Γραφικό

Μνημοσύνη
Ψηφιακή Βιβλιοθήκη της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας

Μνημοσύνης δ᾽ ἐξαῦτις ἐράσσατο καλλικόμοιο,
ἐξ ἧς οἱ Μοῦσαι χρυσάμπυκες ἐξεγένοντο
ἐννέα, τῇσιν ἅδον θαλίαι καὶ τέρψις ἀοιδῆς. Ησίοδος, Θεογονία 915-7

ΗΡΟΔΟΤΟΣ

Ἱστορίαι (6.51.1-6.55.1)

[6.51.1] Ἐν δὲ τῇ Σπάρτῃ τοῦτον τὸν χρόνον ὑπομένων Δημάρητος ὁ Ἀρίστωνος διέβαλλε τὸν Κλεομένεα, ἐὼν βασιλεὺς καὶ οὗτος Σπαρτιητέων, οἰκίης δὲ τῆς ὑποδεεστέρης, κατ᾽ ἄλλο μὲν οὐδὲν ὑποδεεστέρης (ἀπὸ γὰρ τοῦ αὐτοῦ γεγόνασι), κατὰ πρεσβυγενείην δέ κως τετίμηται μᾶλλον ἡ Εὐρυσθένεος. [6.52.1] Λακεδαιμόνιοι γὰρ ὁμολογέοντες οὐδενὶ ποιητῇ λέγουσι αὐτὸν Ἀριστόδημον τὸν Ἀριστομάχου τοῦ Κλεοδαίου τοῦ Ὕλλου βασιλεύοντα ἀγαγεῖν σφεας ἐς ταύτην τὴν χώρην τὴν νῦν ἐκτέαται, ἀλλ᾽ οὐ τοὺς Ἀριστοδήμου παῖδας. [6.52.2] μετὰ δὲ χρόνον οὐ πολλὸν Ἀριστοδήμῳ τεκεῖν τὴν γυναῖκα, τῇ οὔνομα εἶναι Ἀργείην· θυγατέρα δὲ αὐτὴν λέγουσι εἶναι Αὐτεσίωνος τοῦ Τεισαμενοῦ τοῦ Θερσάνδρου τοῦ Πολυνείκεος· ταύτην δὴ τεκεῖν δίδυμα, ἐπιδόντα δὲ τὸν Ἀριστόδημον τὰ τέκνα νούσῳ τελευτᾶν. [6.52.3] Λακεδαιμονίους δὲ τοὺς τότε ἐόντας βουλεῦσαι κατὰ νόμον βασιλέα τῶν παίδων τὸν πρεσβύτερον ποιήσασθαι· οὐκ ὦν δή σφεας ἔχειν ὁκότερον ἕλωνται, ὥστε καὶ ὁμοίων καὶ ἴσων ἐόντων· οὐ δυναμένους δὲ γνῶναι, ἢ καὶ πρὸ τούτου, ἐπειρωτᾶν τὴν τεκοῦσαν. [6.52.4] τὴν δὲ οὐδὲ αὐτὴν φάναι διαγινώσκειν· εἰδυῖαν μὲν καὶ τὸ κάρτα λέγειν ταῦτα, βουλομένην δὲ εἴ κως ἀμφότεροι γενοίατο βασιλέες. τοὺς ὦν δὴ Λακεδαιμονίους ἀπορέειν, ἀπορέοντας δὲ πέμπειν ἐς Δελφοὺς ἐπειρησομένους ὅ τι χρήσωνται τῷ πρήγματι. [6.52.5] τὴν δὲ Πυθίην κελεύειν σφέας ἀμφότερα τὰ παιδία ἡγήσασθαι βασιλέας, τιμᾶν δὲ μᾶλλον τὸν γεραίτερον. τὴν μὲν δὴ Πυθίην ταῦτά σφι ἀνελεῖν, τοῖσι δὲ Λακεδαιμονίοισι ἀπορέουσι οὐδὲν ἧσσον ὅκως ἐξεύρωσι αὐτῶν τὸν πρεσβύτερον, ὑποθέσθαι ἄνδρα Μεσσήνιον τῷ οὔνομα εἶναι Πανίτην· [6.52.6] ὑποθέσθαι δὲ τοῦτον τὸν Πανίτην τάδε τοῖσι Λακεδαιμονίοισι, φυλάξαι τὴν γειναμένην ὁκότερον τῶν παιδίων πρότερον λούει καὶ σιτίζει· καὶ ἢν μὲν κατὰ ταὐτὰ φαίνηται ἀεὶ ποιεῦσα, τοὺς δὲ πᾶν ἕξειν ὅσον τι καὶ δίζηνται καὶ θέλουσι ἐξευρεῖν, ἢν δὲ πλανᾶται καὶ ἐκείνη ἐναλλὰξ ποιεῦσα, δῆλά σφι ἔσεσθαι ὡς οὐδὲ ἐκείνη πλέον οὐδὲν οἶδε, ἐπ᾽ ἄλλην τε τραπέσθαι σφέας ὁδόν. [6.52.7] ἐνθαῦτα δὴ τοὺς Σπαρτιήτας κατὰ τὰς τοῦ Μεσσηνίου ὑποθήκας φυλάξαντας τὴν μητέρα τῶν Ἀριστοδήμου παίδων λαβεῖν κατὰ ταὐτὰ τιμῶσαν τὸν πρότερον καὶ σίτοισι καὶ λουτροῖσι, οὐκ εἰδυῖαν τῶν εἵνεκεν ἐφυλάσσετο. λαβόντας δὲ τὸ παιδίον τὸ τιμώμενον πρὸς τῆς γειναμένης ὡς ἐὸν πρότερον τρέφειν ἐν τῷ δημοσίῳ· καί οἱ οὔνομα τεθῆναι Εὐρυσθένεα, τῷ δὲ Προκλέα. [6.52.8] τούτους ἀνδρωθέντας αὐτούς τε ἀδελφεοὺς ἐόντας λέγουσι διαφόρους εἶναι τὸν πάντα χρόνον τῆς ζόης ἀλλήλοισι, καὶ τοὺς ἀπὸ τούτων γενομένους ὡσαύτως διατελέειν. [6.53.1] ταῦτα μὲν Λακεδαιμόνιοι λέγουσι μοῦνοι Ἑλλήνων, τάδε δὲ κατὰ τὰ λεγόμενα ὑπ᾽ Ἑλλήνων ἐγὼ γράφω, τούτους γὰρ δὴ τοὺς Δωριέων βασιλέας μέχρι μὲν δὴ Περσέος τοῦ Δανάης, τοῦ θεοῦ ἀπεόντος, καταλεγομένους ὀρθῶς ὑπ᾽ Ἑλλήνων καὶ ἀποδεικνυμένους ὡς εἰσὶ Ἕλληνες· ἤδη γὰρ τηνικαῦτα ἐς Ἕλληνας οὗτοι ἐτέλεον. [6.53.2] ἔλεξα δὲ μέχρι Περσέος τοῦδε εἵνεκα, ἀλλ᾽ οὐκ ἀνέκαθεν ἔτι ἔλαβον, ὅτι οὐκ ἔπεστι ἐπωνυμίη Περσέϊ οὐδεμία πατρὸς θνητοῦ, ὥσπερ Ἡρακλέϊ Ἀμφιτρύων· ἤδη ὦν ὀρθῷ λόγῳ χρεωμένῳ μέχρι Περσέος [ὀρθῶς] εἴρηταί μοι· ἀπὸ δὲ Δανάης τῆς Ἀκρισίου καταλέγοντι τοὺς ἄνω αἰεὶ πατέρας αὐτῶν φαινοίατο ἂν ἐόντες οἱ τῶν Δωριέων ἡγεμόνες Αἰγύπτιοι ἰθαγενέες. [6.54.1] ταῦτα μέν νυν κατὰ τὰ Ἕλληνες λέγουσι γεγενεηλόγηται, ὡς δὲ ὁ παρὰ Περσέων λόγος λέγεται, αὐτὸς ὁ Περσεύς, ἐὼν Ἀσσύριος, ἐγένετο Ἕλλην, ἀλλ᾽ οὐκ οἱ Περσέος πρόγονοι· τοὺς δὲ Ἀκρισίου γε πατέρας ὁμολογέοντας κατ᾽ οἰκηιότητα Περσέϊ οὐδέν, τούτους δὲ εἶναι, κατά περ Ἕλληνες λέγουσι, Αἰγυπτίους. [6.55.1] καὶ ταῦτα μέν νυν περὶ τούτων εἰρήσθω· ὅ τι δέ, ἐόντες Αἰγύπτιοι, καὶ ὅ τι ἀποδεξάμενοι ἔλαβον τὰς Δωριέων βασιληίας, ἄλλοισι γὰρ περὶ αὐτῶν εἴρηται, ἐάσομεν αὐτά· τὰ δὲ ἄλλοι οὐ κατελάβοντο, τούτων μνήμην ποιήσομαι.

[6.51.1] Όλο αυτό τον καιρό ο Δημάρατος, ο γιος του Αρίστωνος, δεν απομακρυνόταν από τη Σπάρτη και υπέσκαπτε τον Κλεομένη· ήταν κι αυτός βασιλιάς των Σπαρτιατών, αλλά από τον κατώτερο βασιλικό οίκο — κατώτερο όχι βέβαια για κανένα άλλο λόγο (γιατί και οι δυο είχαν τον ίδιο γενάρχη), αλλά, καθώς ο Ευρυσθένης ήταν ο πρωτότοκος, ο οίκος του ήταν κάπως περισσότερο σεβαστός.
[6.52.1] Γιατί οι Λακεδαιμόνιοι λένε, κι έτσι έρχονται σε αντίθεση μ᾽ όλους τους ποιητές, πως στη χώρα που τώρα κατέχουν τους οδήγησε, τον καιρό που ήταν βασιλιάς, ο Αριστόδημος, ο γιος του Αριστομάχου, γιου του Κλεοδαίου, γιου του Ύλλου, ο ίδιος, κι όχι τα παιδιά του Αριστοδήμου. [6.52.2] Και πως δεν πέρασε πολύς καιρός από τότε και γέννησε η γυναίκα του Αριστοδήμου, που λεγόταν Αργεία· και λένε πως αυτή ήταν θυγατέρα του Αυτεσίωνος, του γιου του Τεισαμενού, γιου του Θερσάνδρου, γιου του Πολυνείκη· πως αυτή γέννησε δίδυμα, κι ο Αριστόδημος μόλις που τα είδε τα παιδιά του, όταν αρρώστησε και πέθανε. [6.52.3] Κι οι Λακεδαιμόνιοι εκείνο τον καιρό έβγαλαν απόφαση σύμφωνα με τα έθιμά τους, να ανακηρύξουν βασιλιά το μεγαλύτερο παιδί· όμως δεν ήταν σίγουροι ποιό απ᾽ τα δυο ν᾽ ανακηρύξουν, έτσι που είχαν την ίδια όψη και το ίδιο ανάστημα· και πως, επειδή δεν μπορούσαν να κάνουν τη διάκριση, ή και προηγουμένως, ρωτούσαν τη μάνα που τα γέννησε. [6.52.4] Και πως αυτή αποκρίθηκε ότι ούτε αυτή μπορεί να τα διακρίνει· το ᾽ξερε και το καλόξερε βέβαια, όμως μιλούσε έτσι, επειδή ήθελε να βρεθεί τρόπος ν᾽ αναδειχτούν και τα δυο βασιλιάδες. Λοιπόν οι Λακεδαιμόνιοι ένιωθαν αμήχανοι· και στην αμηχανία τους έστειλαν απεσταλμένους στους Δελφούς να ρωτήσουν πώς θα χειριστούν αυτή την υπόθεση. [6.52.5] Και, λένε, η Πυθία τούς πρόσταξε ν᾽ αναγνωρίσουν και τα δυο παιδιά βασιλιάδες, αλλά να τιμούν περισσότερο τον μεγαλύτερο. Λένε λοιπόν πως η Πυθία αυτόν τον χρησμό τούς έδωσε, και πως, ενώ οι Λακεδαιμόνιοι ένιωθαν το ίδιο αμήχανοι πώς να βρουν τον μεγαλύτερο από τους δυο, κάποιος Μεσσήνιος, που τον έλεγαν Πανίτη, τους έδωσε μια ιδέα· [6.52.6] ο Πανίτης αυτός έδωσε στους Λακεδαιμόνιους την εξής ιδέα: να παραφυλάξουν τη μάνα που τα γέννησε ποιό από τα δυο παιδιά λούζει και βυζαίνει πρώτο· κι αν φανεί ότι κρατά πάντοτε την ίδια σειρά, οι Λακεδαιμόνιοι θα ᾽χουν όλα όσα αποζητούν και θέλουν να βρουν· αν όμως κι εκείνη δείχνει αβέβαιη και τη μια φορά αρχίζει από το ένα, την άλλη από τ᾽ άλλο, θα γίνει φανερό σ᾽ αυτούς ότι ούτε κι εκείνη ξέρει τίποτε περισσότερο, και να κοιτάξουν τότε ν᾽ ακολουθήσουν άλλο δρόμο. [6.52.7] Πως τότε λοιπόν οι Σπαρτιάτες, ακολουθώντας τις συμβουλές του Μεσσηνίου, παραφύλαξαν τη μάνα των παιδιών του Αριστοδήμου και την έπιασαν με την ίδια σειρά πάντοτε να τιμά τον μεγαλύτερο, και στο βύζαγμα και στο λούσιμο — η γυναίκα αγνοούσε για ποιό λόγο την παραφύλαγαν. Και, λένε, πήραν το παιδί που του έδινε την πρώτη σειρά η μάνα που το γέννησε και σαν πρωτότοκο το ανέτρεφαν σε δημόσιο οίκημα, και του έδωσαν το όνομα Ευρυσθένης, ενώ στο άλλο, Προκλής. [6.52.8] Κι όταν αυτοί έγιναν άντρες, λένε πως σ᾽ όλη τη ζωή τους, κι ας ήταν αδέρφια, δε μόνοιαζαν ανάμεσά τους, κι αυτή τους η συμπεριφορά πέρασε και παραμένει και στους απογόνους τους.
[6.53.1] Λοιπόν, μονάχα οι Λακεδαιμόνιοι μέσα σ᾽ όλους τους Έλληνες τα λένε αυτά, εγώ όμως γράφω και τα όσα λένε οι άλλοι Έλληνες· δηλαδή πως οι κατάλογοι των βασιλιάδων των Δωριέων που κατάρτισαν είναι σωστοί, καθώς φτάνουν ώς τον Περσέα, το γιο της Δανάης —από τον κατάλογο απουσιάζει ο θεός— και σωστά δηλώνουν πως οι βασιλιάδες αυτοί είναι Έλληνες· γιατί κιόλας εκείνη την εποχή αυτοί ανήκαν στον ελληνικό κόσμο. [6.53.2] Κι ο λόγος που σταμάτησα στον Περσέα και δεν προχώρησα πιο πάνω, είναι που το όνομα του Περσέα δε συνοδεύεται από κανένα όνομα θνητού πατέρα, όπως, στην περίπτωση του Ηρακλή, από το πατρώνυμο Αμφιτρύων· ήδη λοιπόν, η αναφορά μου ώς τον Περσέα αποδεικνύεται σωστή· τώρα, αν αναφέρω τον κατάλογο που, ξεκινώντας από τη Δανάη, τη θυγατέρα του Ακρισίου, περιλαμβάνει τον ένα ύστερ᾽ από τον άλλο όλους τους παλιότερους της γενιάς αυτής, θ᾽ αποκαλυπτόταν πως οι αρχηγοί των Δωριέων κατάγονται κατευθείαν από τους Αιγυπτίους.
[6.54.1] Λοιπόν, αυτές οι γενεαλογίες βασίζονται στις διηγήσεις των Ελλήνων, όμως, σύμφωνα με τις παραδόσεις των Περσών, ο Περσεύς, ενώ ήταν Ασσύριος, έγινε Έλληνας, αυτός μονάχα, όχι όμως και οι πρόγονοι του Περσέα· όσο για τους προγόνους του Ακρισίου, που δεν έχουν καμιά σχέση με τον Περσέα, οι Πέρσες λένε, κι εδώ συμφωνούν με τους Έλληνες, ότι ήταν Αιγύπτιοι.
[6.55.1] Αρκετά τα όσα είπαμε γι᾽ αυτό το θέμα· τώρα, μια και άλλοι έχουν αφηγηθεί την καταγωγή τους από την Αίγυπτο και τις εξαιρετικές πράξεις τους που τους ανέδειξαν βασιλιάδες των Δωριέων, αυτά θα τα παραλείψουμε· μόνο για όσα δεν έκαναν λόγο άλλοι, αυτά θα μνημονέψω.