Γραφικό

Μνημοσύνη
Ψηφιακή Βιβλιοθήκη της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας

Μνημοσύνης δ᾽ ἐξαῦτις ἐράσσατο καλλικόμοιο,
ἐξ ἧς οἱ Μοῦσαι χρυσάμπυκες ἐξεγένοντο
ἐννέα, τῇσιν ἅδον θαλίαι καὶ τέρψις ἀοιδῆς. Ησίοδος, Θεογονία 915-7

ΛΟΥΚΙΑΝΟΣ

Κατάπλους ἢ Τύραννος (10-11)


ΜΕΓΑΠΕΝΘΗΣ
[10] Καὶ μὴν ἐγγυητὰς ὑμῖν ἕτοιμος παρασχέσθαι τοῦ τάχους καὶ τῆς ἐπανόδου. εἰ βούλεσθε δέ, καὶ ἄντανδρον ὑμῖν ἀντ᾽ ἐμαυτοῦ παραδώσω τὸν ἀγαπητόν.
ΚΛΩΘΩ
Ὦ μιαρέ, ὃν ηὔχου πολλάκις ὑπὲρ γῆς καταλιπεῖν;
ΜΕΓΑΠΕΝΘΗΣ
Πάλαι ταῦτα ηὐχόμην· νυνὶ δὲ ὁρῶ τὸ βέλτιον.
ΚΛΩΘΩ
Ἥξει κἀκεῖνός σοι μετ᾽ ὀλίγον ὑπὸ τοῦ νεωστὶ βασιλεύοντος ἀνῃρημένος.
ΜΕΓΑΠΕΝΘΗΣ
[11] Οὐκοῦν ἀλλὰ τοῦτό γε μὴ ἀντείπῃς ὦ Μοῖρά μοι.
ΚΛΩΘΩ
Τὸ ποῖον;
ΜΕΓΑΠΕΝΘΗΣ
Εἰδέναι βούλομαι τὰ μετ᾽ ἐμὲ ὅντινα ἕξει τὸν τρόπον.
ΚΛΩΘΩ
Ἄκουε· μᾶλλον γὰρ ἀνιάσῃ μαθών. τὴν μὲν γυναῖκα Μίδας ὁ δοῦλος ἕξει, καὶ πάλαι δὲ αὐτὴν ἐμοίχευεν.
ΜΕΓΑΠΕΝΘΗΣ
Ὁ κατάρατος, ὃν ἐγὼ πειθόμενος αὐτῇ ἀφῆκα ἐλεύθερον;
ΚΛΩΘΩ
Ἡ θυγάτηρ δέ σοι ταῖς παλλακίσι τοῦ νυνὶ τυραννοῦντος ἐγκαταλεγήσεται· αἱ εἰκόνες δὲ καὶ ἀνδριάντες οὓς ἡ πόλις ἀνέστησέ σοι πάλαι πάντες ἀνατετραμμένοι γέλωτα παρέξουσι τοῖς θεωμένοις.
ΜΕΓΑΠΕΝΘΗΣ
Εἰπέ μοι, τῶν φίλων δὲ οὐδεὶς ἀγανακτήσει τοῖς δρωμένοις;
ΚΛΩΘΩ
Τίς γὰρ ἦν σοι φίλος; ἢ ἐκ τίνος αἰτίας γενόμενος; ἀγνοεῖς ὅτι πάντες οἱ καὶ προσκυνοῦντες καὶ τῶν λεγομένων καὶ πραττομένων ἕκαστα ἐπαινοῦντες ἢ φόβῳ ἢ ἐλπίσι ταῦτα ἔδρων, τῆς ἀρχῆς ὄντες φίλοι καὶ πρὸς τὸν καιρὸν ἀποβλέποντες;
ΜΕΓΑΠΕΝΘΗΣ
Καὶ μὴν σπένδοντες ἐν τοῖς συμποσίοις μεγάλῃ τῇ φωνῇ ἐπηύχοντό μοι πολλὰ καὶ ἀγαθά, προαποθανεῖν ἕκαστος αὐτῶν ἕτοιμος, εἰ οἷόν τε εἶναι· καὶ ὅλως, ὅρκος αὐτοῖς ἦν ἐγώ.
ΚΛΩΘΩ
Τοιγαροῦν παρ᾽ ἑνὶ αὐτῶν χθὲς δειπνήσας ἀπέθανες· τὸ γὰρ τελευταῖόν σοι πιεῖν ἐνεχθὲν ἐκεῖνο δευρὶ κατέπεμψέ σε.
ΜΕΓΑΠΕΝΘΗΣ
Τοῦτ᾽ ἄρα πικροῦ τινος ᾐσθόμην· τί βουλόμενος δὲ ταῦτα ἔπραξε;
ΚΛΩΘΩ
Πολλά με ἀνακρίνεις, ἐμβῆναι δέον.


ΜΕΓΑΠΕΝΘΗΣ
[10] Και μάλιστα είμαι έτοιμος να σας φέρω εγγυητές για τη γρήγορη επιστροφή μου. Κι αν το θέλετε, να σας παραδώσω στη θέση μου αντικαταστάτη τον μονάκριβο γιο μου.
ΚΛΩΘΩ
Απαίσιε, αυτόν που πολλές φορές ευχήθηκες να τον αφήσεις να ζει πάνω στη γη, όταν θα έρθει η ώρα σου;
ΜΕΓΑΠΕΝΘΗΣ
Παλαιότερα τα ευχόμουν αυτά· τώρα όμως βλέπω ποιό είναι το καλύτερο.
ΚΛΩΘΩ
Θα σου έρθει κι εκείνος μετά από λίγο, καθώς θα τον σκοτώσει ο καινούριος βασιλιάς.
ΜΕΓΑΠΕΝΘΗΣ
[11] Αλλά τουλάχιστον αυτό μη μου το αρνηθείς, Μοίρα μου.
ΚΛΩΘΩ
Ποιό;
ΜΕΓΑΠΕΝΘΗΣ
Θέλω να μάθω με ποιό τρόπο θα εξελιχτούν τα πράγματα μετά από μένα.
ΚΛΩΘΩ
Άκουσέ τα· και μαθαίνοντάς τα θα λυπηθείς ακόμη περισσότερο. Τη γυναίκα σου θα την πάρει ο Μίδας ο δούλος σου, μια και από καιρό μοίχευε μαζί της.
ΜΕΓΑΠΕΝΘΗΣ
Ο καταραμένος, που εγώ με τη δική της προτροπή τον άφησα ελεύθερο;
ΚΛΩΘΩ
Η θυγατέρα σου θα συμπεριληφθεί στις παλλακίδες του τωρινού τυράννου. Κι οι ζωγραφιές και τα αγάλματα που η πόλη έστησε τιμώντας σε, όλα αναποδογυρισμένα από καιρό, θα προκαλούν το γέλιο σε όσους τα βλέπουν.
ΜΕΓΑΠΕΝΘΗΣ
Γιά πες μου, από τους φίλους μου δεν αγανακτεί κανείς για όσα γίνονται;
ΚΛΩΘΩ
Και ποιός ήταν φίλος σου; Και για ποιό δίκαιο λόγο να γίνει; Δεν ξέρεις ότι όλοι αυτοί που και σε προσκυνούσαν και επαινούσαν το καθετί που έλεγες και έκανες συμπεριφέρονταν έτσι είτε από τον φόβο είτε από τις ελπίδες που είχαν, επειδή ήταν απλώς φίλοι της εξουσίας και νοιάζονταν μόνο για την εκμετάλλευση της κάθε ευκαιρίας;
ΜΕΓΑΠΕΝΘΗΣ
Κι όμως, όταν έκαναν σπονδές στα συμπόσια, μου εύχονταν μεγαλόφωνα πολλά καλά πράγματα, έτοιμος ο καθένας τους να πεθάνει πριν από μένα, αν ήταν δυνατό· και γενικά αυτοί ορκίζονταν στο όνομά μου.
ΚΛΩΘΩ
Ε, λοιπόν χθες πέθανες τρώγοντας στο τραπέζι που σου έκανε ένας απ᾽ αυτούς. Εκείνο το τελευταίο που σου φέρανε να πιεις, εκείνο σε έστειλε εδωπέρα.
ΜΕΓΑΠΕΝΘΗΣ
Γι᾽ αυτό κι εγώ αισθάνθηκα ότι κάτι πίκριζε. Και με ποιά σκοπιμότητα το έκανε αυτό;
ΚΛΩΘΩ
Πολλά με ρωτάς, ενώ πρέπει να επιβιβαστείς.