Παραγωγή γραπτού λόγου

Διδακτική πρόταση: Σημειώσεις

Η διδακτική πρόταση που ακολουθεί στοχεύει στη εξάσκηση της συγγραφής σημειώσεων στην ελληνική ως δεύτερη/ξένη γλώσσα. Πρόκειται για μία μικροδεξιότητα απαραίτητη για το επίπεδο των αρχάριων μαθητών σύμφωνα με το ΚΕΠΑ (σελ. 132, ελληνική έκδοση) και για τις εξετάσεις πιστοποίησης ελληνομάθειας (αναλυτικό πρόγραμμα επιπέδου Α1). Προϋπόθεση για να κρατήσει κανείς σημειώσεις στην ελληνική γλώσσα είναι η γνώση της υποτακτικής. Όσον αφορά το επικοινωνιακό θεματικό πλαίσιο είναι τα ταξίδια και η οργάνωσή τους. Το υλικό που παρέχεται στους μαθητές ως γλωσσικό ερέθισμα είναι λεκτικό και μη (εικόνες, σκίτσα). Τέλος, οι μαθητές μαθαίνοντας να κρατούν σημειώσεις πάνω σε ένα αληθινό θέμα (διοργάνωση εκδρομής της τάξης) μαθαίνουν να συνδέουν τη χρήση της γλώσσας με δραστηριότητες της ζωής εκτός τάξης.

comments powered by Disqus