Για να χορηγηθεί πιστοποιητικό ελληνομάθειας, ο υποψήφιος πρέπει να επιτύχει σε όλες τις εξεταζόμενες δεξιότητες συγκεντρώνοντας το 60% της βαθμολογίας. Αν αποτύχει έστω και σε μία δεξιότητα, αποτυγχάνει συνολικά.
Τα αναλυτικά αποτελέσματα των εξετάσεων αποστέλλονται στα εξεταστικά κέντρα το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Ιουλίου και αναφέρουν σε ποιες δεξιότητες έχει επιτύχει ή αποτύχει ο υποψήφιος με τις ενδείξεις «Επιτυχία-Αποτυχία». Οι υποψήφιοι ενημερώνονται για τα αποτελέσματα μόνο από το εξεταστικό τους κέντρο και σε καμιά περίπτωση απευθείας από το Κ.Ε.Γ. Τα πιστοποιητικά των επιτυχόντων αποστέλλονται επίσης στα εξεταστικά κέντρα μέχρι το τέλος του Σεπτεμβρίου. Τα εξεταστικά κέντρα οφείλουν να στείλουν άμεσα τα πιστοποιητικά σε κάθε επιτυχόντα.
Η συνολική αξιολόγηση των υποψήφιων που επέτυχαν στις εξεταστικές δοκιμασίες δεν εμφανίζεται στα πιστοποιητικά με αριθμητικούς δείκτες, αλλά με τους χαρακτηρισμούς: «Καλώς», «Λίαν καλώς», «Άριστα».

Σύμφωνα με το Π.Δ. 363/1998 (ΦΕΚ 242/Α΄/29.10.98) άρθρο 4, παράγραφος 1γ και άρθρο 9, παράγραφος 1, όσοι υποψήφιοι το επιθυμούν μπορούν, μέσα σε διάστημα 2 μηνών από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων από το Κ.Ε.Γ., να υποβάλουν αίτημα αναθεώρησης της βαθμολογίας τους με την καταβολή αντίστοιχου παράβολου 60 ευρώ. Η αναθεώρηση διενεργείται από αξιολογητές που ορίζει το Κ.Ε.Γ., χωρίς την παρουσία των υποψήφιων. Το αποτέλεσμα-χαρακτηρισμός («Καλώς» κτλ.) της αναθεωρημένης βαθμολογίας ανακοινώνεται στους υποψήφιους χωρίς λεπτομέρειες για τις επιμέρους βαθμολογίες των υποψήφιων σε κάθε δεξιότητα.
Σε περίπτωση απώλειας του πιστοποιητικού ο κάτοχός του κάνει αίτηση προς το Κ.Ε.Γ. ζητώντας την επανέκδοσή του και καταβάλλοντας το σχετικό παράβολο το οποίο ορίζεται ετησίως από το Κ.Ε.Γ. Στην αίτηση πρέπει να τεκμηριώνεται ο λόγος για τον οποίο ζητείται η επανέκδοση του πιστοποιητικού.


Τελευταία ανανέωση: 12/01/2016 09:11