Τύπος διδασκαλίας

31 εγγραφές [21 - 30]

Α1 (για παιδιά 8 – 12), Α1 (για εφήβους και ενηλίκους), Α2 - Βασική γνώση
Διδασκαλία προφοράς: 10η Διδακτική Πρόταση
 

Συγγραφέας: Κατερίνα Νικoλαΐδου

Η διδακτική πρόταση που ακολουθεί αφορά στη διδασκαλία του άηχου ουρανικού τριβόμενου []. Ο ήχος αυτός δυσκολεύει πολλούς αλλόγλωσσους μαθητές, π.χ. με μητρική γλώσσα την αλβανική, αγγλική, γαλλική, κινεζική, ιταλική, τουρκική, κ.ά. …

Περισσότερα

Β1 - Μέτρια γνώση, Β2 - Καλή γνώση, Γ1 - Πολύ καλή γνώση, Γ2 - Άριστη γνώση
Διδασκαλία προφοράς: 11η Διδακτική Πρόταση
 

Συγγραφέας: Κατερίνα Νικoλαΐδου

Η διδακτική πρόταση που ακολουθεί αφορά και πάλι στη διδασκαλία του άηχου ουρανικού τριβόμενου [] για μεγαλύτερα επίπεδα γλωσσομάθειας. Χρησιμοποιεί λεξιλόγιο σχετικό με καιρικές συνθήκες, το οποίο ενδείκνυται για τη διδασκαλία του …

Περισσότερα

Α2 - Βασική γνώση, Β1 - Μέτρια γνώση, Β2 - Καλή γνώση, Γ1 - Πολύ καλή γνώση, Γ2 - Άριστη γνώση
Διδασκαλία προφοράς: 12η Διδακτική Πρόταση
 

Συγγραφέας: Κατερίνα Νικoλαΐδου

Η διδακτική πρόταση που ακολουθεί αφορά στη διδασκαλία του ηχηρού ουρανικού τριβόμενου []. Όπως και στην περίπτωση του άηχου ουρανικού τριβόμενου [], έτσι και ο ηχηρός ουρανικός ήχος είναι δύσκολος στην παραγωγή για πολλούς αλλόγλωσσους …

Περισσότερα

Β2 - Καλή γνώση, Γ1 - Πολύ καλή γνώση, Γ2 - Άριστη γνώση
Διδασκαλία προφοράς: 13η Διδακτική Πρόταση
 

Συγγραφέας: Κατερίνα Νικoλαΐδου

Η διδακτική πρόταση που ακολουθεί αφορά στη διδασκαλία των υπερωικών και ουρανικών τριβόμενων [χ, γ, ,  ] συνολικά. Ανάλογα με τις δυσκολίες των μαθητών, ο δάσκαλος έχει τη δυνατότητα να διδάξει του ήχους ξεχωριστά (βλ. Διδακτικές …

Περισσότερα

Α1 (για παιδιά 8 – 12), Α1 (για εφήβους και ενηλίκους), Α2 - Βασική γνώση
Διδασκαλία προφοράς: 14η Διδακτική Πρόταση
 

Συγγραφέας: Κατερίνα Νικoλαΐδου

Η διδακτική πρόταση που ακολουθεί αφορά στη διδασκαλία του τόνου και συγκεκριμένα στην παρουσίαση του νόμου της τρισυλλαβίας και την κατηγοριοποίηση των λέξεων της ελληνικής σε οξύτονες, παροξύτονες και προπαροξύτονες.

Περισσότερα

Α2 - Βασική γνώση, Β1 - Μέτρια γνώση, Β2 - Καλή γνώση
Διδασκαλία προφοράς: 15η Διδακτική Πρόταση
 

Συγγραφέας: Κατερίνα Νικoλαΐδου

Η διδακτική πρόταση που ακολουθεί αφορά στη διδασκαλία της μετακίνησης του τόνου σε ουσιαστικά και ρήματα, για τη διατήρηση του νόμου της τρισυλλαβίας. Ο σωστός τονισμός στις περιπτώσεις αυτές δυσκολεύει πολλούς αλλόγλωσσους μαθητές.

Περισσότερα

Β1 - Μέτρια γνώση, Β2 - Καλή γνώση, Γ1 - Πολύ καλή γνώση, Γ2 - Άριστη γνώση
Διδασκαλία προφοράς: 16η Διδακτική Πρόταση
 

Συγγραφέας: Κατερίνα Νικoλαΐδου

Η διδακτική πρόταση που ακολουθεί αφορά στη διδασκαλία του εγκλιτικού τόνου. Το φαινόμενο αυτό δυσκολεύει πολλούς αλλόγλωσσους μαθητές, σε διαφορετικά επίπεδα γλωσσομάθειας. Η συγκεκριμένη διδακτική πρόταση μπορεί να προσαρμοστεί για όλα τα …

Περισσότερα

Α2 - Βασική γνώση, Β1 - Μέτρια γνώση
Διδασκαλία προφοράς: 17η Διδακτική Πρόταση
 

Συγγραφέας: Κατερίνα Νικoλαΐδου

Η διδακτική πρόταση που ακολουθεί αφορά στη διδασκαλία του τόνου σε λέξεις όπως «πότε» - «ποτέ», δηλαδή σε ζεύγη λέξεων που περιέχουν τα ίδια τεμάχια (τους ίδιους ήχους) και ο τόνος διαφοροποιεί τη σημασία τους.

Περισσότερα

Β1 - Μέτρια γνώση, Β2 - Καλή γνώση, Γ1 - Πολύ καλή γνώση, Γ2 - Άριστη γνώση
Διδασκαλία προφοράς: 18η Διδακτική Πρόταση
 

Συγγραφέας: Κατερίνα Νικoλαΐδου

Η διδακτική πρόταση που ακολουθεί αφορά στη διδασκαλία της εστίασης, η οποία αποτελεί έναν κεντρικό διδακτικό στόχο στο πλαίσιο της διδασκαλίας των υπερτεμαχιακών στοιχείων της γλώσσας και συγκεκριμένα του επιτονισμού. Είναι σημαντικό να …

Περισσότερα

Β1 - Μέτρια γνώση, Β2 - Καλή γνώση, Γ1 - Πολύ καλή γνώση, Γ2 - Άριστη γνώση
Διδασκαλία προφοράς: 19η Διδακτική Πρόταση
 

Συγγραφέας: Κατερίνα Νικoλαΐδου

Η διδακτική πρόταση που ακολουθεί αφορά στη διδασκαλία του επιτονισμού στις καταφατικές και ερωτηματικές προτάσεις. Για τις τελευταίες, η πρόταση παρουσιάζει τη διδασκαλία του επιτονισμού στις ερωτήσεις ολικής και μερικής αγνοίας. …

Περισσότερα