Combined Search

Go

Search options

Basket

Results for: λαμβάνω
2 items total [1 - 2]
[Λεξικό Τριανταφυλλίδη]
λαμβάνω [lamváno] -ομαι Ρ αόρ. έλαβα, απαρέμφ. λάβει, παθ. αόρ. λήφθηκα, γ' πρόσ. και ελήφθη, ελήφθησαν, απαρέμφ. ληφθεί & (σπάν.) λαβαίνω [lavéno] Ρ αόρ. έλαβα, απαρέμφ. λάβει : 1. δέχομαι, παίρνω κτ. από κπ., είμαι ο παραλήπτης: Έλαβα το δέμα / το γράμμα / την επιταγή. 2. με διάφορα ουσιαστικά σχηματίζει περιφράσεις που ισοδυναμούν συνήθ. με το νόημα του ρήματος, του συγγενικού προς το ουσιαστικό: ~ τροφή, τρέφομαι. ~ το λόγο, μιλώ (με τη σειρά μου). ~ την τιμή, τυπική φράση σε γραπτό ή προφορικό λόγο που απευθύνεται προς ιεραρχικά ανωτέρους ή προς δημόσιες υπηρεσίες. || Έχω να λαβαίνω, μου οφείλεται κτ., κυρίως χρήματα. || (για ραδιοεπικοινωνία) ακούω: Πες μου αν / πώς με λαμβάνεις. || (ως παράγγελμα): Λάβετε θέσεις. (έκφρ.) ~ τα μέτρα* μου. λαμβάνει χώρα κτ., συμβαίνει, τελείται, διεξάγεται κτ. ~ γνώση, μαθαίνω, πληροφορούμαι, μου γνωστοποιείται κτ. ~ υπόψη* (μου). κτ. λαμβάνει / παίρνει (μεγάλες, απειλητικές κτλ.) διαστάσεις*. (απαρχ.) ουκ αν λάβοις παρά του μη έχοντος*. ΦΡ ~ μέρος* σε κτ.

[λόγ. < αρχ. λαμβάνω· αρχ. λαμβάνω μεταπλ. -αίνω με βάση το συνοπτ. θ. λαβ- (αόρ. ἔλαβον)]

[Λεξικό Κριαρά]
λαμβάνω· λαβαίνω· λαβάνω· γ́ πληθ. υποτ. αορ. λαβού· μτχ. παρκ. λαβαιμένος.
– Βλ. και λαμπαίνω, λαμπάνω.
 • I. Ενεργ.
  • Ά Μτβ.
   • 1) Παίρνω, παίρνω στα χέρια μου, πιάνω, βαστώ· κουβαλώ:
    • (Αχιλλ. (Smith) N 709
    • (προκ. για το Χριστό):
     • ηυδόκησεν … να λάβει σάρκα ανθρωπίνην (Διγ. Άνδρ. 33711).
   • 2)
    • α) Αρπάζω, πιάνω, παίρνω με βία:
     • (Βίος Αλ. 4388
     • ουδέ πλούσιος ποτέ λαμβάνει δίκαιον άλλου (Ελλην. νόμ. 5153
    • β) (προκ. για κυνήγι) πιάνω, συλλαμβάνω:
     • η πέρδιξ … τον κυνηγόν κομπώνει, εκείνος φενακίζεται, θαρρεί αυτήν να λάβει (Φυσιολ. (Legr.) 696).
   • 3) Παίρνω κάπ. μαζί μου, οδηγώ, συνοδεύω, φέρω:
    • την κυράν σου έλαβεν (ενν. ο πατέρας σου) μέσα εις το καράβιν (Απολλών. 445
    • (προκ. για το Χάρο):
     • να γλυκοφιλούμεθα πριν … λάβει μας ο θάνατος (Ερωτοπ. 259· Πένθ. θαν. 34).
   • 4) Παίρνω γυναίκα, νυμφεύομαι κάπ. (πβ. φρ. 2α):
    • (Σπαν. A 547
    • ουδέ την μεγάλην θείαν δύναμαι λαβείν (Ελλην. νόμ. 56712).
   • 5)
    • α) Παίρνω, δέχομαι κ., παραλαμβάνω κ.:
     • (Βίος Αλ. 3844
     • (με αντικ. αφηρημένο ουσ.):
      • λαμβάνει χάριν εκ Θεού (Κομν., Διδασκ. Δ 164
    • β) (με υποκ. τη λ. γη) σκεπάζω:
     • τούτον (ενν. το Διγενή) η γη λαμβάνει (Διγ. Z 4663).
   • 6) Κυριεύω, καταλαμβάνω, κατακτώ, υποτάσσω:
    • ελάβασιν το κάστρον (Ριμ. Βελ. ρ 377
    • (προκ. για πάθος ή συναίσθημα):
     • (Διγ. Z 3662
    • (προκ. για ασθένεια· εδώ για μορφή υπερπλασίας):
     • Πριν ή ουν αυξήσῃ και λάβῃ πάντα τον λαιμόν του κυνός, απόκοψον (Κυνοσ. 59023).
   • 7) Συλλαμβάνω, αιχμαλωτίζω:
    • (Αχιλλ. (Smith) N 557).
   • 8) Γίνομαι κύριος, αναλαμβάνω (εξουσία, βασιλεία, κ.τ.ό.):
    • (Χρον. Μορ. P 1268
    • (προκ. για μητροπολιτικό θρόνο):
     • Έλαβεν ο κυρ Δανιήλ τας Σέρρας (Συναδ. φ 34r).
   • 9) Υφίσταμαι κ., αντιμετωπίζω, παθαίνω κ.:
    • (Ροδινός 177), (Κορων., Μπούας 139), (Ασσίζ. 29713).
   • 10) Αισθάνομαι, νιώθω:
    • Μεγάλον πόνον έλαβεν απέσω στην καρδία (Αχέλ. 1120).
   • 11) Αφαιρώ κ.· κατακρατώ κ.:
    • απεχαρίσατο ταύτην αυτό (ενν. το οσπίτιον) μηδέν από πράγματος αυτή λαβούσα τι (Κομνηνής Άννας Μετάφρ. 233
    • (μεταφ.):
     • αγχόνη την ζωήν σου ελάμβανε (Δούκ. 19931).
   • 12) (Προκ. για αποτέλεσμα αριθμητικής πράξης) εξάγω:
    • Τρία μαζία έχων … θέλω εκ τούτων λαβείν λίτρ(ας) ρ́ (Rechenb. (Vog.) 61).
   • 13) Αναλαμβάνω την ευθύνη για κάπ. ή κ.:
    • (Ασσίζ. 1248
    • ώσπερ εποίκεν το κακόν μόνος του και μόνος του και να το λάβει (Ασσίζ. 5014).
   • 14) Κερδίζω:
    • την νίκην οι πιστοί έλαβον (Αξαγ., Κάρολ. Έ 430).
   • 15) Κληρονομώ:
    • (Ασσίζ. 1417).
   • 16)
    • α) Παίρνω (εισόδημα), καρπώνομαι:
     • (Ιστ. πολιτ. 3510
    • β) παίρνω φόρο ή δασμό· εισπράττω:
     • το δικαίωμαν του κρασίου … το δίκαιον κελεύει να λάβουν … ιβ́ αδράμια τέλος (Ασσίζ. 24110
     • (μεταφ.):
      • εξολοθρευτήκανε … και έλαβον επταπλασίως την πρέπουσάν τους πλερωμήν (Σουμμ., Ρεμπελ. 192).
   • 17)
    • α) Αποδέχομαι:
     • (Ασσίζ. 35810
    • β) (με τις προθ. εις και επί) ερμηνεύω κ. ως …· θεωρώ, εκλαμβάνω κάπ. ή κ. ως …:
     • Λαμβάνεται … ο πελεκάν εις τον Κύριον (Φυσιολ. (Zur.) VIII 412
     • Λαμβάνεται … η θάλασσα επί τον κόσμον (Φυσιολ. (Kaim.) 131a18).
   • 18) Δέχομαι κ. ως σύμβολο· συμβολίζω:
    • ο … φοίνιξ πρόσωπον του σωτήρος ημών λαμβάνει (Φυσιολ. (Kaim.) 25a22).
   • 19) Συλλαμβάνω, μένω έγκυος:
    • (Παϊσ., Ιστ. Σινά 208).
   • 20) Τελώ:
    • λαβόντας δεύτερον γάμον (Ελλην. νόμ. 5716).
   • 21) Διενεργώ, πραγματοποιώ:
    • πολλούς ελέγχους ο άγιος έλαβε βασιλεύς …, ίνα πιάσῃ αυτόν (Σφρ., Χρον. 189).
   • 22) Χρησιμοποιώ:
    • τούτο το ξύλο έλαβε ογιά να ταξιδέψει (Τζάνε, Κρ. πόλ. 3721).
   • 23)
    • α) Τρώω:
     • Οπόταν δε εστιαθείς, λάβεις και Παναγίαν … (Παϊσ., Ιστ. Σινά 963
    • β) (προκ. για τη Θεία Κοινωνία) κοινωνώ, μεταλαμβάνω:
     • σώμα λαμβάνω μυστικόν, τίμιον αίμα πίνω (Σκλέντζα, Ποιήμ. 612).
   • 24) Φορώ:
    • (Διγ. Gr. 1348 κριτ. υπ).
   • 25) Καταχωρώ· συμπεριλαμβάνω:
    • εγράφως γαρ τα έλαβον εις το ριτζίστρο απέσω τα όσα εκερδίσασιν (Χρον. Μορ. P 2077).
  • Β́ Αμτβ.
   • 1) Αναλαμβάνω:
    • είς … σκλάβος έχει κακόν εις τον αφεδρώναν του και είς ιατρός λαμβάνει να τον γιάνει (Ασσίζ. 18417).
   • 2)
    • α) Πληρώνομαι, ανταμείβομαι:
     • να ανασταθεί και το κορμί τη Δευτέρα Παρουσία, να λάβει καθώς ήκαμε (Αποκ. Θεοτ. II 111
    • β) τιμωρούμαι:
     • οι άνδρες σ’ όσα σφάλλουν αι γυναίκες τους λαμβάνουν (Αιτωλ., Βοηβ. 281).
   • 3) Δέχομαι χτυπήματα (πβ. Εκφρ. 2α-β και Φρ. 1):
    • έναι συνήθεια εις όλους τους πολέμους … οπού κρούει λαβαίνει (Χρον. Τόκκων 2564).
   • 4) Παίρνω φωτιά, καίγομαι:
    • Ουρανέ, ρίξε φωτιά … κι όλοι ας λαβού κι όλοι ας καγού (Ερωτόκρ. Γ́ 1724).
   • 5)
    • α) Τραυματίζομαι, πληγώνομαι:
     • από ξίφους έλαβες (Καλλίμ. 1390
    • β) παθαίνω κακό· χάνω τη ζωή μου, πεθαίνω:
     • Κάλλιον να λάβει ετούτος παρά να ζει (Ντελλαπ., Στ. θρην. 184
     • (σε μεταφ.):
      • διατί έπεσες αυτού (ενν. στον βυθόν) … χρεία 'ναι με την 'πομονήν να γλύσεις να μη λάβεις (Δεφ., Λόγ. 560).
   • 6) Συλλαμβάνω, μένω έγκυος:
    • Αυτή (ενν. η νυμφίτσα) από του άρρενος εκ στόματος λαμβάνει (Φυσιολ. (Legr.) 446).
   • 7) Περιλαμβάνω, περιέχω· αναφέρω, μαρτυρώ:
    • ως αι Γραφαί λαμβάνουν (Παϊσ., Ιστ. Σινά 130).
 • II. Μέσ. (με ενεργ. σημασ.)
  • 1) Παίρνω κάπ. μαζί μου, συνοδεύω (πβ. Α´3):
   • Ούς (ενν. τους αγούρους) παρευθύς λαβόμενοι εις τον γαμβρόν απήλθον (Διγ. Gr. 470).
  • 2) Συνάπτω:
   • Μη προσδοκάτε παρ’ εμού λαβέσθαι συμμαχίαν (Βίος Αλ. 1925).
 • Εκφρ.
 • 1) Το δος και λάβε = αμοιβαία χτυπήματα· μάχη:
  • (Διγ. Esc. 37).
 • 2)
 • α) Το κρούειν και (το) λαμβάνειν, βλ. κρούω Εκφρ. 1·
 • β) το κρούειν και μη λαμβάνειν, βλ. κρούω Εκφρ. 2.
  • Φρ.
  • 1)
  • α) Κρούω και λαμβάνω, βλ. κρούω Φρ. 8·
  • β) δίδω και λαμβάνω = αγωνίζομαι, πασχίζω, πολεμώ:
   • (Προδρ. II 85).
  • 2)
  • α) Λαμβάνω εις/προς γάμον = νυμφεύομαι (πβ. IΑ´4):
   • (Ελλην. νόμ. 5669, 17
  • β) λαμβάνω άνδρα ή εις άνδρα = παίρνω για σύζυγο, παντρεύομαι:
   • (Σφρ., Χρον. 1147), (Βίος Αλ. 4091
  • γ) λαμβάνομαι εις γυναίκα, λαμβάνω γυναίκα, βλ. γυνή 2 φρ. (α).
  • 3) Λαμβάνω απόφασιν ή βουλήν = αποφασίζω:
   • (Προδρ. IV 651), (Ιμπ. (Lambr.) 210).
  • 4) Λαμβάνω την βαλβίδα = φτάνω στο τέρμα, τερματίζω:
   • (Γλυκά, Αναγ. 253).
  • 5) Λαβαίνω βάρος = με βρίσκει κακό, παθαίνω κακό, στενοχωριέμαι:
   • (Τζάνε, Κρ. πόλ. 1595).
  • 6) Λαμβάνω την γέννησιν = γεννιέμαι· (εδώ μεταφ.) δημιουργούμαι, προκαλούμαι:
   • (Ντελλαπ., Ερωτήμ. 303).
  • 7) Λαμβάνω (την) δειλίαν = δειλιάζω, γίνομαι δειλός:
   • (Καναν. 554).
  • 8) Λαμβάνω δίκην ή τιμωρίαν = τιμωρούμαι:
   • (Απολλών. 358), (Ασσίζ. 11331).
  • 9) Λαμβάνωλαβαίνω) δόξαν (και τιμήν) = δοξάζομαι (και τιμώμαι):
   • (Αλφ. 1421), (Διακρούσ. 7410).
  • 10) Λαμβάνω εις νύμφην = προκ. για τον πατέρα που εκλέγει ή δέχεται νύφη:
   • (Ελλην. νόμ. 57026).
  • 11) Λαμβάνω εις διάνοιαν ή νουν =
  • (α) σκέπτομαι, συλλογίζομαι· «μου περνάει απ’ το μυαλό» κ.:
   • (Διγ. Gr. 2319), (Δούκ. 2294
  • (β) λαμβάνω υπόψη μου κ.· υπολογίζω κ.:
   • (Δούκ. 26126).
  • 12) Λαμβάνω κάπ. εις μνηστείαν = μνηστεύομαι:
   • (Ελλην. νόμ. 5686).
  • 13) Λαμβάνωλαβαίνω) εις τα χέρια μου το αίμα κάπ. = «βάφω» τα χέρια μου με το αίμα κάπ.· σκοτώνω κάπ.:
   • (Ντελλαπ., Ερωτήμ. 434).
  • 14) Λαμβάνω εν γαστρί = συλλαμβάνω, μένω έγκυος:
   • (Φυσιολ. 3658
   • (μεταφ.):
    • (Φυσιολ. 3537).
  • 15) Λαμβάνω ημέραν ή καιρόν = μου καθορίζεται ημερομηνία (παρουσίασης):
   • (Ασσίζ. 4706, 11618).
  • 16) Λαμβάνω θάνατον, βλ. θάνατος 1α φρ. α1.
  • 17) Λαμβάνω ή λαμβάνομαι καιρού =
  • (α) εκμεταλλεύομαι την περίσταση:
   • (Σφρ., Χρον. 1562
  • (β) πετυχαίνω ευνοϊκές καιρικές συνθήκες:
   • (Σφρ., Χρον. 16415).
  • 18)
  • α) Λαβαίνω καλήν καρδιά = προθυμοποιούμαι, δείχνω καλοσύνη:
   • (Κάτης (Χόλτον) 23
  • β) λαμβάνω καρδία = παίρνω θάρρος, αντρειεύω:
   • (Κορων., Μπούας 140).
  • 19) Λαμβάνω κατά νου(ν) (μου) = έχω, λαμβάνω υπόψη μου· στοχάζομαι:
   • (Αλφ. 1442), (Βέλθ. 194).
  • 20) Λαμβάνωλαβαίνω) κονταρίαν = δέχομαι επίθεση:
   • (Κορων., Μπούας 77).
  • 21) Λαμβάνωλαβαίνω) κόπον = κοπιάζω:
   • (Διγ. Άνδρ. 33326).
  • 22) Λαμβάνω κόρον, βλ. κόρος 1 φρ.
  • 23) Λαμβάνω κρότον = θορυβούμαι, ταράσσομαι:
   • (Αξαγ., Κάρολ. Ε´ 306).
  • 24) Λαμβάνω (το) μαχαίρι = σκοτώνομαι, αυτοκτονώ:
   • (Κορων., Μπούας 29), (Τζάνε, Κρ. πόλ. 48618).
  • 25) Λαμβάνω όρκον = ορκίζομαι:
   • (Απολλών. 454).
  • 26) Λαμβάνω (την) πείραν = δοκιμάζω, αποκτώ εμπειρία:
   • (Διγ. Gr. 1633).
  • 27) Λαμβάνω πέρας = λήγω, παίρνω τέλος:
   • (Ελλην. νόμ. 5648).
  • 28) Λαμβάνω πληγήν ή πληγές = πληγώνομαι, τραυματίζομαι:
   • (Βίος Αλ. 4506
   • (μεταφ.):
    • (Ροδολ. Έ 336).
  • 29) Λαμβάνωλαβαίνω) πλήρωμαν = συμπληρώνομαι· περνώ:
   • (Λίβ. P 1974).
  • 30) Λαμβάνω πνοήν = αρχίζω να αναπνέω, ζωντανεύω:
   • (Φυσιολ. (Legr.) 968).
  • 31) Λαμβάνω συμβούλιον = συσκέπτομαι, συνεδριάζω:
   • (Δούκ. 21512).
  • 32) Λαμβάνω τέλος =
  • (α) τελειώνω· συμπληρώνομαι:
   • (Διγ. Z 59
  • (β) θανατώνομαι:
   • (Βεντράμ., Φιλ. 209).
  • 33) Λαμβάνωλαβαίνω) μέγα τραύμα = τραυματίζομαι βαριά·
   • (εδώ μεταφ.) παίρνω μεγάλη στενοχώρια ή απογοήτευση:
    • (Κορων., Μπούας 127).
  • 34) Λαμβάνω ύπνον ή με λαμβάνει ύπνος = κοιμούμαι:
   • (Κορων., Μπούας 25), (Φυσιολ. (Legr.) 292).
  • 35) Λαμβάνω φόβον = φοβούμαι:
   • (Ψευδο-Δωρ. 54).
  • 36) Λαμβάνω χαρά(ν) = χαίρομαι:
   • (Χρον. σουλτ. 11724).
  • 37) Με λαμβάνει η ώρα = με προλαβαίνει ο θάνατος, έρχεται η ώρα του θανάτου μου:
   • (Αλφ. 1445).

[αρχ. λαμβάνω. Ο τ. λαβαίνω στο Somav. και σήμ. Ο τ. λαβάνω, καθώς και τ. λαβαίννω και λαβάννω, σήμ. κυπρ.]

< Previous   [1]   Next >
Go to page:Go