Combined Search

Go

Search options

Basket

Results for: διαβαίνω
2 items total [1 - 2]
[Λεξικό Τριανταφυλλίδη]
διαβαίνω [δjavéno] Ρ αόρ. διάβηκα, προστ. διάβα, απαρέμφ. διαβεί : (λογοτ.) 1. (τοπ.) διασχίζω έναν τόπο, περνώ από ένα μέρος σε ένα άλλο: Διάβηκαν το ποτάμι / τη γέφυρα / το δάσος. ΠAΡ Aν έχεις τύχη* διάβαινε και ριζικό περπάτει. 2. (χρον.) α. περνώ, κυλώ: Tα χρόνια διαβαίνουν γρήγορα. β. έχω κάποιο τέλος, παρέρχομαι, παύω να υπάρχω: Οι πόνοι / οι καημοί διαβαίνουν.

[αρχ. διαβαίνω (αρχική σημ.: `στέκομαι με τα σκέλια ανοιχτά΄)]

[Λεξικό Κριαρά]
διαβαίνω· διαβαίννω· αόρ. εδιάβηνα· μτχ. διαβαιννομένος· διαβαίννοντα· διαβαίνοντα· διαβόντα· διαβών.
 • Α´ Μτβ.
  • 1)
   • α) Περνώ κ.:
    • ύστερον ηθέλησεν τειχιόν να διάβει πάλιν (Αχέλ. 2122
    • (μεταφ.):
     • πότε τον πύργον της ζωής να εδιάβηκες, καρδία …; (Λίβ. N 1253
    • φρ. διαβαίνει η βουλή κάπ. να κάνει κ. = περνά από το μυαλό κάπ. να κάνει κ.:
     • (Πικατ. 415
   • β) προσπερνώ:
    • την καλήν την νιαν διαβαίνω, χαιρετώ την (Ch. pop. 227).
  • 2) (Προκ. για χρόνο) περνώ:
   • άτεκνοι εδιάβησαν τους χρόνους (Ιμπ. 42).
  • 3)
   • α) Διατρέχω:
    • (Λίβ. Esc. 3992
    • εδιάβηκα χώρας των Αιθιόπων (Διγ. Esc. 545
   • β) περπατώ, βαδίζω:
    • την στράταν εδιέβαινα θλιμμένος (Λίβ. P 2615).
  • 4) Φρ.
   • α) διαβαίνω εις την στράτα, την οδόν = φεύγω:
    • (Πεντ. Αρ. XXIV 25), (Χρον. Μορ. H 1567
   • β) διάβαινε την στράτα σου = φύγε, εξαφανίσου:
    • (Γεωργηλ., Βελ. Λ 731
   • γ) διαβαίνω την στράταν = (προκ. για πλοίο) ταξιδεύω:
    • (Ιμπ. (Legr.) 746).
  • 5) Αντιπαρέρχομαι, παραλείπω κ.:
   • Ημπόρουν διά την φυλακήν να γράψω ακόμη και άλλα, αμή … διαβαίνω και περνώ τα (Σαχλ., Αφήγ. 485).
  • 6) Παραβαίνω:
   • από την μισητείαν διαβαίννουν την εντολήν του Θεού (Μαχ. 25413).
  • 7)
   • α) Ξεπερνώ, υπερβαίνω κάπ. ή κ.:
    • αγάπη οπού αγάπαν τον σιρ Τιπάτ ήτον τόσον πολλά, ότι εδιάβαιννεν όλες τες αγάπες (Μαχ. 56837
   • β) (προκ. για νόμισμα) ξεπερνώ, υπερβαίνω:
    • ό,τι έκλεψεν ουδέν διαβαίννει έναν μάρκον ασήμιν (Ασσίζ. 23116).
  • 8) Υφίσταμαι:
   • άφωνοι, δίχως ομιλιάν διαβαίνουν το μαγκούριν (Ψευδο-Γεωργηλ., Άλ. Κων/π. 207).
 • Β´ Αμτβ.
  • 1) Περνώ:
   • σπαχήδες και γιανίτσαροι αμέτρητοι διαβήκαν (Τζάνε, Κρ. πόλ. 27230).
  • 2)
   • α) (Προκ. για χρόνο, εποχή, κλπ.) περνώ:
    • (Φορτουν. Ιντ. δ´ 87), (Σκλάβ. 119
   • β) περνώ τον καιρό μου, ζω:
    • Γροίκα καλά τά λέγουσιν, διάβαινε με αγάπην (Σπαν. O 104· Προδρ. IV 590).
  • 3)
   • α) (Προκ. για έδεσμα) προσφέρομαι:
    • Πρώτον διαβαίνει το εκζεστόν (Προδρ. IV 172
   • β) (προκ. για φαγητό) περνώ (από το λάρυγγα):
    • εις τον λαιμόν του δράκοντος έσωθεν να διαβαίνει (Λόγ. παρηγ. O 543).
  • 4) Πηγαίνω:
   • (Ερωφ. Πρόλ. 70
   • Εκεί ομπροστά σταμάτησε και μη διαβείς παρέκει (Σουμμ., Παστ. φίδ. Ε´ [944]
   • (προκ. να δηλωθεί ευχή ή κατάρα):
    • Διαβάτε ουν και σεις μ’ αυτόν εις την καλήν την ώραν (Κορων., Μπούας 24
    • έφυγεν και εδιάβηκεν εις την Θεού κατάραν (Χρον. Μορ. H 3931
   • (μεταφ.):
    • του νου μου κι όπου να διαβεί ’κλουθά του (Κυπρ. ερωτ. 2510
   • φρ. διαβαίνω εις το καλό = καταστρέφομαι, χάνομαι:
    • (Διήγ. ωραιότ. 530).
  • 5)
   • α) Φεύγω:
    • πρώτα να λάβω θάνατον … παρά να διάβω απεδώ (Χρον. Μορ. H 8397
    • (μεταφ.):
     • οι ψυχές εδιάβησαν με τόσην ψαλμωδίαν (Αχέλ. 1112
   • β) φρ. διαβαίνω απομπρός κάπ., βλ. απεμπρός Φρ. 1·
   • γ) (προκ. για πλοίο) αποπλέω:
    • (Τρωικά 53321
   • δ) επιβιβάζομαι (σε πλοίο):
    • εις αυτό (ενν. το καράβι) εδιέβηκεν (Χρον. Μορ. H 1304).
  • 6)
   • α) Πεθαίνω, σκοτώνομαι:
    • (Μαχ. 47819
    • πολύς λαός εδιάβηκε με τον πικρόν τον φόνον (Αχέλ. 444
   • β) φρ. διαβαίνει η ζωή κάπ. = πεθαίνει κάπ.:
    • (Αλεξ. 1393
   • γ) φρ. διαβαίνω από σπαθί = σφάζομαι:
    • (Αγν., Ποιήμ. Α´ 16
   • δ) φρ. διαβαίνω εκ τον κόσμον, εις την γην, στον θάνατον = πεθαίνω:
    • (Χρον. Μορ. H 7760), (Βοσκοπ. 364), (Αχέλ. 1865
   • ε) φρ. διαβαίνω εις τον ύπνον = κοιμάμαι:
    • (Σαχλ. N 94).
  • 7)
   • α) (Προκ. για γεγονός) παρέρχομαι, περνώ:
    • (Μαχ. 32220
   • β) εξαφανίζομαι, δεν υφίσταμαι πια:
    • Η γούλα κάστρη καταλεί και μετ’ αυτά διαβαίνει (Δεφ., Λόγ. 231· Φορτουν. Ε´ 282
   • γ) χάνομαι, εξαφανίζομαι:
    • διαβαίνει το λογάριον και συ το πάθος έχεις (Σπαν. A 545).
  • 8)
   • α) Βαδίζω, περπατώ, προχωρώ:
    • Γάδαρος κι ένα άλογον αντάμα επηγαίναν, μαζί με τον αφέντη τους οι δύο διαβαίναν (Αιτωλ., Μύθ. 1242· Κυπρ. ερωτ. 1223
   • β) προχωρώ, ορμώ (επιθετικά):
    • ο Μιχάλης διάβηκεν κατά της Μπογδανίας (Παλαμήδ., Βοηβ. 900).
  • 9) (Προκ. για βαθμούς ιεραρχίας με εμπρόθ. προσδ.) ανέρχομαι:
   • να διαβεί από τους βαθμούς όλου του ιερατικού (Βακτ. αρχιερ. 185).
  • 10) Θεωρούμαι:
   • (Χρον. Τόκκων 2236).
  • 11) Διαβιβάζομαι:
   • Το δε πραχθέν στον βασιλιά μετέπειτα εδιέβη (Κορων., Μπούας 93).
  • 12) (Τριτοπρόσ., προκ. για γεγονός) συμβαίνει:
   • εγύρεψε να μάθει το πράμαν πώς εδιάβην (Μαχ. 21020).
  • 13) Προχωρώ· αναφέρομαι:
   • η γαρ τιμή της εικόνος επί το πρωτότυπον διαβαίνει (Σφρ., Χρον. 1864).
  • 14) Καταντώ:
   • σα να ’χεν είσται (ενν. το σπαθί) κέρινο, τέτοιας λογής διαβαίνει (Ερωτόκρ. Δ´ 1763).
  • 15) Φρ. διαβαίνει ο νους κάπ. = χάνει κάπ. τα λογικά του:
   • (Διήγ. Αλ. V 25).
  • 16) (Προκ. για δικαστήριο) λειτουργώ:
   • (Μαχ. 1428).
  • 17) Περιέρχομαι:
   • εμέρασε την βασιλεία του και εδιάβη εις πολλά χέρια (Χρον. σουλτ. 5319).
  • 18) Φρ. διαβαίνω εις το αλαφρόν, βλ. αλαφρός 5α.
 • Η μτχ. διαβαιννομένος ως επίθ. = προκάτοχος:
  • κανένας σουλτάνος διαβαιννομένος σου εποίκεν τιτοίον πράμαν (Μαχ. 1842).

[αρχ. διαβαίνω. Η λ. και σήμ.]

< Previous   [1]   Next >
Go to page:Go