Τύπος διδασκαλίας

31 εγγραφές [11 - 20]

Α1 (για παιδιά 8 – 12), Α2 - Βασική γνώση, Β1 - Μέτρια γνώση, Β2 - Καλή γνώση, Γ1 - Πολύ καλή γνώση, Γ2 - Άριστη γνώση
Διδασκαλία προφοράς: 20 Διδακτικές Προτάσεις
 

Συγγραφέας: Κατερίνα Νικoλαΐδου

Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για τη διδασκαλία της προφοράς της ξένης γλώσσας χρειάζεται να καλύπτει τόσο τα τεμαχιακά όσο και τα υπερτεμαχιακά στοιχεία της γλώσσας στόχου. Με τον όρο 'τεμαχιακά' αναφερόμαστε στους ήχους, δηλαδή στα σύμφωνα …

Περισσότερα

Α1 (για παιδιά 8 – 12), Α1 (για εφήβους και ενηλίκους), Α2 - Βασική γνώση
Διδασκαλία προφοράς: 1η Διδακτική Πρόταση
 

Συγγραφέας: Κατερίνα Νικoλαΐδου

Η διδακτική πρόταση που ακολουθεί αφορά στη διδασκαλία του ήχου /e/ και στη διάκρισή του από τον ήχο /i/. Ο ήχος /e/ δυσκολεύει ιδιαίτερα τους αραβόφωνους μαθητές της ελληνικής, διότι απουσιάζει από το σύστημα της γλώσσας τους.

Περισσότερα

Β1 - Μέτρια γνώση, Β2 - Καλή γνώση, Γ1 - Πολύ καλή γνώση, Γ2 - Άριστη γνώση
Διδασκαλία προφοράς: 2η Διδακτική Πρόταση
 

Συγγραφέας: Κατερίνα Νικoλαΐδου

Η διδακτική πρόταση που ακολουθεί αφορά στη διδασκαλία του ήχου /e/ και στη διάκρισή του από τον ήχο /i/ σε μεγαλύτερα επίπεδα γλωσσομάθειας.

Περισσότερα

Α2 - Βασική γνώση, Β1 - Μέτρια γνώση
Διδασκαλία προφοράς: 3η Διδακτική Πρόταση
 

Συγγραφέας: Κατερίνα Νικoλαΐδου

Η διδακτική πρόταση που ακολουθεί αφορά στη διδασκαλία του ήχου /o/ και στη διάκρισή του από τον ήχο /u/. Ο ήχος /o/ δυσκολεύει ιδιαίτερα τους αραβόφωνους μαθητές της ελληνικής, διότι απουσιάζει από το σύστημα της γλώσσας τους.

Περισσότερα

Β1 - Μέτρια γνώση, Β2 - Καλή γνώση, Γ1 - Πολύ καλή γνώση, Γ2 - Άριστη γνώση
Διδασκαλία προφοράς: 4η Διδακτική Πρόταση
 

Συγγραφέας: Κατερίνα Νικoλαΐδου

Η διδακτική πρόταση που ακολουθεί αφορά στη διδασκαλία του φωνηέντων /a/ και /e/ σε άτονη θέση. Η αντίληψη και παραγωγή αυτών των φωνήεντων είναι προβληματική για εκείνους τους μαθητές των οποίων η μητρική γλώσσα έχει μείωση των άτονων …

Περισσότερα

Α1 (για παιδιά 8 – 12), Α1 (για εφήβους και ενηλίκους), Α2 - Βασική γνώση, Β1 - Μέτρια γνώση
Διδασκαλία προφοράς: 5η Διδακτική Πρόταση
 

Συγγραφέας: Κατερίνα Νικoλαΐδου

Η διδακτική πρόταση που ακολουθεί αφορά στη διδασκαλία των ακολουθιών (καταχρηστικών διφθόγγων) /ia, ie, iu, ii, io/. Οι ακολουθίες αυτές δυσκολεύουν μαθητές από διαφορετικά γλωσσικά υπόβαθρα, γιατί συχνά δεν τις παράγουν με τριβόμενο [, ]

Περισσότερα

Α2 - Βασική γνώση, Β1 - Μέτρια γνώση, Β2 - Καλή γνώση, Γ1 - Πολύ καλή γνώση, Γ2 - Άριστη γνώση
Διδασκαλία προφοράς: 6η Διδακτική Πρόταση
 

Συγγραφέας: Κατερίνα Νικoλαΐδου

Η διδακτική πρόταση που ακολουθεί αφορά στη διδασκαλία του οδοντικών τριβόμενων /θ/ και //. Οι ήχοι αυτοί δυσκολεύουν ιδιαίτερα πολλούς αλλόγλωσσους μαθητές, π.χ. με μητρική γλώσσα τη γαλλική, τη γερμανική, τη ρωσική, την ιταλική, τη …

Περισσότερα

Β1 - Μέτρια γνώση, Β2 - Καλή γνώση, Γ1 - Πολύ καλή γνώση, Γ2 - Άριστη γνώση
Διδασκαλία προφοράς: 7η Διδακτική Πρόταση
 

Συγγραφέας: Κατερίνα Νικoλαΐδου

Η διδακτική πρόταση που ακολουθεί αφορά στη διδασκαλία του άηχου υπερωικού τριβόμενου /x/. Ο ήχος αυτός δυσκολεύει ιδιαίτερα πολλούς αλλόγλωσσους μαθητές, π.χ. με μητρική γλώσσα τη γαλλική, ιταλική, τουρκική, κ.ά. Ανάλογα με το γλωσσικό τους

Περισσότερα

Α1 (για παιδιά 8 – 12), Α1 (για εφήβους και ενηλίκους), Α2 - Βασική γνώση, Β1 - Μέτρια γνώση
Διδασκαλία προφοράς: 8η Διδακτική Πρόταση
 

Συγγραφέας: Κατερίνα Νικoλαΐδου

Η διδακτική πρόταση που ακολουθεί αφορά στη διδασκαλία του ηχηρού υπερωικού τριβόμενου /γ/. Ο ήχος αυτός δυσκολεύει πολλούς αλλόγλωσσους μαθητές, π.χ. με μητρική γλώσσα την αγγλική, γαλλική, ιταλική, ρωσική, ισπανική, τουρκική, κτλ. Μια …

Περισσότερα

Β2 - Καλή γνώση, Γ1 - Πολύ καλή γνώση, Γ2 - Άριστη γνώση
Διδασκαλία προφοράς: 9η Διδακτική Πρόταση
 

Συγγραφέας: Κατερίνα Νικoλαΐδου

Η διδακτική πρόταση που ακολουθεί αφορά και πάλι στη διδασκαλία του ηχηρού υπερωικού τριβόμενου /γ/ για μεγαλύτερα επίπεδα γλωσσομάθειας.

Περισσότερα