Βιβλιογραφία 

Πηγές Του Αναλυτικού Λεξικού Κριαρά 

Συνοπτικός οδηγός των βασικότερων πηγών του Αναλυτικού Λεξικού Κριαρά 

β) Μαρίνος Τζάνες Μπουνιαλής

Τζάνε, Κρ. πόλ.: Διήγησις διά στίχων του δεινού πολέμου του εν τῃ νήσῳ Κρήτῃ γενομένου …

Εκδόσεις

  1. Editio princeps: Βενετία 1681
  2. Α. Ξηρουχάκης, Κρητικός Πόλεμος διά στίχων. Β΄ Μαρίνος Ζάνες, Τεργέστη 1908, 145-581
  3. Α.Ν. Νενεδάκης, Ο Κρητικός Πόλεμος, Αθήνα 1979
  4. *Στ. Αλεξίου-Μ. Αποσκίτη, Ο Κρητικός Πόλεμος, Αθήνα 1995

[Στην έκδοση του Α. Ξηρουχάκη, αλλά και των Αλεξίου-Αποσκίτη «αναπαράγεται» η πρώτη έκδοση της Βενετίας στα μέρη της]

Τζάνε, Κρ. πόλ. Εγκώμιο: σύντομο εγκώμιο του Τζάνε, που το υπογράφει κάποιος Γ.Θ., σ. 123 (στην έκδοση Ξηρουχάκη σ. 124)

Τζάνε, Φιλον.: Φιλονικία του Χάνδακος και του Ρεθέμνου

Έκδοση

  • Α. Ξηρουχάκης, Κρητικός Πόλεμος διά στίχων. Β΄ Μαρίνος Ζάνες, Τεργέστη 1908, 582-9

Τζάνε, Κατάν.: Κατάνυξις ωφέλιμος (Διάλογος Ψυχής και Νεκρού)

Έκδοση

  • Γ. Πασχαλίδου-Παπαδοπούλου, Κρητολογία 12-13, 1981, 5-46
Τελευταία Ενημέρωση: 22 Ιαν 2010, 11:25