Εργαλεία 

Αρχές Σύνταξης της Αρχαιοελληνικής Γλώσσας 

 

ΣΥΣΧΕΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

ΧΡΟΝΟΣ
Χρονική πρόταση§11.6. κ.εξ.
Χρονική μετοχή§5.34. & §5.40.
Γενική του χρόνου ως επιρ. προσδ.§2.24. (ενότ. β)
Δοτική του χρόνου ως επιρ. προσδ.§2.28. (ενότ. β)
Αιτιατική του χρόνου ως επιρ. προσδ.§2.33. (ενότ. β)
Χρονικό επίρρημα§7.5.
Εμπρόθετος προσδιορισμός του χρόνου§7.14. κ.εξ.
ΑΙΤΙΑ
Αιτιολογική πρόταση§11.24. κ.εξ.
Αναφορική αιτιολογική πρόταση§12.37.
Παρατακτική σύνδεση με τον σύνδ. «γάρ»§7.62. & 8.10.
Αιτιολογική μετοχή§5.36. & 5.40.
Γενική της αιτίας ως ετερόπτ. προσδ.§2.22. (ενότ. ζ)
Γενική της αιτίας με επιφωνήματα§2.23. (ενότ. γ)
Γενική της αιτίας ως επιρ. προσδ.§2.24. (ενότ. γ)
Δοτική της αιτίας ως επιρ. προσδ.§2.28. (ενότ. στ)
Αιτιατική της αιτίας ως επιρ. προσδ.§2.33. (ενότ. γ)
Εμπρόθετος προσδιορισμός της αιτίας§7.14. κ.εξ.
Εμπρόθετος προσδιορισμός του ποιητικού αιτίου§7.14. κ.εξ.
Δοτική προσωπική του ποιητικού αιτίου§2.29. (ενότ. ε)
ΣΚΟΠΟΣ (τελικό αίτιο)
Τελική πρόταση§11.31. κ.εξ.
Αναφορική τελική πρόταση§12.38.
Τελική μετοχή§5.38. & §5.40.
Απαρέμφατο του σκοπού§4.13. (ενότ. α)
Γενική έναρθρου απαρεμφάτου§4.25.
Δοτική του σκοπού ως επιρ. προσδ.§2.28. (ενότ. στ)
Αιτιατική του σκοπού ως επιρ. προσδ.§2.33. (ενότ. γ)
Εμπρόθετος προσδιορισμός του χρόνου§7.14. κ.εξ.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
Συμπερασματική πρόταση§11.72. κ.εξ.
Αναφορική συμπερασματική πρόταση§12.39.
Παρατακτική σύνδεση με συμπερασμ. συνδέσμους§7.58. κ.εξ. & §8.8.
Απαρέμφατο του αποτελέσματος§4.13. (ενότ. α)
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ
Υποθετική πρόταση§11.40. κ.εξ.
Αναφορική υποθετική πρόταση§12.40.
Υποθετική μετοχή§5.37. & §5.40.
ΕΝΑΝΤΙΩΣΗ / ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ / ΑΝΤΙΘΕΣΗ
Εναντιωματικές ή παραχωρητικές προτάσεις§11.67. κ.εξ.
Εναντιωματική μετοχή§5.35. & §5.40.
Παρατακτική σύνδεση με αντιθετικούς συνδέσμους§7.51. κ.εξ. & §8.7.
Εμπρόθετος προσδιορισμός εμαντίωσης§7.14. κ.εξ.
ΤΡΟΠΟΣ / ΜΕΣΟ ή ΟΡΓΑΝΟ
Αναφορική παραβολική πρόταση§12.41. κ.εξ.
Τροπική μετοχή§5.33.
Δοτική του τρόπου ως επιρρ. προσδ.§2.28. (ενότ. δ)
Δοτική του μέσου ή του οργάνου ως επιρ. προσδ.§2.28. (ενότ. ε)
Αιτιατική του τρόπου ως επιρ. προσδ.§2.33. (ενότ. δ)
Τροπικό επίρρημα§7.5.
Εμπρόθετος προσδιορισμός τρόπου§7.14. κ.εξ.
ΤΟΠΟΣ
Αναφορική τοπική πρόταση§12.36. (ενότ. α)
Γενική του τόπου ως επιρ. προσδ.§2.24. (ενότ. α)
Δοτική του τόπου ως επιρ. προσδ.§2.28. (ενότ. α)
Αιτιατική του τόπου ως επιρ. προσδ.§2.33. (ενότ. α)
Τοπικό επίρρημα§7.5.
Εμπρόθετος προσδιορισμός τόπου§7.14. κ.εξ.
ΑΝΑΦΟΡΑ
Απαρέμφατο της αναφοράς§4.13. (ενότ. β)
Γενική της αναφοράς με επιρρήματα§2.23. (ενότ. στ)
Δοτική της αναφοράς ως ετερόπτωτος προσδ.§2.26. (ενότ. β)
Δοτική της αναφοράς με επιρρήματα§2.27. (ενότ. β)
Δοτική της αναφοράς ως επιρ. προσδ.§2.28. (ενότ. ζ)
Δοτική προσωπική της αναφοράς§2.29. (ενότ. στ)
Αιτιατική της αναφοράς ως ετερόπτωτος προσδ.§2.31. (ενότ. α)
Αιτιατική της αναφοράς με επιρρήματα§2.32. (ενότ. α)
Αιτιατική της αναφοράς ως επιρ. προσδ.§2.33. (ενότ. ε)
Εμπρόθετος προσδιορισμός της αναφοράς§7.14. κ.εξ.
ΠΟΣΟ
Αναφορική παραβολική πρόταση§12.41. κ.εξ.
Αιτιατική του ποσού ως ετερόπτωτος προσδ.§2.31. (ενότ. β)
Αιτιατική του ποσού με επιρρήματα§2.32. (ενότ. β)
Αιτιατική του ποσού ως επιρ. προσδ.§2.33. (ενότ. στ)
Ποσοτικό επίρρημα§7.5.
Εμπρόθετος προσδιορισμός ποσού κατά προσέγγιση§7.14. κ.εξ.
ΑΞΙΑ
Γενική της αξίας ως ετερόπτωτος προσδ.§2.22. (ενότ. στ)
Γενική της αξίας με επιρρήματα§2.23. (ενότ. β)
Γενική της αξίας ως επιρρηματικός προσδιορισμός§2.24. (ενότ. δ)
Γενική κατηγορηματική της αξίας§1.14. (ενότ. στ)
ΚΤΗΣΗ
Κτητική αντωνυμία§2.39. κ.εξ.
Γενική κτητική ως ετερόπτωτος προσδ.§2.22. (ενότ. β)
Γενική κατηγορηματική κτητική§1.14. (ενότ. α)
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ
Δυνητική οριστική (δυνατότητα στο παρελθόν)§3.109.
Δυνητική ευκτική (δυνατότητα στο παρόν / μέλλον)§3.126.
ΕΥΧΗ
Ευχετική ευκτική (για ευχή πραγματοποιήσιμη)§3.123.
Ευχετική οριστική (για ευχή απραγματοποίητη)§3.112.
Προστακτική§3.132.
ΠΡΟΤΡΟΠΗ / ΑΠΟΤΡΟΠΗ
Προτρεπτική / αποτρεπτική υποτακτική§3.117.
Ευχετική ευκτική§3.124.
Προστακτική§3.132.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ
Απαγορευτική υποτακτική§3.118.
Προστακτική με άρνηση§3.132.
Τελευταία Ενημέρωση: 05 Ιούν 2012, 10:18