Διδασκαλία - Εκπαίδευση 

Ψηφιακές πρακτικές γραμματισμού των εφήβων 

 

Περίληψη


Δημήτρης Κουτσογιάννης (2007)
Θεσσαλονίκη - Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας
Έρευνα του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας*, Έκδοση 1.0.

Ένας από τους βασικούς στόχους της γλωσσικής διδασκαλίας ήταν και είναι η καλλιέργεια του γραπτού λόγου, δηλαδή της τεχνολογικά διαμεσολαβημένης επικοινωνίας. Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) αποβαίνουν σταδιακά μέσα τεχνολογικά διαμεσολαβημένης επικοινωνίας -με διεθνείς βιβλιογραφικούς όρους μέσα πρακτικής γραμματισμού (literacy practice =μέσα για διάβασμα, γράψιμο και επικοινωνία)- και χρησιμοποιούνται παράλληλα με τα παραδοσιακότερα μέσα (χαρτί, μολύβι, έντυπο). Έτσι, δεν είναι τυχαίο ότι μεγάλο μέρος της σύγχρονης έρευνας έχει στραφεί στη διερεύνηση των νέων αυτών δεδομένων, των συνεπειών που έχουν στη γλωσσική κοινωνικοποίηση των παιδιών, στις μεταβλητές που επηρεάζουν τις πρακτικές τεχνολογικού γραμματισμού των παιδιών (φύλο, οικογενειακό περιβάλλον κλπ.) και στη διερεύνηση των επιπτώσεων που έχει η νέα αυτή πραγματικότητα στο περιεχόμενο της γλωσσικής εκπαίδευσης. Η παρούσα έρευνα επιδιώκει ακριβώς αυτό: να διερευνήσει το νέο επικοινωνιακό τοπίο εντός του οποίου κοινωνικοποιούνται τα παιδιά εφηβικής ηλικίας σήμερα και να αναδείξει τις μεταβλητές με σημαντικό ρόλο, προκειμένου η γνώση που θα προκύψει να αξιοποιηθεί από γονείς, εκπαιδευτικούς, ερευνητές αλλά και την πολιτεία για την καλύτερη αξιοποίηση των ΤΠΕ στην (γλωσσική) εκπαίδευση. Η έρευνα έχει χαρακτήρα ποσοτικό (ερωτηματολόγιο σε 4207 παιδιά) και ποιοτικό (23 μελέτες περιπτώσεων και 77 συνεντεύξεις μαθητών). Η έρευνα δεν αποβλέπει στην αντιπροσωπευτική καταγραφή της πραγματικότητας στον εν λόγω τομέα, αλλά στην ανάδειξη των ποικίλων μεταβλητών που συνδέονται με το θέμα, γι' αυτό και επιλέγεται μεγάλος, σχετικά, αριθμός ιδιωτικών σχολείων που έχουν ιδιαίτερα υψηλή αποδοχή από μεσαία και ανώτερα κοινωνικά στρώματα. Τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα της έρευνας παρατίθενται στο Μέρος ΙΙΙ. Γενικά συμπεράσματα.

Τελευταία Ενημέρωση: 31 Ιαν 2011, 14:25