Γραφικό

Μνημοσύνη
Ψηφιακή Βιβλιοθήκη της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας

Μνημοσύνης δ᾽ ἐξαῦτις ἐράσσατο καλλικόμοιο,
ἐξ ἧς οἱ Μοῦσαι χρυσάμπυκες ἐξεγένοντο
ἐννέα, τῇσιν ἅδον θαλίαι καὶ τέρψις ἀοιδῆς. Ησίοδος, Θεογονία 915-7

ΠΙΝΔΑΡΟΣ

Ὀλυμπιονίκαις (3.1-3.15)


ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΑΙΣ III

ΘΗΡΩΝΙ ΑΚΡΑΓΑΝΤΙΝΩΙ ΑΡΜΑΤΙ

{ΕΙΣ ΘΕΟΞΕΝΙΑ}


Τυνδαρίδαις τε φιλοξείνοις ἁδεῖν [στρ. α]
καλλιπλοκάμῳ θ᾽ Ἑλένᾳ
κλεινὰν Ἀκράγαντα γεραίρων εὔχομαι,
Θήρωνος Ὀλυμπιονίκαν
ὕμνον ὀρθώσαις, ἀκαμαντοπόδων
ἵππων ἄωτον. Μοῖσα δ᾽ οὕτω ποι παρέ-
στα μοι νεοσίγαλον εὑρόντι τρόπον
5Δωρίῳ φωνὰν ἐναρμόξαι πεδίλῳ

ἀγλαόκωμον· ἐπεὶ χαίταισι μὲν [ἀντ. α]
ζευχθέντες ἔπι στέφανοι
πράσσοντί με τοῦτο θεόδματον χρέος,
φόρμιγγά τε ποικιλόγαρυν
καὶ βοὰν αὐλῶν ἐπέων τε θέσιν
Αἰνησιδάμου παιδὶ συμμεῖξαι πρεπόν-
τως, ἅ τε Πίσα με γεγωνεῖν· τᾶς ἄπο
10θεόμοροι νίσοντ᾽ ἐπ᾽ ἀνθρώπους ἀοιδαί,

ᾧ τινι κραίνων ἐφετμὰς Ἡρακλέος προτέρας [ἐπῳδ. α]
ἀτρεκὴς Ἑλλανοδίκας γλεφάρων Αἰ-
τωλὸς ἀνὴρ ὑψόθεν
ἀμφὶ κόμαισι βάλῃ
γλαυκόχροα κόσμον ἐλαίας, τάν ποτε
Ἴστρου ἀπὸ σκιαρᾶν
παγᾶν ἔνεικεν Ἀμφιτρυωνιάδας,
15μνᾶμα τῶν Οὐλυμπίᾳ κάλλιστον ἀέθλων,


ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΟΣ Γ᾽

ΓΙΑ ΤΟΝ ΘΗΡΩΝΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΚΡΑΓΑΝΤΑ

ΝΙΚΗΤΗ ΣΕ ΑΡΜΑΤΟΔΡΟΜΙΑ


Εύχομαι στους φιλόξενους ν᾽ αρέσω Τυνδαρίδες [στρ. α]
και στην ομορφοπλέξουδη Ελένη,
αν, τον Ακράγαντα τον ξακουστό τιμώντας,
στον Θήρωνα τον Ολυμπιονίκη,
ορθό υψώσω τον ύμνο πλούσια ανταμοιβή
για τ᾽ ακάματα άλογά του. H Μούσα πολύ μου παραστάθηκε,
να βρω τον νέο, πανώριο τρόπο,
5τον δωρικό ρυθμό για να αρμόσω

στο λαμπερό δοξαστικό τραγούδι. Οι στέφανοι, [αντ. α]
σφιχτοδεμένοι στα μαλλιά τριγύρω,
με προστάζουν το θεόπνευστο να πράξω χρέος:
την ποικιλόηχη φόρμιγγα να σμίξω
με των αυλών τη βοή και με τους στίχους,
ως πρέπει στον γιο του Αινησιδάμου,
και για την Πίσα τη φωνή να υψώσω· από εκεί
10οι θεόσταλτες ωδές ξεχύνονται προς τους ανθρώπους,

κάθε φορά που, ακολουθώντας τις αρχαίες προσταγές του Ηρακλή, [επωδ. α]
ο αυστηρός των αγώνων κριτής από την Αιτωλία
βάζει πάνω απ᾽ τα βλέφαρα
και στα μαλλιά τριγύρω
το γλαυκόχρωμο στολίδι της ελιάς, εκείνης που άλλοτε
από του Ίστρου
τις σκιερές πηγές έφερε ο Αμφιτριυωνίδης,
15ανάμνηση περίλαμπρη της Ολυμπίας των άθλων,