Οδηγός 

Ελληνική και δια βίου Εκπαίδευση 

Φορείς και προγράμματα διδασκαλίας της ελληνικής σε ενηλίκους 

Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Διδασκαλείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας

Γενικά: Η διδασκαλία της Νέας Ελληνικής ως Ξένης Γλώσσας απετέλεσε από πολύ νωρίς μέριμνα του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Η διδασκαλία της Νέας Ελληνικής άρχισε τη δεκαετία του `50, παράλληλα με τις ξένες γλώσσες, στα πλαίσια των μαθημάτων και των εκδηλώσεων που πρόσφερε στους φοιτητές το Διδασκαλείο Ξένων Γλωσσών και συνεχίζεται χωρίς διακοπή ως σήμερα. Το 1991 ιδρύεται και λειτουργεί έκτοτε το Διατμηματικό Πρόγραμμα της Νέας Ελληνικής ως Ξένης Γλώσσας, με την επιστημονική ευθύνη του Τομέα Γλωσσολογίας του Τμήματος Φιλολογίας και το 1994 αρχίζει να λειτουργεί Μεταπτυχιακό Διατμηματικό Πρόγραμμα για τη Διδασκαλία της Νέας Ελληνικής ως Ξένης Γλώσσας. Η συνεχώς αυξανόμενη ζήτηση για την εκμάθηση της Νέας Ελληνικής την τελευταία δεκαετία οδήγησε το 1994 στην ίδρυση ανεξάρτητου Διδασκαλείου της Νέας Ελληνικής και στην υπαγωγή του στο Διατμηματικό Πρόγραμμα.

Ομάδα-Στόχος: Οι σπουδαστές των τμημάτων νέας ελληνικής του
Διδασκαλείου αποτελούν ένα κοινό με διαφορετική προέλευση, ηλικία,
μορφωτικό επίπεδο και διαφορετικούς σκοπούς.
Για να καλύψει τις ανάγκες τους το Διδασκαλείο προσφέρει τους ακόλουθους κύκλους σπουδών που διαφοροποιούνται ως προς τη διάρκεια, το επίπεδο, τις ώρες παρακολούθησης και τον ρυθμό διδασκαλίας:

Κύκλοι Σπουδών

Α. Ετήσιο Πρόγραμμα
Διάρκεια προγράμματος: από τέλος Σεπτεμβρίου έως τέλος Μαΐου.
Ώρες διδασκαλίας: 15 την εβδομάδα.
Τμήματα έξι επιπέδων ελληνομάθειας (αρχαρίων Α1,Α2 - μέσων Β1,Β2 - προχωρημένων Γ1,Γ2).

Β. Εντατικό Πρόγραμμα
Διάρκεια προγράμματος: από αρχές Δεκεμβρίου έως τέλος Μαΐου.
Ώρες διδασκαλίας: 15 την εβδομάδα.
Τμήματα έξι επιπέδων ελληνομάθειας (αρχαρίων Α1,Α2 - μέσων Β1,Β2- προχωρημένων Γ1,Γ2).

Γ. Θερινό Πρόγραμμα
Διάρκεια προγράμματος: από αρχές Ιουνίου έως τέλος Ιουλίου.
Ώρες διδασκαλίας: 20 την εβδομάδα
Τμήματα έξι επιπέδων ελληνομάθειας (αρχαρίων Α1,Α2 - μέσων Β1,Β2-προχωρημένων Γ1,Γ2).

Για περισσότερες πληροφορίες βλ. http://www.nglt.uoa.gr/

Τελευταία Ενημέρωση: 26 Ιαν 2010, 12:31