Το διευρυμένο επιμορφωτικό πρόγραμμα «Διαδρομές στη διδασκαλία της νέας ελληνικής γλώσσας» υλοποιείται από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας και οργανώνεται στην εκπαιδευτική πλατφόρμα http://www.greek-language.gr/routes/index.html. Οι πρώτοι πέντε κύκλοι του προγράμματος από το 2007 έως το 2011 υλοποιήθηκαν με χρηματοδότηση του ΕΠΕΑΕΚ, ενώ από το 2011 και εξής χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ στο πλαίσιο της πράξης «Πιστοποίηση ελληνομάθειας: υποστήριξη και ποιοτική ανάδειξη της διδασκαλίας/εκμάθησης της ελληνικής ως ξένης/δεύτερης γλώσσας» εμπλουτισμένο με νέες κατευθύνσεις. Έως σήμερα (2014) τις διάφορες κατευθύνσεις των «Διαδρομών» παρακολούθησαν επιτυχώς περίπου 1000 επιμορφούμενοι. Οι κατευθύνσεις των «Διαδρομών» είναι:

Α. Διαδρομές στη διδασκαλία της ελληνικής ως ξένης γλώσσας

Β. Διαδρομές στη διδασκαλία της ελληνικής σε αλλόγλωσσους στην Ελλάδα

Γ. Διαδρομές στη διδασκαλία της ελληνικής για αποσπασμένους εκπαιδευτικούς και φοιτητές νεοελληνικών τμημάτων του εξωτερικού

Συγκεκριμένα οι «Διαδρομές» αφορούν την από απόσταση επιμόρφωση και υποστήριξη των διδασκόντων την ελληνική ως ξένη/δεύτερη γλώσσα στην Ελλάδα και σε όλον τον κόσμο, οι οποίοι επιθυμούν να λάβουν συστηματική και εις βάθος κατάρτιση στο αντικείμενο της δουλειάς τους. Η Α΄ κατεύθυνση των Διαδρομών περιλαμβάνει οκτώ (8) επιμορφωτικές ενότητες, η Β΄ κατεύθυνση έξι (6) ενότητες και η Γ΄ κατεύθυνση επτά (7).

Τα κύρια θεματικά πεδία των επιμορφωτικών ενοτήτων των «Διαδρομών» είναι:

1. Σχεδιασμός μαθήματος, διαχείριση τάξης και διδασκαλία τεσσάρων δεξιοτήτων
2. Διδασκαλία της γραμματικής, του λεξιλογίου και της προφοράς
3. Γλωσσική διδασκαλία σε παιδιά
4. Αξιολόγηση
5. Διδασκαλία ξένης γλώσσας μέσω Η/Υ
6. Όψεις της γλώσσας
7. Διγλωσσία: η γλώσσα και η σκέψη στον δίγλωσσο ομιλητή
8. Όταν οι πολιτισμοί συνομιλούν στο σχολείο: ζητήματα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης

Οι κύριοι στόχοι του προγράμματος είναι:

α. Η αποτελεσματικότερη διδασκαλία της ελληνικής ως ξένης/δεύτερης μέσω της συστηματοποίησής της από ένα φορέα που εξ αντικειμένου επιμορφώνει διδάσκοντες.

β. Η από απόσταση επιμορφωτική κάλυψη ενός κοινού με διάχυση σε όλον τον κόσμο χωρίς κόστος και με μεγάλο ανταποδοτικό όφελος.

γ. Η χαρτογράφηση και η συζήτηση των προβλημάτων του κοινού-στόχου σε σχέση με τη διδασκαλία της ελληνικής ως ξένης/δεύτερης.

δ. Η δικτύωση των διδασκόντων, η ανταλλαγή καλών πρακτικών, η συνδιαλλαγή. Για παράδειγμα οι συμμετέχοντες από μια συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή/χώρα γνωρίζονται και μπορεί να επιδιώξουν και δια ζώσης συναντήσεις ή την οργάνωση μιας κοινής προσπάθειας.

ε. Η διάρθρωση ενός κοινού πλαισίου αναφοράς για τη διδασκαλία της ελληνικής ως ξένης/δεύτερης που διαλαμβάνει όλες τις πιθανές περιπτώσεις διδασκόντων.

Ηλεκτρονική αλληλογραφία:


Τελευταία ανανέωση: 07/09/2016 13:55