Γραφικό

Μνημοσύνη
Ψηφιακή Βιβλιοθήκη της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας

Μνημοσύνης δ᾽ ἐξαῦτις ἐράσσατο καλλικόμοιο,
ἐξ ἧς οἱ Μοῦσαι χρυσάμπυκες ἐξεγένοντο
ἐννέα, τῇσιν ἅδον θαλίαι καὶ τέρψις ἀοιδῆς. Ησίοδος, Θεογονία 915-7

ΠΙΝΔΑΡΟΣ

Ὀλυμπιονίκαις (10.64-10.84)


στάδιον μὲν ἀρίστευσεν, εὐθὺν τόνον [στρ. δ]
65ποσσὶ τρέχων, παῖς ὁ Λικυμνίου
Οἰωνός· ἷκεν δὲ Μιδέαθεν στρατὸν ἐλαύνων·
ὁ δὲ πάλᾳ κυδαίνων Ἔχεμος Τεγέαν·
Δόρυκλος δ᾽ ἔφερε πυγμᾶς τέλος,
Τίρυνθα ναίων πόλιν·
ἀν᾽ ἵπποισι δὲ τέτρασιν

70ἀπὸ Μαντινέας Σᾶμος ὁ Ἁλιροθίου· [ἀντ. δ]
ἄκοντι {δὲ} Φράστωρ ἔλασε σκοπόν·
μᾶκος δὲ Νικεὺς ἔδικε πέτρῳ χέρα κυκλώσαις
ὑπὲρ ἁπάντων, καὶ συμμαχία θόρυβον
παραίθυξε μέγαν· ἐν δ᾽ ἕσπερον
ἔφλεξεν εὐώπιδος
75σελάνας ἐρατὸν φάος.

ἀείδετο δὲ πὰν τέμενος τερπναῖσι θαλίαις [ἐπῳδ. δ]
τὸν ἐγκώμιον ἀμφὶ τρόπον.
ἀρχαῖς δὲ προτέραις ἑπόμενοι
καί νυν ἐπωνυμίαν χάριν
νίκας ἀγερώχου κελαδησόμεθα βροντάν
80καὶ πυρπάλαμον βέλος
ὀρσικτύπου Διός,
ἐν ἅπαντι κράτει
αἴθωνα κεραυνὸν ἀραρότα·
χλιδῶσα δὲ μολπὰ πρὸς κάλαμον
ἀντιάξει μελέων,


Αρίστεψε στο στάδιο, πάντα τρέχοντας ίσια γραμμή [στρ. δ]
65του Λικυμνίου ο γιος,
ο Οιωνός, που είχε απ᾽ τη Μιδέα έρθει φέρνοντας τον στρατό του·
και ο Έχεμος στην πάλη την Τεγέα εδόξασε·
ο Δόρυκλος, που κατοικούσε στην Τίρυνθα,
κέρδισε στην πυγμαχία το βραβείο·
στο τέθριππο άρμα

70νίκησε ο Σάμος από την Μαντινεία, ο γιος του Αλιροθίου· [αντ. δ]
με το κοντάρι ο Φράστωρ πέτυχε τον στόχο·
και στριφογύρισε ο Νικέας με το χέρι του τον πέτρινο τον δίσκο
και ρίχνοντάς τον πέρασε όλους τους άλλους· αλαλαγμό
μεγάλο σήκωσαν οι σύντροφοί του· και η σελήνη
ομορφοπρόσωπη με την εράσμια λάμψη της
75φώτισε την εσπέρα.

Και όλο το τέμενος αντηχούσε από τα γλέντια τα τερπνά [επωδ. δ]
κι απ᾽ τα τραγούδια
που πλέκανε τα εγκώμια των νικητών.
Κι εμείς την πρώτη αυτή αρχή ακολουθώντας
θα ψάλουμε τραγούδι που έχει το όνομα
της υπέροχης νίκης και θα υμνήσουμε τη βροντή
80και την πυρφόρα αστραπή
του βροντερόχτυπου Δία
και τον κεραυνό τον φλογερό
που ταιριάζει σε όλες τις νίκες·
και πλούσιο το τραγούδι θα απαντήσει
στον ήχο του αυλού,