Έρευνες / Μελέτες: Σύγκριση Προγραμμάτων Σπουδών

Ευσταθιάδης Ευστάθιος & Αγγελική Σακελλαρίου, 2004

Σύγκριση του Αναλυτικού Προγράμματος Πιστοποίησης Επάρκειας της Ελληνομάθειας του ΚΕΓ με το Πρόγραμμα Σπουδών για τη γλώσσα όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων

Παρουσιάζεται η σύγκριση των δύο προγραμμάτων και τα πορίσματα αυτής της σύγκρισης. H υπόθεση εργασίας είναι ότι υπάρχει ένα προς ένα αντιστοιχία μεταξύ των επιπέδων τους. Αυτή η υπόθεση επιβεβαιώνεται μόνο μερικώς. Επισημαίνονται οι ομοιότητες και οι διαφορές των δύο προγραμμάτων και προτείνεται μια πιο σύνθετη αντιστοίχιση των επιπέδων τους. Υποδεικνύονται επίσης άλλοι παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν την απόδοση των μαθητών. Στόχος της έρευνας είναι να επικουρήσει το έργο των διδασκόντων και διδασκομένων κυρίως στα σχολεία της ομογένειας από όπου εκπορεύεται κυρίως και το σχετικό αίτημα.

Ομάδα Εργασίας

Επιστημονικοί Υπεύθυνοι:

  • Ευσταθιάδης Στάθης, Διευθυντής του Τμήματος Στήριξης και Προβολής της Ελληνικής Γλώσσας του Κ.Ε.Γ., Ομ. Καθηγητής εφαρμοσμένης γλωσσολογίας του Α.Π.Θ.
  • Αγγελική Ι. Σακελλαρίου

Συγγραφή:

  • Αγγελική Ι. Σακελλαρίου
comments powered by Disqus