…Όταν οι λόγιοι αναγκάζωνται ν’ αποτείνονται προς απαιδεύτους και ανδραπώδεις, τότε ουχί μόνον συγγνωστόν αυτοίς είναι να μεταχειρίζονται λέξεις εκφύλους και τύπους μοχθηρούς αλλά και αναγκαίον κατά τινα τρόπον φαίνεται αν ακατάληπτοι δηλονότι γίνωνται.

Κόντος, 1862