Οδηγός 

ΑΕΙ και διδασκαλία της Ελληνικής Γλώσσας 

Μεταπτυχιακές σπουδές στα ελληνικά πανεπιστήμια 

Προπτυχιακές Σπουδές

To Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του ΔΠΘ είναι συνέχεια της Ζαριφείου Ακαδημίας ή Ακαδημίας Αλεξανδρούπολης. Στο προπτυχιακό επίπεδο λειτουργούν τρεις τομείς:

  • Τομέας Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας
  • Τομέας Θετικών Επιστημών
  • Τομέας Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών.

Στο προπτυχιακό πρόγραμμα εντοπίστηκαν έξι τίτλοι που σχετίζονται με τη διδασκαλία της νέας ελληνικής.

ΤμήμαΤίτλοςΔιδάσκοντας
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης..Διδακτική της Νέας Ελληνικής Γλώσσας (μάθημα επιλογής του Γ εξαμήνου)Τ. Σαραφίδου
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης..Γλωσσολογία και Διδασκαλία της γλώσσας (μάθημα επιλογής Δ εξαμήνου)Τ. Σαραφίδου
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης..Ανάλυση του λόγου και επικοινωνία (μάθημα επιλογής του Ζ εξαμήνου)Τ. Σαραφίδου
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης..Διδακτική του λεξιλογίου (Ζ εξάμηνο)Α. Ευθυμίου
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής ΕκπαίδευσηςΔιδασκαλία Λεξιλογίου (μάθημα επιλογής του Η εξαμήνου)Τ. Σαραφίδου
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής ΕκπαίδευσηςΓλώσσα: μορφή, σημασία και γλωσσική διδασκαλία (μάθημα Η εξαμήνου)Α. Ευθυμίου

3Ε5 Διδακτική της Νέας Ελληνικής Γλώσσας

Σκοπός του μαθήματος είναι η παρουσίαση των βασικών αρχών που διέπουν τη γλωσσική διδασκαλία καθώς και των κυρίαρχων μεθοδολογικών μοντέλων που χρησιμοποιούνται στη διδασκαλία της μητρικής γλώσσας, με ιδιαίτερη έμφαση στην επικοινωνιακή και λειτουργική προσέγγιση του γλωσσικού μαθήματος. Με βάση την αρχή ότι η γλωσσική διδασκαλία πρέπει να αποβλέπει στο να καταστήσει τους μαθητές επαρκείς ομιλητές, παρουσιάζονται τα κριτήρια για τον καθορισμό της διδακτέας ύλης καθώς και διδακτικές δραστηριότητες για την κατανόηση και παραγωγή προφορικού και γραπτού λόγου. Παράλληλα προτείνονται διαδικασίες επεξεργασίας του λόγου που παράγουν οι μαθητές.

4Ε3 Γλωσσολογία και Διδασκαλία της γλώσσας

Σκοπός του μαθήματος είναι η παρουσίαση των βασικών αρχών της Γλωσσολογίας (προτεραιότητα του προφορικού λόγου, περιγραφική και συγχρονική προσέγγιση της γλώσσας), του αντικειμένου με το οποίο αυτή ασχολείται (γλώσσα/ομιλία, σημαίνον/σημαινόμενο, συνταγματικές/παραδειγματικές σχέσεις) καθώς και των διαφόρων επιπέδων στην ανάλυση της γλώσσας (φωνητική, φωνολογία, μορφολογία, σύνταξη, σημασιολογία, πραγματολογία). Εξετάζεται η σχέση της Γλωσσολογίας, ως επιστήμης της γλώσσας, με τη διδακτική της γλώσσας, ως επιστημονικού πεδίου μελέτης και έρευνας που αξιοποιεί τα θεωρητικά και μεθοδολογικά εργαλεία της Γλωσσολογίας. Τέλος, επιχειρείται η διασύνδεση των βασικών γλωσσολογικών αρχών με τη σύγχρονη διδακτική θεωρία και πράξη μέσα από συγκεκριμένες διδακτικές προτάσεις που τοποθετούνται στο μεθοδολογικό πλαίσιο της επικοινωνιακής προσέγγισης της διδασκαλίας της μητρικής γλώσσας.

7ΕΑ4 Ανάλυση του λόγου και επικοινωνία

Σκοπός του μαθήματος είναι η παρουσίαση των βασικών αρχών της Ανάλυσης του Λόγου και της γλωσσικής επικοινωνίας στη δημιουργία κειμένου, δημιουργία που αντανακλά την πρόθεση εκ μέρους του συντάκτη να ανακοινώσει ένα μήνυμα. Εξετάζεται το ύφος του κειμένου ως διαφοροποίηση του λόγου σε συγκεκριμένες μορφές επικοινωνίας ή ως επιλογή ορισμένων δομικών σχημάτων τα οποία διαμορφώνουν την ποικιλία της γλώσσας. Δίνεται επίσης έμφαση στην εφαρμογή των μεθοδολογικών διαδικασιών της Ανάλυσης του Λόγου στην εκπαιδευτική πράξη.

8ΕΑ1 Διδασκαλία Λεξιλογίου

Εξετάζονται τα βασικά χαρακτηριστικά του λεξιλογίου ως τμήματος της γλωσσικής οργάνωσης καθώς και η λεξιλογική γλωσσική ικανότητα ως οργανικό μέρος της επικοινωνιακής ικανότητας. Εξετάζεται επίσης η δομή του λεξιλογίου (λεξικά πεδία, σημασιολογικά πεδία και εννοιολογικά πεδία) και ο τρόπος καθορισμού του βασικού λεξιλογίου. Τίθεται ειδικότερα το θέμα της χρήσης του λεξικού στην τάξη, είτε κατά την επεξεργασία κειμένων, είτε κατά την εκμάθηση μιας νέας λέξης, και προτείνονται τεχνικές ένταξης του λεξικού στη διδακτική διαδικασία καθώς και τεχνικές κατάκτησης των λέξεων που αναζητήθηκαν.

Διδακτική του λεξιλογίου

Εξετάζονται τα βασικότερα θέματα διδασκαλίας του λεξιλογίου (τι είναι το λεξιλόγιο; Τι είδους γνώση χρειάζεται να έχει ο ομιλητής προκειμένου να αναγνωρίσει και να χρησιμοποιήσει αποτελεσματικά μια λέξη; Τι είδους και πόσο μεγάλο λεξιλόγιο πρέπει να έχει ο ομιλητής μιας γλώσσας; τρόποι εκμάθησης λεξιλογίου, ανάπτυξη στρατηγικών εκμάθησης λεξιλογίου, τρόποι αξιολόγησης της γνώσης που έχει αποκτηθεί).

Γλώσσα: μορφή, σημασία και γλωσσική διδασκαλία

Εξετάζονται θέματα που αφορούν στη σχέση μορφής και σημασίας στη γλώσσα και την αξιοποίησή τους στη γλωσσική διδασκαλία

Τελευταία Ενημέρωση: 08 Σεπ 2010, 11:22