Βιβλιογραφία 

Πηγές Του Αναλυτικού Λεξικού Κριαρά 

Συνοπτικός οδηγός των βασικότερων πηγών του Αναλυτικού Λεξικού Κριαρά 

Μαρίνος Φαλιέρος (ci. 1395-1474): Φαλιέρ.

Ρίμα παρηγορητική: Φαλιέρ., Ρίμ.

Ambrosianus Υ 89 suppl. (γράφτηκε μετά το 1543)

Laurent. Ashburnh. 1549 (16.αι.)

Neapolitanus gr. III B. 27 (πρώτο τέταρτο του 16.αι.)

Εκδόσεις

 1. Φαλιέρ., Ρίμ. ΑΝ: Γ.Θ. Ζώρας, Κρητικά Χρονικά 2, 1948, 416-435
 2. Φαλιέρ., Ρίμ. L: Γ.Θ. Ζώρας, Αθήνα 1956
 3. *Φαλιέρ., Ρίμ.: W.F. Bakker-A.F. v.Gemert, The Ρίμα Παρηγορητική of Marinos Falieros, Leiden 1972

Λόγοι Διδακτικοί: Φαλιέρ., Λόγ.

χφ Vallicellianus 39 (C 46) (15./16.αι.)

Εκδόσεις

 1. Γ.Θ. Ζώρας, Κρητικά Χρονικά 2, 1948, 213-234
 2. *W.F. Bakker-A.F. v.Gemert, The Λόγοι Διδακτικοί of Marinos Falieros, Leiden 1977

Ιστορία και Όνειρο: Φαλιέρ., Ιστ.

Α: Ambrosianus Υ suppl. (πρώτες δεκαετίες του 16.αι.)

Neapolitanus gr. III B. 27 (πρώτο τέταρτο του 16.αι.)

Vaticanus gr. 1563 (αρχές του 16.αι.)

Εκδόσεις

 1. Γ.Θ. Ζώρας, Ιστορία και Όνειρο του Φαλιέρου, Επιθεώρησις ελληνοϊταλικής πνευματικής επικοινωνίας Γ΄, 1940, 311-20 (εκδίδει τον Ambrosianus Υ suppl.)
 2. Γ.Θ. Ζώρας, RSBN 8-9, 1971-2, 25-49 (εκδίδει τον Neapolitanus gr. III B. 27)
 3. Γ.Θ. Ζώρας, ? (εκδίδει τον Vaticanus gr. 1563)
 4. *A. v.Gemert, Μαρίνου Φαλιέρου, Ερωτικά όνειρα, Θεσσαλονίκη 1980 (ο εκδότης χρησιμοποιεί όλα τα χειρόγραφα. Σ' αυτήν την έκδοση μετατρέπουμε όλες τις άλλες)

Ερωτικόν Ενύπνιον: Φαλιέρ., Ενύπν.

χφ Neapolitanus gr. III B. 27 (πρώτο τέταρτο του 16.αι.)

Εκδόσεις

 1. Γ.Θ. Ζώρας, Ο ποιητής Μαρίνος Φαλιέρος, Κρητικά Χρονικά 2, 1948, 39-46
 2. J. Schmitt, Ποίημα ανέκδοτο του Μαρίνου Φαλιέρη, ΔΙΕΕΕ 4, 1892, 291-308
 3. *A.F. v.Gemert, Ερωτικά όνειρα, Θεσσαλονίκη 1980 (το κείμενο ακολουθεί μετά από το κείμενο της Ιστορίας)

Θρήνος εις τα Πάθη και την Σταύρωσιν …: Φαλιέρ., Θρ.

χφ Tübingen Mb 27 (αντιγράφηκε στα 1585, από ένα αντίτυπο της μοναδικής μάλλον έκδοσης του 1543/4, που σήμερα είναι χαμένη)

Εκδόσεις

 1. Β.Α. Μυστακίδης, Θρήνος εις τα Πάθη και την Σταύρωσιν του … Χριστού. Γλωσσικόν μνημείον του ΙΣΤ΄ αιώνος, Νέος Ποιμήν 4, 1922, 569-93 (μια σχεδόν διπλωματική έκδοση του χφ)
 2. *W.F. Bakker-A.F. v.Gemert, Θρήνος εις τα Πάθη και την Σταύρωσιν του … Χριστού, ποιηθείς παρά του ευγενεστάτου άρχοντος κυρού Μαρίνου του Φαλιέρου, κριτική έκδοση, [Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης], Ηράκλειο 2002 (η νέα αυτή έκδοση θα χρησιμοποιείται από το ΙΣΤ΄ τόμο κε. κατά τη σύνταξη των λημμάτων του Λεξικού)
Τελευταία Ενημέρωση: 22 Ιαν 2010, 11:25