Το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας έχει αναλάβει την υλοποίηση του προγράμματος ECLAND (European Cultures and Language Diversity) σε συνεργασία με άλλους πέντε ευρωπαϊκούς εκπαιδευτικούς οργανισμούς με χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το πρόγραμμα αφορά τη γλωσσική εκμάθηση και εστιάζει στην εκμάθηση των λιγότερο διαδεδομένων γλωσσών, όπως:

  • η ελληνική,
  • η λετονική,
  • η τουρκική
  • και η τσέχικη γλώσσα

μέσα από τη γλώσσα της γαστρoνομίας, τις διατροφικές συνήθειες και τη μαγειρική. Πιο συγκεκριμένα, σκοπός του ECLAND είναι η παραγωγή οπτικο-ακουστικού υλικού που θα περιέχει πληροφορίες  σχετικά με συνταγές, το ιστορικοπολιτισμικό υπόβαθρο των εμπλεκόμενων περιοχών καθώς και διάφορα διαπολιτισμικά στοιχεία που συνοδεύονται από όλο το σχετικό λεξιλόγιο σε έξι διαφορετικές γλώσσες.

Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του προγράμματος.

 


Τελευταία ανανέωση: 13/02/2013 09:21