Γραφικό

Μνημοσύνη
Ψηφιακή Βιβλιοθήκη της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας

Μνημοσύνης δ᾽ ἐξαῦτις ἐράσσατο καλλικόμοιο,
ἐξ ἧς οἱ Μοῦσαι χρυσάμπυκες ἐξεγένοντο
ἐννέα, τῇσιν ἅδον θαλίαι καὶ τέρψις ἀοιδῆς. Ησίοδος, Θεογονία 915-7

ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ

19 εγγραφές [6 - 10]

ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ - Κατὰ Φιλίππου δ΄ (10)

Μτφρ. Α.Ι. Γιαγκόπουλος - Μ. Αραποπούλου. 2004. Δημοσθένης, “Κατά Φιλίππου Γ’”, “Κατά Φιλίππου Δ’”, “Επιστολή Φιλίπου”, “Προς την επιστολήν”, “Περί των προς Αλέξανδρον συνθηκών”. Θεσσαλονίκη: Ζήτρος.
© 2004 Εκδόσεις Ζήτρος

Περιεχόμενα

ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ - Ὀλυνθιακὸς α΄ (1)

Μτφρ. Α.Ι. Γιαγκόπουλος - Μ. Αραποπούλου. 2002. Δημοσθένης, “Κατά ΦιλίππουΑ’”, “Ολυνθιακοί Α’, Β’, Γ’”. Θεσσαλονίκη: Ζήτρος.
© 1998 Εκδόσεις Ζήτρος

Περιεχόμενα

ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ - Ὀλυνθιακὸς β΄ (2)

Μτφρ. Α.Ι. Γιαγκόπουλος - Μ. Αραποπούλου. 2002. Δημοσθένης, “Κατά ΦιλίππουΑ’”, “Ολυνθιακοί Α’, Β’, Γ’”. Θεσσαλονίκη: Ζήτρος.
© 1998 Εκδόσεις Ζήτρος

Περιεχόμενα

ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ - Ὀλυνθιακὸς γ΄ (3)

Μτφρ. Α.Ι. Γιαγκόπουλος - Μ. Αραποπούλου. 2002. Δημοσθένης, “Κατά ΦιλίππουΑ’”, “Ολυνθιακοί Α’, Β’, Γ’”. Θεσσαλονίκη: Ζήτρος.
© 1998 Εκδόσεις Ζήτρος

Μτφρ. Βασίλειος Η. Τσακατίκας. 1981. Λόγοι του Δημοσθένη, “Γ’ Ολυνθιακός”, “Υπέρ της ελευθερίας των Ροδίων”, Ισοκράτη “Επιστολή προς Φίλιππον”. Αθήνα: ΟΕΔΒ.
© 1981 ΟΕΔΒ

Περιεχόμενα

[ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ] - Περὶ Ἁλοννήσου (7)

Μτφρ. Α.Ι. Γιαγκόπουλος - Μ. Αραποπούλου. 2003. Δημοσθένης, “Περί της ειρήνης”, “Κατά Φιλίππου Β’”, “Περί Αλοννήσου”, “Περί των εν Χερρονήσω”. Θεσσαλονίκη: Ζήτρος.
© 2003 Εκδόσεις Ζήτρος

Περιεχόμενα