Γραφικό

Μνημοσύνη
Ψηφιακή Βιβλιοθήκη της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας

Μνημοσύνης δ᾽ ἐξαῦτις ἐράσσατο καλλικόμοιο,
ἐξ ἧς οἱ Μοῦσαι χρυσάμπυκες ἐξεγένοντο
ἐννέα, τῇσιν ἅδον θαλίαι καὶ τέρψις ἀοιδῆς. Ησίοδος, Θεογονία 915-7

ΘΟΥΚΥΔΙΔΗΣ

Ἱστορίαι (8.18.1-8.20.2)

[8.18.1] «Ἐπὶ τοῖσδε ξυμμαχίαν ἐποιήσαντο πρὸς βασιλέα καὶ Τισσαφέρνην Λακεδαιμόνιοι καὶ οἱ ξύμμαχοι. ὁπόσην χώραν καὶ πόλεις βασιλεὺς ἔχει καὶ οἱ πατέρες οἱ βασιλέως εἶχον, βασιλέως ἔστω· καὶ ἐκ τούτων τῶν πόλεων ὁπόσα Ἀθηναίοις ἐφοίτα χρήματα ἢ ἄλλο τι, κωλυόντων κοινῇ βασιλεὺς καὶ Λακεδαιμόνιοι καὶ οἱ ξύμμαχοι ὅπως μήτε χρήματα λαμβάνωσιν Ἀθηναῖοι μήτε ἄλλο μηδέν. [8.18.2] καὶ τὸν πόλεμον τὸν πρὸς Ἀθηναίους κοινῇ πολεμούντων βασιλεὺς καὶ Λακεδαιμόνιοι καὶ οἱ ξύμμαχοι· καὶ κατάλυσιν τοῦ πολέμου πρὸς Ἀθηναίους μὴ ἐξέστω ποιεῖσθαι, ἢν μὴ ἀμφοτέροις δοκῇ, βασιλεῖ καὶ Λακεδαιμονίοις καὶ τοῖς ξυμμάχοις. [8.18.3] ἢν δέ τινες ἀφιστῶνται ἀπὸ βασιλέως, πολέμιοι ὄντων καὶ Λακεδαιμονίοις καὶ τοῖς ξυμμάχοις· καὶ ἤν τινες ἀφιστῶνται ἀπὸ Λακεδαιμονίων καὶ τῶν ξυμμάχων, πολέμιοι ὄντων βασιλεῖ κατὰ ταὐτά.»
[8.19.1] Ἡ μὲν ξυμμαχία αὕτη ἐγένετο· μετὰ δὲ ταῦτα οἱ Χῖοι εὐθὺς δέκα ἑτέρας πληρώσαντες ναῦς ἔπλευσαν ἐς Ἄναια, βουλόμενοι περί τε τῶν ἐν Μιλήτῳ πυθέσθαι καὶ τὰς πόλεις ἅμα ἀφιστάναι. [8.19.2] καὶ ἐλθούσης παρὰ Χαλκιδέως ἀγγελίας αὐτοῖς ἀποπλεῖν πάλιν, καὶ ὅτι Ἀμόργης παρέσται κατὰ γῆν στρατιᾷ, ἔπλευσαν ἐς Διὸς ἱερόν· καὶ καθορῶσιν ἑκκαίδεκα ναῦς, ἃς ὕστερον ἔτι Θρασυκλέους Διομέδων ἔχων ἀπ᾽ Ἀθηνῶν προσέπλει. [8.19.3] καὶ ὡς εἶδον, ἔφευγον μιᾷ μὲν νηὶ ἐς Ἔφεσον, αἱ δὲ λοιπαὶ ἐπὶ τῆς Τέω. καὶ τέσσαρας μὲν κενὰς οἱ Ἀθηναῖοι λαμβάνουσι τῶν ἀνδρῶν ἐς τὴν γῆν φθασάντων· αἱ δ᾽ ἄλλαι ἐς τὴν Τηίων πόλιν καταφεύγουσιν. [8.19.4] καὶ οἱ μὲν Ἀθηναῖοι ἐπὶ τῆς Σάμου ἀπέπλευσαν, οἱ δὲ Χῖοι ταῖς λοιπαῖς ναυσὶν ἀναγαγόμενοι καὶ ὁ πεζὸς μετ᾽ αὐτῶν Λέβεδον ἀπέστησαν καὶ αὖθις Αἱράς. καὶ μετὰ τοῦτο ἕκαστοι ἐπ᾽ οἴκου ἀπεκομίσθησαν, καὶ ὁ πεζὸς καὶ αἱ νῆες.
[8.20.1] Ὑπὸ δὲ τοὺς αὐτοὺς χρόνους αἱ ἐν τῷ Σπειραίῳ εἴκοσι νῆες τῶν Πελοποννησίων, καταδιωχθεῖσαι τότε καὶ ἐφορμούμεναι ἴσῳ ἀριθμῷ ὑπὸ Ἀθηναίων, ἐπέκπλουν ποιησάμεναι αἰφνίδιον καὶ κρατήσασαι ναυμαχίᾳ τέσσαράς τε ναῦς λαμβάνουσι τῶν Ἀθηναίων καὶ ἀποπλεύσασαι ἐς Κεγχρειὰς τὸν ἐς τὴν Χίον καὶ τὴν Ἰωνίαν πλοῦν αὖθις παρεσκευάζοντο. καὶ ναύαρχος αὐτοῖς ἐκ Λακεδαίμονος Ἀστύοχος ἐπῆλθεν, ᾧπερ ἐγίγνετο ἤδη πᾶσα ἡ ναυαρχία.
[8.20.2] Ἀναχωρήσαντος δὲ τοῦ ἐκ τῆς Τέω πεζοῦ καὶ Τισσαφέρνης αὐτὸς στρατιᾷ παραγενόμενος καὶ ἐπικαθελὼν τὸ ἐν τῇ Τέῳ τεῖχος, εἴ τι ὑπελείφθη, ἀνεχώρησεν. καὶ Διομέδων ἀπελθόντος αὐτοῦ οὐ πολὺ ὕστερον δέκα ναυσὶν Ἀθηναίων ἀφικόμενος ἐσπείσατο Τηίοις ὥστε δέχεσθαι καὶ σφᾶς. καὶ παραπλεύσας ἐπὶ Αἱρὰς καὶ προσβαλών, ὡς οὐκ ἐλάμβανε τὴν πόλιν, ἀπέπλευσεν.

[8.18.1] «Οι Λακεδαιμόνιοι και οι σύμμαχοί τους συνομολόγησαν συμμαχία με τον Βασιλέα και τον Τισσαφέρνη, με τους ακόλουθους όρους. Όλο το έδαφος και όλες οι πολιτείες τις οποίες κατέχει ο Βασιλεύς, ή τις οποίες κατείχαν οι πρόγονοι του Βασιλέως, θα ανήκουν στον Βασιλέα. Όσο για τις προσόδους, είτε χρηματικές είτε άλλες, τις οποίες είχαν οι Αθηναίοι από τις πολιτείες αυτές, ο Βασιλεύς και οι Λακεδαιμόνιοι και οι σύμμαχοί τους, θα ενεργούν από κοινού ώστε να εμποδίζουν τους Αθηναίους να παίρνουν χρήματα ή άλλες εισφορές. [8.18.2] Ο Βασιλεύς και οι Λακεδαιμόνιοι και οι σύμμαχοί τους θα κάνουν από κοινού τον πόλεμο εναντίον των Αθηναίων. Ειρήνη με τους Αθηναίους δεν θα μπορεί να γίνει παρά μόνο μετά από κοινή συμφωνία του Βασιλέως και των Λακεδαιμονίων και των συμμάχων τους. [8.18.3] Εάν καμιά πολιτεία αποστατήσει από τον Βασιλέα, οι Λακεδαιμόνιοι και οι σύμμαχοι θα την θεωρούν εχθρό τους. Εάν καμιά πολιτεία αποστατήσει από την Λακεδαίμονα και τους συμμάχους της, ο Βασιλεύς θα την θεωρεί εχθρό του».
[8.19.1] Αυτοί ήσαν οι όροι της συμμαχίας. Μετά απ᾽ αυτό οι Χίοι επάνδρωσαν άλλα δέκα καράβια και πήγαν στα Άναια για να μάθουν τί συνέβαινε στην Μίλητο και για να παρασύρουν, ταυτόχρονα, τις πολιτείες της περιοχής σε αποστασία. [8.19.2] Αλλά έλαβαν μήνυμα του Χαλκιδέα να γυρίσουν πίσω (επειδή έφθανε από το εσωτερικό ο Αμόργης με στρατό) και πήγαν στο ιερό του Διός. Είδαν από μακριά δεκαέξι καράβια με τα οποία, αμέσως μετά τον Θρασυκλή, είχε φύγει από την Αθήνα ο Διομέδων. [8.19.3] Μόλις τα είδαν άρχισαν την φυγή, ένα καράβι προς την Έφεσο και τα υπόλοιπα προς την Τέω. Οι Αθηναίοι έπιασαν τέσσερα που τα είχαν εγκαταλείψει τα πληρώματά τους, προφταίνοντας να καταφύγουν στην στεριά. Τα υπόλοιπα κατέφυγαν στην Τέω. [8.19.4] Οι Αθηναίοι τότε έφυγαν για την Σάμο και οι Χίοι με τα υπόλοιπα καράβια και με το πεζικό τους παράσυραν την Λέβεδο ν᾽ αποστατήσει και αμέσως μετά τις Αιρές. Μετά απ᾽ αυτά, το πεζικό και ο στόλος γύρισαν πίσω, το καθένα στην πατρίδα του.
[8.20.1] Την ίδια περίπου εποχή τα είκοσι πελοποννησιακά καράβια που είχαν καταδιωχθεί και αποκλειστεί στο Σπείραιο, από ισάριθμα αθηναϊκά καράβια, έκαναν αιφνιδιαστική επίθεση και νίκησαν σε ναυμαχία. Έπιασαν τέσσερα αθηναϊκά καράβια, πήγαν στις Κεχριές και άρχισαν πάλι να ετοιμάζονται για να εκστρατεύσουν στην Χίο και την Ιωνία. Πήγε και τους βρήκε από την Λακεδαίμονα ο Αστύοχος, ναύαρχος που είχε στις διαταγές του όλο τον στόλο. [8.20.2] Όταν ο στρατός αποχώρησε από την Τέω, πήγε εκεί ο ίδιος ο Τισσαφέρνης με στρατό και αφού κατεδάφισε ό,τι είχε απομείνει από το τείχος, έφυγε. Μόλις έφυγε, έφτασε ο Διομέδων με δέκα αθηναϊκά καράβια κι έκανε συμφωνία με τους Τηΐους, ώστε να δέχονται στην πολιτεία τους και τους Αθηναίους. Έπλευσε κοντά στην ακτή και πήγε στις Αιρές. Έκανε επίθεση, δεν κατόρθωσε να τις κυριέψει κι έφυγε.