Γραφικό

Μνημοσύνη
Ψηφιακή Βιβλιοθήκη της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας

Μνημοσύνης δ᾽ ἐξαῦτις ἐράσσατο καλλικόμοιο,
ἐξ ἧς οἱ Μοῦσαι χρυσάμπυκες ἐξεγένοντο
ἐννέα, τῇσιν ἅδον θαλίαι καὶ τέρψις ἀοιδῆς. Ησίοδος, Θεογονία 915-7

ΠΙΝΔΑΡΟΣ

Ὀλυμπιονίκαις (3.16-3.30)


δᾶμον Ὑπερβορέων πείσαις Ἀπόλ- [στρ. β]
λωνος θεράποντα λόγῳ·
πιστὰ φρονέων Διὸς αἴτει πανδόκῳ
ἄλσει σκιαρόν τε φύτευμα
ξυνὸν ἀνθρώποις στέφανόν τ᾽ ἀρετᾶν.
ἤδη γὰρ αὐτῷ, πατρὶ μὲν βωμῶν ἁγι-
σθέντων, διχόμηνις ὅλον χρυσάρματος
20ἑσπέρας ὀφθαλμὸν ἀντέφλεξε Μήνα,

καὶ μεγάλων ἀέθλων ἁγνὰν κρίσιν [ἀντ. β]
καὶ πενταετηρίδ᾽ ἁμᾶ
θῆκε ζαθέοις ἐπὶ κρημνοῖς Ἀλφεοῦ·
ἀλλ᾽ οὐ καλὰ δένδρε᾽ ἔθαλλεν
χῶρος ἐν βάσσαις Κρονίου Πέλοπος.
τούτων ἔδοξεν γυμνὸς αὐτῷ κᾶπος ὀ-
ξείαις ὑπακουέμεν αὐγαῖς ἀελίου.
25δὴ τότ᾽ ἐς γαῖαν πορεύεν θυμὸς ὥρμα

Ἰστρίαν νιν· ἔνθα Λατοῦς ἱπποσόα θυγάτηρ [ἐπῳδ. β]
δέξατ᾽ ἐλθόντ᾽ Ἀρκαδίας ἀπὸ δειρᾶν
καὶ πολυγνάμπτων μυχῶν,
εὖτέ νιν ἀγγελίαις
Εὐρυσθέος ἔντυ᾽ ἀνάγκα πατρόθεν
χρυσόκερων ἔλαφον
θήλειαν ἄξονθ᾽, ἅν ποτε Ταϋγέτα
30ἀντιθεῖσ᾽ Ὀρθωσίας ἔγραψεν ἱεράν.


με τα λόγια του πείθοντας τους Υπερβορείους, [στρ. β]
τον λατρευτή του Απόλλωνα λαό·
με τη σωστή του γνώση τούς ζητούσε για το φιλόξενο
άλσος του Διός το δέντρο να φυτέψει, που θα χάριζε τον ίσκιο του
στα πλήθη των ανθρώπων και το στεφάνι στους νικητές.
Και είχε μόλις τότε καθαγιάσει του πατέρα τους βωμούς,
όταν στη μέση του μηνός η Σελήνη έκανε
20ολόγιομος ν᾽ αστράψει χρυσάρματος της νύχτας ο οφθαλμός.

Και θέσπισε τη δίκαιη των αγώνων κρίση [αντ. β]
και συνάμα κάθε τετραετία τη γιορτή
πλάι στις πανίερες όχθες του Αλφειού.
Ωραία όμως δεν άνθιζαν δέντρα
στου Πέλοπα τη χώρα, μες στου Κρόνιου τις κοιλάδες.
Χωρίς αυτά γυμνός τού φάνηκε ο κήπος,
που του ήλιου τον έκαιγαν οι δυνατές αχτίδες.
25Τότε τον ώθησε η ψυχή του στου Ίστρου

τη γη να πορευτεί· εκεί τον δέχτηκε της Λητώς η κόρη [επωδ. β]
η αφέντρα των αλόγων,
σαν ήρθε από της Αρκαδίας τα κορφοβούνια
και τις μυριόσκιστες χαράδρες,
καθώς τον πίεζε ο πατέρας
στου Ευρυσθέα τις εντολές να υπακούσει,
να φέρει τη χρυσοκέρατη ελαφίνα
την ιερή, που είχε άλλοτε αφιερώσει
30στην Ορθωσία η Ταϋγέτη.