Θεωρία του Βέλτιστου [Optimality Theory]

Θεωρία του Βέλτιστου [Optimality Theory]

Βλ. >φωνολογία<