Έρευνες / Μελέτες: Αντιστοίχιση των επιπέδων του πιστοποιητικού επάρκειας της ελληνομάθειας με τα επίπεδα του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς

Παπαγεωργίου Σπύρος, 2008

Η παρούσα αναφορά (διαθέσιμη και στην αγγλική γλώσσα Standartizing the Certificate of Attainment in Greek on the Common European Framework of Reference περιγράφει ένα ερευνητικό πρόγραμμα που αφορούσε την τυποποίηση του Πιστοποιητικού Ελληνομάθειας του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας με βάση το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες-ΚΕΠΑ- (Συμβούλιο της Ευρώπης, 2001).

Με δεδομένο το γεγονός ότι το ΚΕΠΑ αποτελεί τη συχνότερη πηγή πληροφοριών και το έργο με τις περισσότερες παραπομπές από χρήστες σε σχέση με τα επίπεδα γλωσσομάθειας υπήρξε πολύ σημαντική η εξέταση της ερμηνείας των αποτελεσμάτων των υποψηφίων με βάση το ΚΕΠΑ.

Συνημμένα

comments powered by Disqus