι διαθέσιμη στο διαδίκτυο στη διεύθυνση http://www.komvos.edu.gr/ του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας.

Τελευταία Ενημέρωση: 23 Δεκ 2010, 11:01