Αναλυτικά προγράμματα: Επίπεδο Α2

Το βιβλίο «Πιστοποίηση ελληνομάθειας για επαγγελματικούς σκοπούς: Αναλυτικό εξεταστικό πρόγραμμα, επίπεδο Α2» σχεδιάστηκε με βάση τον τελευταίο τόμο «Πιστοποίηση επάρκειας της ελληνομάθειας: Νέο αναλυτικό εξεταστικό πρόγραμμα», ο οποίος εκδόθηκε από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας το 2013. Πρόκειται για το επίσημο κείμενο που καθόρισε τα όρια των επιπέδων ελληνομάθειας, όπως αυτά έχουν αποτυπωθεί νομοθετικά με προεδρικό διάταγμα, για τον αντικειμενικό έλεγχο των ατομικών γλωσσικών επιδόσεων σε όλο τον κόσμο (σύμφωνα με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες: ΚΕΓ 2008, μεταφρασμένη έκδοση του «European Framework of Reference for Languages» 2001).

Συνοπτικός και περιεκτικός, ο συγκεκριμένος οδηγός για το επίπεδο Α2 αποτελεί αυθεντικό και πολύτιμο εργαλείο για όσους επιθυμούν να ασχοληθούν με τις γλωσσικές δεξιότητες του ανάλογου επιπέδου. Επιπλέον, συμπληρώνει ένα σημαντικό κενό, όσον αφορά την πιστοποίηση ελληνομάθειας για όσους, επιθυμώντας να εργαστούν στον ελλαδικό χώρο, πρέπει να αποδείξουν γνώση της ελληνικής στο συγκεκριμένο επίπεδο. Οι κοινωνικοοικονομικές συνθήκες στη χώρα μας (οι οποίες εντάσσονται στις γενικότερες παγκόσμιες αλλαγές) και –ιδίως– η ιδιαίτερη γεωγραφική θέση της χώρας, (που υποδέχτηκε το μεγάλο μεταναστευτικό ρεύμα των τελευταίων δεκαετιών), επέβαλαν τη συγκρότηση δύο εξειδικευμένων εγχειριδίων-οδηγών για τη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας σε επαγγελματίες.

Ευχαριστίες οφείλονται προς την Καθηγήτρια Νιόβη Αντωνοπούλου, πρώην Διευθύντρια του «Τμήματος Στήριξης και Προβολής της Ελληνικής Γλώσσας» του ΚΕΓ, καθώς και την Καθηγήτρια Αγγελική Σακελλαρίου, η οποία υπήρξε τακτική ερευνήτρια του ίδιου Τμήματος. Σημαντική υπήρξε η συμβολή και της κ. Σ. Βογιατζίδου και του Καθηγητή Α. Τσαγγαλίδη, καθώς και όλων των υπόλοιπων συνεργατών του τόμου.

Καθηγητής Ι. Ν. Καζάζης

comments powered by Disqus