Στατιστικά Πιστοποίησης: Στατιστική ανάλυση και ερμηνεία των αποτελεσμάτων των εξετάσεων ελληνομάθειας-Β΄ μέρος

Ευσταθιάδης Ευστάθιος, Αντωνοπούλου Νιόβη, Μαζαράκη Δήμητρα, Πρανέντση Κατερίνα & Κυριακή Σπανού, 2006

Η παρούσα έρευνα αποτελείται από δύο μέρη.

Το πρώτο μέρος της μελέτης αφορά την καταλληλότητα των εξεταστικών θεμάτων στις δεκτικές δεξιότητες με βάση τις επιδόσεις των υποψηφίων πιστοποίησης ελληνομάθειας, χρήσιμη για τους σχεδιαστές εξεταστικών δοκιμασιών και τους διδάσκοντες την ελληνική ως ξένη/δέυτερη. Αντικείμενο της έρευνας είναι τυχαίο δείγμα γραπτών των ετών 2002, 2003 και 2004. Σκοπός της συγκεκριμένης διαδικασίας είναι η εξακρίβωση του βαθμού δυσκολίας/ευκολίας των επιμέρους εξεταστικών θεμάτων στις δεκτικές δεξιότητες (κατανόηση προφορικού και γραπτού λόγου) καθώς και του βαθμού διακριτικής τους ικανότητας σε όλα τα επίπεδα.

Το δεύτερο μέρος της μελέτης έχει σκοπό να παρουσιάσει και να ερμηνεύσει τα ευρήματα που προέκυψαν από τη στατιστική μέτρηση, ανάλυση και ερμηνεία των αποτελεσμάτων των εξετάσεων που πραγματοποιήθηκαν για την πιστοποίηση επάρκειας ελληνομάθειας κατά τις εξεταστικές περιόδους των ετών 2002, 2003 και 2004 και, σε συνδυασμό με τα συμπεράσματα που προήλθαν απο την ανάλυση των εξεταστικών ερωτημάτων στις δεκτικές δεξιότητες (βαθμός ευκολίας/δυσκολίας) και παρουσιάζονται στο Α΄ μέρος, να εξετάσει αν τα εξεταστικά θέματα ανταποκρίθηκαν στο σκοπό τον οποίο δομήθηκαν και αν διαθέτουν εγκυρότητα,αξιοπιστία,αντικειμενικότητα και διακριτική ικανότητα.

Ομάδα Εργασίας

Επιστημονικοί Υπεύθυνοι:

  • Ευσταθιάδης Στάθης, Διευθυντής του Τμήματος Στήριξης και Προβολής της Ελληνικής Γλώσσας του Κ.Ε.Γ., Ομ. Καθηγητής εφαρμοσμένης γλωσσολογίας του Α.Π.Θ.
  • Αντωνοπούλου Νιόβη, επ. καθηγήτρια εφαρμοσμένης γλωσσολογίας του Α.Π.Θ.

Συντονισμός:

  • Ευσταθιάδης Στάθης, Διευθυντής του Τμήματος Στήριξης και Προβολής της Ελληνικής Γλώσσας

Συνεργάτες:

  • Ευσταθιάδης Στάθης
  • Μαζαράκη Δήμητρα
  • Πρανέντση Κατερίνα
  • Σπανού Κυριακή
comments powered by Disqus