Γραφικό

Μνημοσύνη
Ψηφιακή Βιβλιοθήκη της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας

Μνημοσύνης δ᾽ ἐξαῦτις ἐράσσατο καλλικόμοιο,
ἐξ ἧς οἱ Μοῦσαι χρυσάμπυκες ἐξεγένοντο
ἐννέα, τῇσιν ἅδον θαλίαι καὶ τέρψις ἀοιδῆς. Ησίοδος, Θεογονία 915-7

ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗΣ

Ὄρνιθες (1021-1057)


ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ
ποῦ πρόξενοι; ΠΙ. τίς ὁ Σαρδανάπαλλος οὑτοσί;
ΕΠ. ἐπίσκοπος ἥκω δεῦρο τῷ κυάμῳ λαχὼν
εἰς τὰς Νεφελοκοκκυγίας. ΠΙ. ἐπίσκοπος;
ἔπεμψε δὲ τίς σε δεῦρο; ΕΠ. φαῦλον βιβλίον
1025Τελέου τι. ΠΙ. βούλει δῆτα τὸν μισθὸν λαβὼν
μὴ πράγματ᾽ ἔχειν ἀλλ᾽ ἀπιέναι; ΕΠ. νὴ τοὺς θεούς.
ἐκκλησιάσαι γοῦν ἐδεόμην οἴκοι μένων·
ἔστιν γὰρ ἃ δι᾽ ἐμοῦ πέπρακται Φαρνάκῃ.
ΠΙ. ἄπιθι λαβών· ἔστιν δ᾽ ὁ μισθὸς οὑτοσί.
1030ΕΠ. τουτὶ τί ἦν; ΠΙ. ἐκκλησία περὶ Φαρνάκου.
ΕΠ. μαρτύρομαι τυπτόμενος ὢν ἐπίσκοπος.
ΠΙ. οὐκ ἀποσοβήσεις; οὐκ ἀποίσεις τὼ κάδω;
οὐ δεινά; καὶ πέμπουσιν ἤδη ᾽πισκόπους
εἰς τὴν πόλιν, πρὶν καὶ τεθύσθαι τοῖς θεοῖς;
ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΠΩΛΗΣ
1035«ἐὰν δ᾽ ὁ Νεφελοκοκκυγιεὺς τὸν Ἀθηναῖον ἀδικῇ—»
ΠΙ. τουτὶ τί ἐστιν αὖ κακόν, τὸ βιβλίον;
ΨΗ. ψηφισματοπώλης εἰμὶ καὶ νόμους νέους
ἥκω παρ᾽ ὑμᾶς δεῦρο πωλήσων. ΠΙ. τὸ τί;
1040ΨΗ. «χρῆσθαι Νεφελοκοκκυγιᾶς τοῖς αὐτοῖς μέτροισι
καὶ σταθμοῖσι καὶ ψηφίσμασι καθάπερ Ὀλοφύξιοι.»
ΠΙ. σὺ δέ γ᾽ οἷσπερ Ὡτοτύξιοι χρήσει τάχα.
ΨΗ. οὗτος, τί πάσχεις; ΠΙ. οὐκ ἀποίσεις τοὺς νόμους;
1045πικροὺς ἐγώ σοι τήμερον δείξω νόμους.
ΕΠ. καλοῦμαι Πισθέταιρον ὕβρεως εἰς τὸν Μουνιχιῶνα μῆνα.
ΠΙ. ἄληθες, οὗτος; ἔτι γὰρ ἐνταῦθ᾽ ἦσθα σύ;
1050ΨΗ. «ἐὰν δέ τις ἐξελαύνῃ τοὺς ἄρχοντας καὶ μὴ δέχηται
κατὰ τὴν στήλην—»
ΠΙ. οἴμοι κακοδαίμων, καὶ σὺ γὰρ ἐνταῦθ᾽ ἦσθ᾽ ἔτι;
ΕΠ. ἀπολῶ σε καὶ γράψω σε μυρίας δραχμάς—
ΠΙ. ἐγὼ δὲ σοῦ γε τὼ κάδω διασκεδῶ.
ΨΗ. μέμνησ᾽ ὅτε τῆς στήλης κατετίλας ἑσπέρας;
1055ΠΙ. αἰβοῖ· λαβέτω τις αὐτόν. οὗτος, οὐ μενεῖς;
ἀπίωμεν ἡμεῖς ὡς τάχιστ᾽ ἐντευθενὶ
θύσοντες εἴσω τοῖς θεοῖσι τὸν τράγον.


Ο Μέτωνας φεύγει τρέχοντας· έρχεται ένας επιθεωρητής με δυο κάλπες στα χέρια του.
Ο ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ
Οι πρόξενοι πού βρίσκονται; ΠΙΣ. (μέσα του) Ποιός είναι
τούτος ο Σαρδανάπαλος; ΕΠΙ. Εγώ ήρθα
ως επιθεωρητής εδώ, σταλμένος
με κλήρο, στους Νεφελοκοκκυγιώτες.
ΠΙΣ. Ως επιθεωρητής; Και ποιός σε στέλνει;
ΕΠΙ. Ένα εγγραφάκι. ΠΙΣ. Θα ήθελες να λάβεις
την αμοιβή σου και να φύγεις πίσω,
χωρίς να ενοχληθείς; ΕΠΙ. Αυτό μου αρέσει·
γιατί δουλειά έχω κιόλας στην πατρίδα·
θέλω να πάω στη σύναξη του δήμου,
κάτι για το Φαρνάκη να ενεργήσω.
ΠΙΣ., δέρνοντάς του.
Πάρε λοιπόν την αμοιβή και φεύγα.
1030ΕΠΙ. Μπα! Τί είναι τούτο; ΠΙΣ. Σύναξη του δήμου.
ΕΠΙ. Είμ᾽ επιθεωρητής και με χτυπούνε!
Διαμαρτύρομαι. ΠΙΣ. Δρόμο, με τις δυο σου
τις κάλπες. Φοβερό! Θυσία πριν γίνει,
επόπτες να μας στέλνουνε στην πόλη!
Ο επιθεωρητής κάνει πως φεύγει και κρύβεται πίσω από τα δέντρα· έρχεται ένας πουλητής νόμων κρατώντας στα χέρια παπύρους.

Ο ΝΟΜΟΠΩΛΗΣ, διαβάζοντας.
1040«Αν ένας Νεφελοκοκκυγιώτης πειράξει Αθηναίο...»
ΠΙΣ. Τί συμφορά είναι πάλι αυτή η φυλλάδα;
ΝΟΜ. Εγώ είμαι νομοπώλης και ήρθα νέους
να σας πουλήσω νόμους. ΠΙΣ. Τί είδους νόμους;
ΝΟΜ., διαβάζοντας.
«Οι Νεφελοκοκκυγιώτες να μεταχειρίζονται τα ίδια μέτρα και σταθμά και τους ίδιους νόμους που έχουν οι Καρπάθιοι».
ΠΙΣ., σηκώνοντας το χέρι για να τον χτυπήσει.
Κι εσύ τους ίδιους που έχουν οι. . . Καρπάζιοι.
ΝΟΜ. Τί σου ᾽ρθε; ΠΙΣ. Πάρε πίσω αυτούς τους νόμους.
Νόμους πικρούς θα σου διδάξω τώρα.
Δέρνει τον νομοπώλη και αυτός τρέχει και κρύβεται πίσω από τα δέντρα.
ΕΠΙ., προβάλλοντας το κεφάλι του από το δέντρο όπου είχε κρυφτεί.
Για τον άλλο μήνα, το Μουνιχιώνα, κάνω μήνυση του Πισθέταιρου για κακοποίηση.
ΠΙΣ. Αλήθεια; Βρε δεν έφυγες ακόμα;
ΝΟΜ., ξαναγυρίζοντας.
1050«Κι αν ένας διώχνει τους άρχοντες και δεν τους δέχεται σύμφωνα με την προκήρυξη...»
ΠΙΣ. Κι εσύ είσ᾽ ακόμα εδώ; Βρε συφορά μου!
ΕΠΙ. Α, θα σου δείξω εγώ· δέκα χιλιάδες
δραχμές αποζημίωση θα ζητήσω...
ΠΙΣ. Κι εγώ θα σου τσακίσω τις δυο κάλπες.
ΝΟΜ. Στη στήλη που χαράζουνε τους νόμους,
μην το ξεχνάς, κατούρησες μια νύχτα.
ΠΙΣ. Ε, πιάστε τον· πού τρέχεις, βρε; σταμάτα.
Ο επιθεωρητής και ο νομοπώλης φεύγουν κυνηγημένοι.
Εμείς ας μην αργούμε, πάμε μέσα,
στους θεούς εκεί τον τράγο να θυσιάσω.
Φεύγει με τους βοηθούς του.