Πολλοί δειλιώσι, ότι, αν επικρaτήσει το ύφος το απλούν, μέλλει να καταργηθεί το ελληνικόν…

Μοισιόδαξ, 1781