Γράφημα πιθανοτήτων τελικής εκτίμησης επιπέδου ελληνομάθειας και ερμηνεία:

το λογισμικό μέσω της ενσωματωμένης εξίσωσης του μοντέλου πολυωνυμικής λογιστικής παλινδρόμησης εξάγει με μορφή ραβδογράμματος τις πιθανότητες που έχει κάθε επίπεδο ελληνομάθειας να είναι η σωστή απάντηση από άποψης κατηγοριοποίησης του εκάστοτε κειμένου βάσει των έξι διαφορετικών επιπέδων. Η μετακίνηση του δείκτη του "ποντικιού" πάνω από κάθε ράβδο δίνει και την ακριβή αριθμητική τιμή της πιθανότητας για κάθε επίπεδο. Στο πάνω μέρος του γραφήματος αναγράφεται με κεφαλαία γράμματα το επίπεδο που εκτιμά το μοντέλο ότι έχει την μεγαλύτερη πιθανότητα. Η απάντηση με μορφή ραβδογράμματος πιθανοτήτων και όχι απλής απάντησης επιπέδου παρέχει στον χρήστη μια εικόνα της σιγουριάς (confidence) της απάντησης τoυ μοντέλου καθώς και την δυνατότητα να εστιάσει στα (συνήθως 2) επίπεδα με τις μεγαλύτερες πιθανότητες.

Ερμηνεία διαφόρων περιπτώσεων ενδείξεων του λογισμικού:

α) Υψηλή πιθανότητα για το επιθυμητό επίπεδο, χαμηλή στα υπόλοιπα: το δοσμένο κείμενο είναι μάλλον κατάλληλο για το επίπεδο ελληνομάθειας για το οποίο προορίζεται. Δεν απαιτείται ή απαιτείται πολύ περιορισμένη περαιτέρω επεξεργασία του.

β) Υψηλή πιθανότητα για το επιθυμητό επίπεδο, σχετικά υψηλή και σε άλλα επίπεδα: το δοσμένο κείμενο είναι μάλλον κατάλληλο για το επίπεδο ελληνομάθειας για το οποίο προορίζεται, αλλά είναι πιθανό να απαιτείται περαιτέρω επεξεργασία.

γ) Χαμηλή πιθανότητα για το επιθυμητό επίπεδο, υψηλή σε άλλα επίπεδα: το δοσμένο κείμενο είναι μάλλον ακατάλληλο για το επίπεδο ελληνομάθειας για το οποίο προορίζεται. Απαιτείται είτε η επιλογή άλλου κείμενου είτε η περαιτέρω εκτεταμένη επεξεργασία του ήδη δοσμένου.

Τιμές των παραμέτρων:

κάτω από το γράφημα το λογισμικό εξάγει για κάθε κειμενική παράμετρο: α) απόλυτες τιμές και β) σχετικές τιμές ανά 100 λέξεις, ανά πρόταση και ανά λέξη ανάλογα με την περίπτωση. Οι σχετικές τιμές ανά 100 λέξεις αξιοποιούνται από το μοντέλο ως μεταβλητές.

1η παράμετρος: «Προτάσεις».

Ως αρχή κάθε πρότασης θεωρείται το κενό που ακολουθεί τους χαρακτήρες [.], [;], [·] ή [!] καθώς και το κενό που ακολουθεί αλλαγή παραγράφου. Το τέλος κάθε πρότασης είναι οι ίδιοι οι χαρακτήρες [.], [;], [·] ή [!] καθώς και η αλλαγή παραγράφου. Σε αυτή την παράμετρο ουσιαστικά ομαδοποιούνται λόγω συνάφειας οι δύο διακριτές μεταβλητές του μοντέλου «Μέσο μήκος προτάσεων σε χαρακτήρες» και «Αριθμός προτάσεων ανά 100 λέξεις» και έτσι εξηγείται ότι το λογισμικό παρουσιάζει τις τιμές 13 παραμέτρων και όχι 14 που είναι ο πραγματικός αριθμός των μεταβλητών του μοντέλου.

Συσχέτιση με τη δυσκολία ανάγνωσης: ανάλογη, όσο μεγαλύτερο το μέσο μήκος προτάσεων ενός κειμένου, τόσο δυσκολότερη η ανάγνωση του κειμένου.

2η παράμετρος: «Λέξεις».

Υπολογίζεται ο συνολικός αριθμός των λέξεων ενός κειμένου και ο μέσος αριθμός λέξεων ανά πρόταση.

Συσχέτιση με τη δυσκολία ανάγνωσης: ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να επιλέξει να μην συσχετίζεται αυτή η παράμετρος με την αναγνωσιμότητα πηγαίνοντας στην ένδειξη «Μέγεθος κειμένου» στο αριστερό μέρος της οθόνης και επιλέγοντας την εντολή «Να μην ληφθεί υπόψη το μέγεθος του κειμένου». Όταν λαμβάνεται υπόψη αυτή η παράμετρος, είναι ανάλογη η συσχέτισή της: όσο μεγαλύτερος ο αριθμός λέξεων, τόσο δυσκολότερη η ανάγνωση του κειμένου.

3η παράμετρος: «Αντωνυμικοί τύποι».

Υπολογίζεται ο συνολικός αριθμός των αντωνυμικών τύπων ενός κειμένου και ο μέσος αριθμός αντωνυμικών τύπων ανά πρόταση και ανά 100 λέξεις.

Συσχέτιση με τη δυσκολία ανάγνωσης: αντιστρόφως ανάλογη, όσο μεγαλύτερος ο μέσος αριθμός των αντωνυμικών τύπων, τόσο ευκολότερη η ανάγνωση του κειμένου.

4η παράμετρος: «Εύκολες λέξεις».

Ως εύκολες λέξεις νοούνται μία συλλογή συγκεκριμένων λημματικών λεξιλογικών τύπων μαζί με τους υπόλοιπους κλιτικούς τύπους τους κατά περίπτωση, οι οποίοι αντιστοιχούν στο κατώτατο επίπεδο ελληνομάθειας Α1. Υπολογίζεται ο συνολικός αριθμός «εύκολων» λέξεων ενός κειμένου και ο μέσος αριθμός «εύκολων» λέξεων ανά πρόταση και ανά 100 λέξεις.

Συσχέτιση με τη δυσκολία ανάγνωσης: αντιστρόφως ανάλογη, όσο μεγαλύτερος ο μέσος αριθμός των εύκολων λέξεων, τόσο ευκολότερη η ανάγνωση του κειμένου.

5η παράμετρος: «Μεγάλες λέξεις».

Ως μεγάλες λέξεις λογίζονται όσες αποτελούνται από τρεις ή περισσότερες συλλαβές. Υπολογίζεται ο συνολικός αριθμός των μεγάλων λέξεων ενός κειμένου και ο αριθμός τους ανά πρόταση, ανά 30 προτάσεις και ανά 100 λέξεις.

Συσχέτιση με τη δυσκολία ανάγνωσης: ανάλογη, όσο μεγαλύτερος ο μέσος αριθμός των μεγάλων λέξεων, τόσο δυσκολότερη η ανάγνωση του κειμένου.

6η παράμετρος: «Guiraud’s R».

Πρόκειται για μετρική της λεξιλογικής δυσκολίας ενός κειμένου και χρησιμοποιεί τον εξής τύπο υπολογισμού:

       types
R =  ---------
      √tokens

Όπου R είναι ο λόγος του αριθμού των διαφορετικών λεξικών τύπων (types) προς την τετραγωνική ρίζα του αριθμού των λέξεων (tokens) ενός κειμένου. Για την καλύτερη διάκριση μεταξύ λεξικών τύπων και λέξεων παρατίθεται το εξής παράδειγμα: στην πρόταση «το μεγάλο ψάρι τρώει το μικρό ψάρι» υπάρχουν 7 λέξεις (tokens), αλλά 5 διαφορετικοί λεξικοί τύποι (types): το, μεγάλο, ψάρι, τρώει, μικρό (Γιάγκου 2009: 192). Υπολογίζεται ο συνολικός αριθμός των λεξικών τύπων ενός κειμένου και η τιμή του R.

Συσχέτιση με τη δυσκολία ανάγνωσης: ανάλογη, όσο μεγαλύτερη θα είναι η λεξιλογική ποικιλία ενός κειμένου τόσο δυσκολότερη η ανάγνωσή του.

7η παράμετρος: «Προθήματα και επιθήματα».

Υπολογίζεται ο συνολικός αριθμός λέξεων με προθήματα και επιθήματα ενός κειμένου και στη συνέχεια η μέση συχνότητά τους ανά πρόταση και ανά 100 λέξεις.

Συσχέτιση με τη δυσκολία ανάγνωσης: ανάλογη, όσο περισσότερα είναι τα προθήματα και επιθήματα σε ένα κείμενο τόσο δυσκολότερη είναι η ανάγνωσή του.

8η παράμετρος: «Μεσοπαθητικά ρήματα, αποθετικά, ασταθή».

Υπολογίζεται ο συνολικός αριθμός των λέξεων μεσοπαθητικής μορφολογίας ενός κειμένου και η μέση συχνότητα των συγκεκριμένων τύπων ανά πρόταση και ανά 100 λέξεις.

Συσχέτιση με τη δυσκολία ανάγνωσης: ανάλογη, όσο μεγαλύτερος ο αριθμός των μεσοπαθητικών τύπων σε ένα κείμενο τόσο δυσκολότερη είναι η ανάγνωσή του.

9η παράμετρος: «Κύρια ονόματα».

Ως κύρια ονόματα νοούνται όλες οι λέξεις που αρχίζουν με κεφαλαίο εκτός από τις περιπτώσεις που προηγείται τελεία, ερωτηματικό και θαυμαστικό και που αρχίζει παράγραφος. Υπολογίζεται ο συνολικός αριθμός των κύριων ονομάτων ενός κειμένου και η μέση συχνότητα των συγκεκριμένων τύπων ανά πρόταση και ανά 100 λέξεις.

Συσχέτιση με τη δυσκολία ανάγνωσης: αντιστρόφως ανάλογη, όσο μεγαλύτερος ο αριθμός των κύριων ονομάτων τόσο ευκολότερη η ανάγνωση του κειμένου.

10η παράμετρος: «Σύνδεσμοι».

Υπολογίζεται ο συνολικός αριθμός των συνδέσμων ενός κειμένου και η μέση συχνότητα των συγκεκριμένων τύπων ανά πρόταση και ανά 100 λέξεις.

Συσχέτιση με τη δυσκολία ανάγνωσης: ανάλογη, όσο μεγαλύτερος ο αριθμός των συνδέσμων τόσο δυσκολότερη η ανάγνωση του κειμένου.

11η παράμετρος: «Λόγιοι επιρρηματικοί τύποι».

Ως λόγιοι επιρρηματικοί τύποι νοούνται όλες οι λέξεις που λήγουν σε -ως/-ως με εξαιρούμενες τις ακριβώς, αλλιώς, αμέσως, απλώς, ίσως, καθώς, κάπως, μήπως, όμως, όπως, πως, πώς, φως. Υπολογίζεται ο συνολικός αριθμός των λόγιων επιρρηματικών τύπων ενός κειμένου και η μέση συχνότητα των συγκεκριμένων τύπων ανά πρόταση και ανά 100 λέξεις.

Συσχέτιση με τη δυσκολία ανάγνωσης: ανάλογη, όσο μεγαλύτερος ο αριθμός των λόγιων επιρρηματικών τύπων τόσο δυσκολότερη η ανάγνωση του κειμένου.

12η παράμετρος: «Αριθμός επιθέτων και μετοχών».

Στην πραγματικότητα καταμετρούνται μόνο οι τύποι της μεσοπαθητικής μετοχής με εξαιρούμενους τους τύπους χώρων, πόντων, πάντων, μέντα, μουσών, ντοκουμέντα, ντοκουμέντων, κείμενο, κειμένου, κείμενα, κειμένων, αντικείμενο, αντικειμένου, αντικείμενα, αντικειμένων, κατεστημένο, κατεστημένου, κατεστημένα, κατεστημένου, γινόμενο, γινομένου, γινόμενα, γινομένων, δεδομένα, δεδομένων, ηγούμενος, ηγουμένου, ηγούμενοι, ηγουμένων, ηγουμένους, υφιστάμενος, υφιστάμενου, υφιστάμενοι, υφισταμένων, ερωμένη, ερωμένης, ερωμένες, ερωμένων, η προϊσταμένη, προϊσταμένης, προϊστάμενες, προϊσταμένων. Οι τύποι των επιθέτων δεν είναι δυνατόν να καταμετρηθούν μηχανικά με ακρίβεια χωρίς υπομνηματισμό. Υπολογίζεται ο συνολικός αριθμός των επιθέτων και των μετοχών ενός κειμένου και η μέση συχνότητα των συγκεκριμένων τύπων ανά πρόταση και ανά 100 λέξεις.

Συσχέτιση με τη δυσκολία ανάγνωσης: ανάλογη, όσο μεγαλύτερος ο αριθμός των μετοχών τόσο δυσκολότερη η ανάγνωση του κειμένου.

13η παράμετρος: «Κατηγοριοποίηση κειμένων ανά επίπεδο ελληνομάθειας με βάση την έκτασή τους».

(δεν εμφανίζεται στα αποτελέσματα)

Η παράμετρος αυτή κατηγοριοποιεί τα κείμενα στα διάφορα επίπεδα ελληνομάθειας λαμβάνοντας υπόψη μία ενδεικτική έκταση κειμένου για κάθε επίπεδο ελληνομάθειας. Η ενδεικτική έκταση κειμένου καθορίζεται με βάση τη δομή των εξεταστικών θεμάτων όλων των επιπέδων, η οποία βρίσκεται αναρτημένη .εδώ. . Η συγκεκριμένη παράμετρος μπορεί να απενεργοποιηθεί, εάν ο χρήστης επιλέξει την εντολή «Να μην ληφθεί υπόψη η έκταση του κειμένου» στο πεδίο «Έκταση κειμένου». Σε αυτή την περίπτωση απενεργοποιούνται και οι παράμετροι «Μέσο μήκος προτάσεων σε χαρακτήρες» και «Αριθμός λέξεων».

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: οι παραπάνω διευκρινίσεις για κάθε παράμετρο αποσκοπούν: α) να δικαιολογήσουν την παρουσία ανεπιθύμητων τύπων σε κάποια παράμετρο, φαινόμενο που είναι αναπόφευκτο δεδομένης της αδυναμίας του λογισμικού να επιφέρει βαθύτερη μορφολογική και συντακτική ανάλυση στα κείμενα που επεξεργάζεται και β) να αποτελέσουν οδηγό κατά την περαιτέρω χειροκίνητη επεξεργασία ενός κειμένου προς διδακτική χρήση.


Τελευταία ανανέωση: 03/01/2024 16:27