Γραφικό

Μνημοσύνη
Ψηφιακή Βιβλιοθήκη της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας

Μνημοσύνης δ᾽ ἐξαῦτις ἐράσσατο καλλικόμοιο,
ἐξ ἧς οἱ Μοῦσαι χρυσάμπυκες ἐξεγένοντο
ἐννέα, τῇσιν ἅδον θαλίαι καὶ τέρψις ἀοιδῆς. Ησίοδος, Θεογονία 915-7

ΗΡΟΔΟΤΟΣ

Ἱστορίαι (6.56.1-6.60.1)

[6.56.1] Γέρεά τε δὴ τάδε τοῖσι βασιλεῦσι Σπαρτιῆται δεδώκασι· ἱρωσύνας δύο, Διός τε Λακεδαίμονος καὶ Διὸς Οὐρανίου, καὶ πόλεμόν γ᾽ ἐκφέρειν ἐπ᾽ ἣν ἂν βούλωνται χώρην, τούτου δὲ μηδένα εἶναι Σπαρτιητέων διακωλυτήν, εἰ δὲ μή, αὐτὸν ἐν τῷ ἄγεϊ ἐνέχεσθαι· στρατευομένων δὲ πρώτους ἰέναι τοὺς βασιλέας, ὑστάτους δὲ ἀπιέναι· ἑκατὸν δὲ ἄνδρας λογάδας ἐπὶ στρατιῆς φυλάσσειν αὐτούς· προβάτοισι δὲ χρᾶσθαι ἐν τῇσι ἐξοδηίῃσι ὁκόσοισι ἂν ὦν ἐθέλωσι, τῶν δὲ θυομένων ἁπάντων τὰ δέρματά τε καὶ τὰ νῶτα λαμβάνειν σφέας. [6.57.1] ταῦτα μὲν τὰ ἐμπολέμια, τὰ δὲ ἄλλα τὰ εἰρηναῖα κατὰ τάδε σφι δέδοται· ἢν θυσίη τις δημοτελὴς ποιῆται, πρώτους ἐπὶ τὸ δεῖπνον ἵζειν τοὺς βασιλέας καὶ ἀπὸ τούτων πρώτων ἄρχεσθαι, διπλήσια νέμοντας ἑκατέρῳ τὰ πάντα ἢ τοῖσι ἄλλοισι δαιτυμόνεσι· καὶ σπονδαρχίας εἶναι τούτων καὶ τῶν τυθέντων τὰ δέρματα. [6.57.2] νεομηνίας δὲ πάσας καὶ ἑβδόμας ἱσταμένου τοῦ μηνὸς δίδοσθαι ἐκ τοῦ δημοσίου ἱρήιον τέλεον ἑκατέρῳ ἐς Ἀπόλλωνος καὶ μέδιμνον ἀλφίτων καὶ οἴνου τετάρτην Λακωνικήν, καὶ ἐν τοῖσι ἀγῶσι πᾶσι προεδρίας ἐξαιρέτους. καὶ προξείνους ἀποδεικνύναι τούτοισι προσκεῖσθαι τοὺς ἂν ἐθέλωσι τῶν ἀστῶν καὶ Πυθίους αἱρέεσθαι δύο ἑκάτερον· οἱ δὲ Πύθιοί εἰσι θεοπρόποι ἐς Δελφούς, σιτεόμενοι μετὰ τῶν βασιλέων τὰ δημόσια. [6.57.3] μὴ ἐλθοῦσι δὲ τοῖσι βασιλεῦσι ἐπὶ τὸ δεῖπνον ἀποπέμπεσθαί σφι ἐς τὰ οἰκία ἀλφίτων τε δύο χοίνικας ἑκατέρῳ καὶ οἴνου κοτύλην, παρεοῦσι δὲ διπλήσια πάντα δίδοσθαι· τὠυτὸ δὲ τοῦτο καὶ πρὸς ἰδιωτέων κληθέντας ἐπὶ δεῖπνον τιμᾶσθαι. [6.57.4] τὰς δὲ μαντηίας τὰς γινομένας τούτους φυλάσσειν, συνειδέναι δὲ καὶ τοὺς Πυθίους. δικάζειν δὲ μούνους τοὺς βασιλέας τοσάδε μοῦνα· πατρούχου τε παρθένου πέρι, ἐς τὸν ἱκνέεται ἔχειν, ἢν μή περ ὁ πατὴρ αὐτὴν ἐγγυήσῃ, καὶ ὁδῶν δημοσιέων πέρι. [6.57.5] καὶ ἤν τις θετὸν παῖδα ποιέεσθαι ἐθέλῃ, βασιλέων ἐναντίον ποιέεσθαι. καὶ παρίζειν βουλεύουσι τοῖσι γέρουσι, ἐοῦσι δυῶν δέουσι τριήκοντα· ἢν δὲ μὴ ἔλθωσι, τοὺς μάλιστά σφι τῶν γερόντων προσήκοντας ἔχειν τὰ τῶν βασιλέων γέρεα, δύο ψήφους τιθεμένους, τρίτην δὲ τὴν ἑωυτῶν. [6.58.1] ταῦτα μὲν ζῶσι τοῖσι βασιλεῦσι δέδοται ἐκ τοῦ κοινοῦ τῶν Σπαρτιητέων, ἀποθανοῦσι δὲ τάδε· ἱππέες περιαγγέλλουσι τὸ γεγονὸς κατὰ πᾶσαν τὴν Λακωνικήν, κατὰ δὲ τὴν πόλιν γυναῖκες περιιοῦσαι λέβητας κροτέουσι. ἐπεὰν ὦν τοῦτο γένηται τοιοῦτον, ἀνάγκη ἐξ οἰκίης ἑκάστης ἐλευθέρους δύο καταμιαίνεσθαι, ἄνδρα τε καὶ γυναῖκα· μὴ ποιήσασι δὲ τοῦτο ζημίαι μεγάλαι ἐπικέαται. [6.58.2] νόμος δὲ τοῖσι Λακεδαιμονίοισι κατὰ τῶν βασιλέων τοὺς θανάτους ἐστὶ ὡυτὸς καὶ τοῖσι βαρβάροισι τοῖσι ἐν τῇ Ἀσίῃ· τῶν γὰρ ὦν βαρβάρων οἱ πλεῦνες τὠυτῷ νόμῳ χρέωνται κατὰ τοὺς θανάτους τῶν βασιλέων. ἐπεὰν γὰρ ἀποθάνῃ βασιλεὺς Λακεδαιμονίων, ἐκ πάσης δεῖ Λακεδαίμονος, χωρὶς Σπαρτιητέων, ἀριθμῷ τῶν περιοίκων ἀναγκαστοὺς ἐς τὸ κῆδος ἰέναι· [6.58.3] τούτων ὦν καὶ τῶν εἱλωτέων καὶ αὐτῶν Σπαρτιητέων ἐπεὰν συλλεχθέωσι ἐς τὠυτὸ πολλαὶ χιλιάδες, σύμμιγα τῇσι γυναιξὶ κόπτονταί τε τὰ μέτωπα προθύμως καὶ οἰμωγῇ διαχρέωνται ἀπλέτῳ, φάμενοι τὸν ὕστατον αἰεὶ ἀπογενόμενον τῶν βασιλέων, τοῦτον δὴ γενέσθαι ἄριστον. ὃς δ᾽ ἂν ἐν πολέμῳ τῶν βασιλέων ἀποθάνῃ, τούτῳ δὲ εἴδωλον σκευάσαντες ἐν κλίνῃ εὖ ἐστρωμένῃ ἐκφέρουσι. ἐπεὰν δὲ θάψωσι, ἀγορὴ δέκα ἡμερέων οὐκ ἵσταταί σφι οὐδ᾽ ἀρχαιρεσίη συνίζει, ἀλλὰ πενθέουσι ταύτας τὰς ἡμέρας. [6.59.1] συμφέρονται δὲ ἄλλο [οὗτοι] τόδε τοῖσι Πέρσῃσι· ἐπεὰν ἀποθανόντος τοῦ βασιλέος ἄλλος ἐνίστηται βασιλεύς, οὗτος ὁ ἐσιὼν ἐλευθεροῖ ὅστις τι Σπαρτιητέων τῷ βασιλέϊ ἢ τῷ δημοσίῳ ὤφειλε. ἐν δ᾽ αὖ Πέρσῃσι ὁ κατιστάμενος βασιλεὺς τὸν προοφειλόμενον φόρον μετίει τῇσι πόλισι πάσῃσι. [6.60.1] συμφέρονται δὲ καὶ τάδε Αἰγυπτίοισι Λακεδαιμόνιοι· οἱ κήρυκες αὐτῶν καὶ αὐληταὶ καὶ μάγειροι ἐκδέκονται τὰς πατρωίας τέχνας, καὶ αὐλητής τε αὐλητέω γίνεται καὶ μάγειρος μαγείρου καὶ κῆρυξ κήρυκος· οὐ κατὰ λαμπροφωνίην ἐπιτιθέμενοι ἄλλοι σφέας παρακληίουσι, ἀλλὰ κατὰ τὰ πάτρια ἐπιτελέουσι. ταῦτα μὲν δὴ οὕτω γίνεται.

[6.56.1] Στους βασιλιάδες οι Σπαρτιάτες έχουν δώσει τα εξής προνόμια: δυο ιερατικά αξιώματα, του Δία του Λακεδαίμονος και του Δία του Ουρανίου· και να κηρύσσουν πόλεμο εναντίον όποιας χώρας θέλουν, και σ᾽ αυτό κανένας Σπαρτιάτης να μη τους εμποδίζει· σ᾽ ενάντια περίπτωση, σ᾽ αυτό τον πολίτη καταλογίζεται ανοσιούργημα· στις εκστρατείες να βαδίζουν πρώτοι οι βασιλιάδες, αλλά στην επιστροφή να γυρίζουν τελευταίοι· κι εκατό επίλεκτοι άντρες να ᾽ναι η φρουρά τους στην εκστρατεία· να ᾽χουν στη διάθεσή τους όσα ζώα θέλουν για τις θυσίες που προσφέρουν όταν ο στρατός βγαίνει από τα σύνορα της Λακωνίας και να δικαιούνται τα δέρματα και τη νεφραμιά όλων των ζώων που θυσιάζουν.
[6.57.1] Αυτά τα προνόμια τους έχουν δοθεί για καιρό πολέμου, ενώ τα άλλα, για τον καιρό της ειρήνης, έχουν ως εξής: όποτε γίνεται δημόσια θυσία, οι βασιλιάδες να έχουν την πρώτη θέση στο δείπνο κι απ᾽ αυτούς ν᾽ αρχίζει η διανομή, και να δίνουν απ᾽ όλα τα πάντα στον καθένα από τους δυο τους διπλή μερίδα απ᾽ ό,τι στους άλλους συνδαιτυμόνες· κι αυτοί να προσφέρουν πρώτοι σπονδές και δικά τους να είναι τα δέρματα των ζώων της θυσίας. [6.57.2] Και σε κάθε νέα σελήνη και στις εφτά κάθε μηνός να δίνει το δημόσιο στον καθένα τους ένα ζώο χωρίς κουσούρι για θυσία στο ναό του Απόλλωνα, κι ένα μέδιμνο αλεύρι, και κρασί το ένα τέταρτο της λακωνικής μεζούρας· να κάθονται σ᾽ όλους τους αγώνες στην πρώτη σειρά, σε θέσεις διακεκριμένες. Δική τους αρμοδιότητα να είναι να διορίζουν προξένους όποιους πολίτες θέλουν αυτοί, όπως και να εκλέγει ο καθένας από τους δυο τους κι από δυο Πυθίους (Πύθιοι είναι οι απεσταλμένοι για χρησμό στους Δελφούς· αυτοί παίρνουν το γεύμα τους στα επίσημα δείπνα μαζί με τους βασιλιάδες). [6.57.3] Αν τώρα οι βασιλιάδες δεν πάνε στο δείπνο, να τους στέλνουν στο σπίτι του καθενός τους δυο χοίνικες αλεύρι και μια κοτύλη κρασί, αν όμως είναι παρόντες, να τους δίνεται διπλή μερίδα απ᾽ όλα· με τον ίδιο ακριβώς τρόπο να τους τιμούν οι ιδιώτες, όταν τους καλούν σε δείπνο στο σπίτι τους. [6.57.4] Κι αυτοί να έχουν στη φύλαξή τους τους χρησμούς που δίνονται στην πόλη, να τους ξέρουν όμως και οι Πύθιοι. Δικαστική δικαιοδοσία αποκλειστική έχουν οι βασιλιάδες μονάχα για τις εξής υποθέσεις: για τις παρθένες που μένουν μοναδικές κληρονόμοι του πατέρα τους, ποιός ταιριάζει να τις παντρευτεί, αν δεν τις έχει αρραβωνιάσει ο πατέρας τους, επίσης για τους δημόσιους δρόμους· [6.57.5] κι αν κάποιος θέλει να υιοθετήσει παιδί, η υιοθεσία να γίνεται μπροστά στον βασιλιά. Και να παίρνουν μέρος στις συνεδρίες της γερουσίας, που έχει είκοσι οχτώ μέλη· κι αν δεν παραστούν, οι γερουσιαστές που είναι στενότεροι συγγενείς τους να έχουν τις τιμές των βασιλιάδων: να δίνουν τις δυο ψήφους τους και τρίτη τη δική τους.
[6.58.1] Λοιπόν αυτές οι τιμές έχουν δοθεί από την πόλη των Σπαρτιατών στους βασιλιάδες, όσο είναι στη ζωή, ενώ, όταν πεθαίνουν, οι εξής: καβαλάρηδες αναγγέλλουν το θάνατό τους ένα γύρο σ᾽ όλη την επικράτεια της Σπάρτης, ενώ στην πόλη της Σπάρτης απ᾽ άκρη σ᾽ άκρη γυναίκες γυροφέρνουν κρούοντας κάτι τύμπανα που μοιάζουν με λεκάνες. Λοιπόν, όταν γίνει κι αυτό με τον τρόπο που είπαμε, ο νόμος υποχρεώνει να ντυθούν στα κουρέλια δυο ελεύθερα άτομα από κάθε οικογένεια, ένας άντρας και μια γυναίκα· όσους δεν το κάνουν αυτό, τους περιμένουν μεγάλες ποινές. [6.58.2] Έτσι οι Λακεδαιμόνιοι έχουν το ίδιο έθιμο για το θάνατο των βασιλιάδων τους με τους βαρβάρους της Ασίας· γιατί οι περισσότεροι από τους βαρβάρους κρατούν το ίδιο έθιμο στους θανάτους των βασιλιάδων· δηλαδή, όταν πεθάνει ο βασιλιάς των Λακεδαιμονίων, πρέπει απ᾽ όλη τη Λακωνία ν᾽ ακολουθήσει υποχρεωτικά τη νεκρική πομπή, εκτός απ᾽ τους Σπαρτιάτες, κι ένας ορισμένος αριθμός από τους περιοίκους· [6.58.3] λοιπόν, αφού συγκεντρωθούν στο ίδιο μέρος πολλές χιλιάδες απ᾽ αυτούς τους περιοίκους κι από τους είλωτες κι από τους ίδιους τους Σπαρτιάτες, γυναίκες κι άντρες μαζί, χτυπούν με μανία τα μέτωπά τους και βγάζουν γενναία σκουξίματα λέγοντας κάθε φορά πως ο τελευταίος αυτός βασιλιάς που πέθανε και τον θάβουν στάθηκε ο πρώτος και καλύτερος. Κι αν κάποιος βασιλιάς πεθάνει στον πόλεμο, κατασκευάζουν ένα ομοίωμά του και κάνουν την εκφορά του σε καλοστρωμένο φέρετρο. Και μετά την ταφή του, για δέκα μέρες δε γίνεται δημόσια συγκέντρωση ούτε οργανώνεται συνέλευση για εκλογή αρχόντων, αλλά κρατούν πένθος αυτές τις μέρες.
[6.59.1] Και σε κάτι ακόμη συμφωνούν με τους Πέρσες, σε τούτο· όταν πεθάνει ο βασιλιάς τους και στο θρόνο ανεβεί άλλος βασιλιάς, ετούτος που παίρνει την εξουσία χαρίζει τα χρέη που είχε κάθε Σπαρτιάτης στο βασιλιά ή στο δημόσιο. Το ίδιο και στους Πέρσες, ο βασιλιάς που ανεβαίνει στο θρόνο χαρίζει σ᾽ όλες τις πόλεις το φόρο που χρωστούσαν στον προκάτοχό του.
[6.60.1] Και με τους Αιγυπτίους συμφωνούν οι Λακεδαιμόνιοι σ᾽ ετούτο· οι κήρυκες κι οι αυλητές κι οι μάγειροί τους κληροδοτούν την τέχνη τους στα παιδιά τους, κι ο γιος του αυλητή γίνεται αυλητής, κι ο γιος του μάγειρα μάγειρας, κι ο γιος του κήρυκα κήρυκας· δεν παίρνουν τη θέση τους άλλοι με λαμπρότερη φωνή, αλλά αυτοί παίρνουν τη θέση του πατέρα τους. Λοιπόν έτσι γίνονται αυτά.