Βιβλιογραφία

Μεταφράσεις της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας σε άλλες γλώσσες 

119 items total [1 - 10]
Go
<< First < Previous Next > Last >>

Ομάδα: Ουγγρική

  Συγγραφέας (στη γλώσσα μετάφρασης) Τίτλος  
BOOK A tűz titka: Ciprusi görög elbeszélések
BOOK A Balkán-félszigeti népek költészetéből
BOOK Kövek: Újgörög líra
BOOK Görög népmesék
BOOK Betyárok tüzénél: Kelet-európai népek betyárballadái
BOOK Anthológia az újkori görög nép költészetéből: száz görög dal
BOOK Arany lant: válogatott lírai fordítások, második rész, a középkortól napjainkig
BOOK A lány, aki rózsát nevetett: újgörög népmesék
BOOK Világirodalmi antológia, VI-2. kötet
BOOK A szerelem ABC-je: görög dalok
Αναλυτική παρουσίαση