Γραφικό

Μνημοσύνη
Ψηφιακή Βιβλιοθήκη της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας

Μνημοσύνης δ᾽ ἐξαῦτις ἐράσσατο καλλικόμοιο,
ἐξ ἧς οἱ Μοῦσαι χρυσάμπυκες ἐξεγένοντο
ἐννέα, τῇσιν ἅδον θαλίαι καὶ τέρψις ἀοιδῆς. Ησίοδος, Θεογονία 915-7

ΠΙΝΔΑΡΟΣ

Νεμεονίκαις (10.19-10.36)


βραχύ μοι στόμα πάντ᾽ ἀναγή- [στρ. β]
σασθ᾽, ὅσων Ἀργεῖον ἔχει τέμενος
20 μοῖραν ἐσλῶν· ἔστι δὲ καὶ κόρος ἀνθρώ-
πων βαρὺς ἀντιάσαι·
ἀλλ᾽ ὅμως εὔχορδον ἔγειρε λύραν,
καὶ παλαισμάτων λάβε φροντίδ᾽· ἀγών τοι χάλκεος
δᾶμον ὀτρύνει ποτὶ βουθυσίαν Ἥ-
ρας ἀέθλων τε κρίσιν·
Οὐλία παῖς ἔνθα νικάσαις δὶς ἔ-
σχεν Θεαῖος εὐφόρων λάθαν πόνων.

25 ἐκράτησε δὲ καί ποθ᾽ Ἕλλα- [ἀντ. β]
να στρατὸν Πυθῶνι, τύχᾳ τε μολών
καὶ τὸν Ἰσθμοῖ καὶ Νεμέᾳ στέφανον, Μοί-
σαισί τ᾽ ἔδωκ᾽ ἀρόσαι,
τρὶς μὲν ἐν πόντοιο πύλαισι λαχών,
τρὶς δὲ καὶ σεμνοῖς δαπέδοις ἐν Ἀδραστείῳ νόμῳ.
Ζεῦ πάτερ, τῶν μὰν ἔραται φρενί, σιγᾷ
οἱ στόμα· πὰν δὲ τέλος
30 ἐν τὶν ἔργων· οὐδ᾽ ἀμόχθῳ καρδίᾳ
προσφέρων τόλμαν παραιτεῖται χάριν.

γνώτ᾽ ἀείδω θεῷ τε καὶ ὅστις ἁμιλλᾶται πέρι [ἐπῳδ. β]
ἐσχάτων ἀέθλων κορυφαῖς. ὕπατον δ᾽ ἔσχεν Πίσα
Ἡρακλέος τεθμόν. ἁδεῖαί γε μὲν ἀμβολάδαν
ἐν τελεταῖς δὶς Ἀθαναίων νιν ὀμφαί
35 κώμασαν· γαίᾳ δὲ καυθείσᾳ πυρὶ καρπὸς ἐλαίας
ἔμολεν Ἥρας τὸν εὐάνορα λαὸν ἐν ἀγγέων
ἕρκεσιν παμποικίλοις.


Κοντή ᾽ναι η ανάσα μου όλες να ιστορώ [στρ. β]
τις δόξες, πὄλαχαν στην άγια του Άργους γη·
20κι ο κόρος των ανθρώπω είναι βαρύς
μ᾽ αυτόν ν᾽ αντικριστείς.
Μα σήκωσε τη λύρα την καλλίχορδη
και στα παλαίσματα το νου σου γύρνα·
ο χάλκινος ο αγώνας τους λαούς καλεί
στη βουθυσία της Ήρας,
εκεί που τ᾽ άθλα κρίνουνται μπρος σ᾽ όλους
κι όπου ο Θειαίος του Ουλία το παιδί
βρήκε, νικώντας δυο φορές,
τη λησμονιά απ᾽ τους γόνιμούς του μόχτους.

25Μα κι άλλη φορά νίκησε [αντ. β]
τη μαζεμένη Ελλάδα στην Πυθώ
και με την τύχη συνοδειά πηγαίνοντας
πήρε στεφάνια στη Νεμέα και τον Ισθμό
κι έδωσε των Μουσών δουλειά, να οργώνουμε,
νικώντας τρεις φορές στου πόντου τις ποριές
και τρεις στα τιμημένα ισιώματα
με του Άδραστου το θεσμό.
Ω Δία πατέρα, όσα η καρδιά του λαχταρά,
το στόμα του σωπαίνει·
μα κι αν την τόλμη παίρνει αυτή,
30τη χάρη δε ζητά
χωρίς καρδιά στους μόχτους γυμνασμένη.

Τα ξέρει αυτά που ψάλλω κι ο θεός [επωδ. β]
κι όσοι αγωνίζονται για τις κορφές
των πιο μεγάλων άθλων·
κι είναι στην Πίσα που ίδρυσε ο Ηρακλής
τον πρώτο απ᾽ όλους τους αγώνες.
Μα όμως γλυκιές φωνές, σαν προανάκρουσμα,
δυο φορές τώρα το Θειαίο πανηγυρίσανε
στις μεγάλες γιορτές των Αθηναίων
35και δυο φορές της ελιάς ήρθεν ο καρπός
στης Ήρας το λαό το δοξασμένο,
μες σ᾽ ομορφογραμμένους αμφορείς
από άσπρο χώμα στη φωτιά ψημένο.