Έρευνες / Μελέτες: Έρευνα για τον αριθμό λέξεων που απαιτείται σε κάθε επίπεδο ελληνομάθειας

Καρακύργιου, Μ. - Μάρκου, Β. - Ρουσουλιώτη, Θ. - Χατζησάββα Κ.- Αντωνοπούλου Ν., 2013

Στο πρώτο μέρος του άρθρου με θέμα τον αριθμό λέξεων που απαιτούνται σε κάθε επίπεδο ελληνομάθειας παρουσιάζονται οι δεξιότητες που εξετάζονται στις Εξετάσεις Πιστοποίησης Ελληνομάθειας και οι παράγοντες που επηρεάζουν τη δυσκολία τους. Συγκεκριμένα γίνεται παρουσίαση των προσληπτικών δεξιοτήτων, δηλαδή της Κατανόησης Γραπτού Λόγου (κεφ.1) και της Κατανόησης Προφορικού λόγου (κεφ. 4), καθώς στις προσληπτικές δεξιότητες είναι απαραίτητο να καθοριστεί σε σχέση με το χρόνο της εξεταστικής δοκιμασίας το μέγεθος του κειμένου που δίνεται στον υποψήφιο, το οποίο καθορίζεται βάσει του αριθμού των λέξεων από τις οποίες αυτό αποτελείται. Ειδικότερα, όσον αφορά την Κατανόηση Γραπτού Λόγου δόθηκε έμφαση στο χρόνο που χρειάζεται ο υποψήφιος να αντεπεξέλθει σε μία δεδομένη δοκιμασία ανάλογα με το μέγεθος του κειμένου (κεφ. 2) αλλά και στους παράγοντες που επηρεάζουν την αναγνωσιμότητα ενός κειμένου (κεφ. 3).

Στο δεύτερο μέρος του άρθρου παρουσιάζεται η πιλοτική έρευνα που πραγματοποιήθηκε σχετικά με τον αριθμό λέξεων των εξεταστικών θεμάτων στις εξετάσεις Πιστοποίησης Επάρκειας της Ελληνομάθειας, καθώς και οι αλλαγές που πραγματοποιήθηκαν στις δομές τους με βάση τα αποτελέσματα της πιλοτικής έρευνας.

comments powered by Disqus