ελεύθερο μόρφημα [free morpheme]

ελεύθερο μόρφημα [free morpheme]

Ο όρος χαρακτηρίζει ένα μόρφημα ως προς την αυτονομία του και αναφέρεται στη δυνατότητά του να εμφανιστεί μόνο του στον λόγο, χωρίς την υποχρεωτική συνεμφάνιση κάποιου άλλου μορφήματος, αποτελεί δηλαδή λέξη: π.χ. τα και, χθες, αύριο εμφανίζονται μόνα τους στον λόγο χωρίς να απαιτείται η παράλληλη εμφάνιση άλλων μορφημάτων, όπως συμβαίνει με τα δεσμευμένα μορφήματα . (Βλ. και μόρφημα).

Μ. Θεοδωροπούλου

Πηγές

  • Κρύσταλ Ντ. 2000. Λεξικό γλωσσολογίας και φωνητικής. Μτφρ. Γ. Ξυδόπουλος. Αθήνα: Πατάκης.
  • Παυλίδου, Θ. 1999. Επίπεδα γλωσσικής ανάλυσης. 2η έκδ. Θεσσαλονίκη: Παρατηρητής.

 

Πεδίο

μορφολογία