Θεωρητικά κείμενα

Οδηγίες συγγραφής εξεταστικών θεμάτων

Από το Μάιο του 2011 έγιναν ουσιαστικές και ριζικές αλλαγές στο πιστοποιητικό ελληνομάθειας, που αφορούν τόσο τον αριθμό των επιπέδων όσο και την τυπολογία των ασκήσεων. Οι αλλαγές αυτές κρίθηκαν απαραίτητες, προκειμένου το πιστοποιητικό ελληνομάθειας να καλύπτει περισσότερο τις ανάγκες του κοινού στο οποίο απευθύνεται. Τόσο τα αιτήματα των ελληνόγλωσσων, κυρίως των ομογενών, για την ύπαρξη κατάλληλου επιπέδου για μικρά παιδιά και ενήλικες αρχάριους όσο και η ανάγκη ευθυγράμμισης του πιστοποιητικού με τα αναγνωρισμένα επίπεδα του ΚΕΠΑ είχαν ως αποτέλεσμα την αύξηση των επιπέδων ανάλογα με την εξάβαθμη κλίμακα του ΚΕΠΑ. Από το 2011, οι υποψήφιοι ελληνομάθειας παίρνουν μέρος στις εξετάσεις των επιπέδων Α1, Α2, Β1, Β2, Γ1, Γ2. Ειδικότερα, το επίπεδο Α1 διακρίνεται σε αυτό που απευθύνεται σε μικρά παιδιά 8-12 ετών και σε αυτό για εφήβους κι ενήλικες.

Η παραπάνω αλλαγή στον αριθμό των επιπέδων προκάλεσε επιπλέον αλλαγές τόσο στο Αναλυτικό Πρόγραμμα όσο και στην τυπολογία των ασκήσεων. Συντάχθηκε νέο ΑΠ, που βασίζεται στα επίπεδα του ΚΕΠΑ, προσαρμοσμένο βέβαια στις ιδιαιτερότητες της ελληνικής γλώσσας. Με αυτόν τον τρόπο, παύει η ύλη των εξετάσεων να είναι συμπυκνωμένη, και η διάκριση του επιπέδου γλωσσομάθειας γίνεται πιο εύκολη και ουσιαστική.

Το γεγονός ότι παγιώνονται οι τύποι ασκήσεων σε κάθε επίπεδο δίνει πλέον τη δυνατότητα σύγκρισης των αποτελεσμάτων των εξετάσεων διαφορετικών επιπέδων.

comments powered by Disqus