Αντίστροφο λεξικό 

Αντίστροφο λεξικό (Αναστασιάδη-Συμεωνίδη) 

 

Βιβλιογραφία


 1. Αναστασιάδη-Συμεωνίδη, Α. 1986α. Η Νεολογία στην Κοινή Νεοελληνική. Θεσσαλονίκη: Α.Π.Θ., Παράρτημα 65 της Επιστημονικής Επετηρίδας της Φιλοσοφικής Σχολής.
 2. ---. 1986β. «Η φύση και η παραγωγικότητα του σχηματιστικού στοιχείου -ποιώ», Μελέτες για την Ελληνική Γλώοσα. Πρακτικά της 7ης Ετήσιας Συνάντησης του Τομέα Γλωσσολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ., σσ. 49-70.
 3. ---. 1987. «Ονόματα δηλωτικά χρώματος της κοινής ΝΕ. Συμβολή Λεξικολογική», Μελέτες για την Ελληνική Γλώσσα. Πρακτικά της 8ης Ετήσιας Συνάντησης του Τομέα Γλωσσολογίας της Φιλοσο­φικής Σχολής του Α.Π.Θ., σσ. 391-413.
 4. ---. 1994. Νεολογικός Δανεισμός της Νεοελληνικής.
 5. ---. 1995. «Το τεμάχιο -τος στα ρηματικά επίθετα της νεοελληνικής», Μελέτες για την Ελληνική Γλώσσα. Πρακτικά της 15ης Ετήσιας Συνάντησης του Τομέα Γλωσσολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ.,σσ. 473-484.
 6. ---. 1997. «Το επίθημα -άδικο στη νεοελληνική», Μελέτες για την Ελληνική Γλώσσα. Πρακτικά της 17ης Ετήσιας Συνάντησης του Τομέα Γλωσσολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ., σσ. 157-171.
 7. Ανδριώτης, Ν. 31983. Ετυμολογικό Λεξικό της κοινής Νεοελληνικής. Θεσσαλονίκη: Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών.
 8. Αρχείο Νεολογισμών. Τομέας Γλωσσολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ.
 9. Ιορδανίδου, Α., επιμ. 1999. Οδηγός της νεοελληνικής γλώσσας. Αθήνα: Πατάκης.
  • ---. 2001. Αεξικό λόγιων εκφράσεων της σύγχρονης ελληνικής. Αθήνα: Πατάκης.
 10. Κλαίρης, Χ. & Γ. Μπαμπινιώτης. 1996. Γραμματική της Νέας Ελληνικής/Δομολειτουργική - Επικοινωνιακή Ι. Το όνομα της Νέας Ελληνικής. Αναφορά στον κόσμο της πραγματικότητας. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.
 11. Corbin, D. 1987. La morphologie derivationnelle et structuration du lexique. Τϋbingen: Niemeyer21991, Λίλη: Septentrion.
 12. Courtois, Β. & Μ. Silberztein, eds. 1990. Les dictionnaires électroniques du Français.. Στο περιοδικό LangueFrançaise87. Παρίσι: Larousse.
 13. Κουρμούλης, Γ. 1967. Αντίστροφον Λεξικόν της Νέας Ελληνικής. Αθήνα.
 14. Κριαράς, Εμμ. 1995. Νέο Ελληνικό λεξικό της σύγχρονης δημοτικής γλώσσας. Αθήνα: Εκδοτική Αθηνών.
 15. Αεξικό της Κοινής Νεοελληνικής. 1998. Θεσσαλονίκη: Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών.
 16. Μπαλαφούτης, Ε. 1996. Αντίστροφο Λεξικό της Κοινής Νεοελληνικής Γλώσσας. Αθήνα: Επικαιρότητα.
 17. Μπαμπινιώτης, Γ. 1998. Λεξικό της Νέας Ελληνικής. Αθήνα: Κέντρο Λεξικολογίας.
 18. Νεοελληνική Γραμματική (της Δημοτικής). 1941, Αθήνα: ΟΕΣΒ21978, Θεσσαλονίκη: Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών.
 19. Παπαγεωργίου, Λ. 1989. Τα νεοελληνικά πληθυντικά ονόματα. Ιωάννινα.
 20. Σταματάκος, Ι.1952-1955. Λεξικόν της νέας ελληνικής γλώσσης. 3 τόμ. Αθήνα: Δημητράκος.
 21. Χαραλαμπάκης, Χ. 1990. «Κριτήρια επιλογής σε ένα χρηστικό λεξικό. (Παρατηρήσεις στο υπό έκδοση Λεξικό της Νέας Ελληνικής Γλώσσας του Ιδρύματος Μ. Τριανταφυλλίδη)», Μελέτες για την Ελληνική Γλώσσα. Πρακτικά της 10ης Ετήσιας Συνάντησης του Τομέα Γλωσσολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ., σσ. 439-459.
Τελευταία Ενημέρωση: 23 Δεκ 2010, 11:01