Γιάγκου, Μαρία 2009. Σώματα Κειμένων και Γλωσσική Εκπαίδευση: Δυνατότητες Αξιοποίησης στη Διδασκαλία της Ελληνικής και Συγκρότηση Παιδαγωγικά Κατάλληλων Σωμάτων Κειμένων. Αδημοσίευτη διδακτορική διατριβή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Chen Peter Y., Paula M. Popovich (2002). Correlation : Parametric and Nonparametric Measures . London: Sage Publications.

DuBay, William H. 2004. The Principles of Readability. Costa Mesa, California: Impact Information.

Garson, G. D. (2012). Discriminant Function Analysis. Asheboro, NC: Statistical Associates Publishers.

Garson, G. D. (2013). Logistic Regression: Binomial and Multinomial. Asheboro, NC: Statistical Associates Publishers.


Τελευταία ανανέωση: 26/03/2014 15:09