Θεωρητικά κείμενα

Επικοινωνιακή προσέγγιση

1. Θεωρητικό υπόβαθρο και χαρακτηριστικά της Επικοινωνιακής Προσέγγισης
2. Ορισμός της «Επικοινωνίας»
3. Ορισμός της «επικοινωνιακής ικανότητας»
4. Χαρακτηριστικά της Επικοινωνιακής Γλωσσικής Διδασκαλίας
5. Στόχος της ΕΓΔ
6. Λειτουργίες, έννοιες, καταστάσεις
7. Ρόλος του δασκάλου
8. Ρόλος του μαθητή
9. Ορισμός της «αυτονομίας» του μαθητή
10. Ρόλος των εποπτικών μέσων
11. Σχεδιασμός γλωσσικών μαθημάτων
12. Ανάλυση αναγκών
13. Ανάπτυξη στρατηγικών
14. Ανάπτυξη δεκτικών και παραγωγικών δεξιοτήτων
15. Ρόλος των λαθών
16. Ανάπτυξη λεξιλογίου
17. Επικοινωνιακές δραστηριότητες
18. Ιδέες για δημιουργία κινήτρων
19. Παραλλαγές της ΕΠ
20. Εξεταστικά θέματα πιστοποίησης της Ελληνομάθειας
21. Παραδείγματα από τα εξεταστικά θέματα

comments powered by Disqus